Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

85. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Peru o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, stran 1042.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE PERU O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH, POSEBNIH IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Peru o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, sklenjen v Limi 18. aprila 2007.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE PERU O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH, POSEBNIH IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Peru, v nadaljevanju ˝pogodbenici˝, sta se v želji, da se njunim državljanom, imetnikom veljavnih diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, ki sta jih izdali pogodbenici, olajša vstop na ozemlje druge pogodbenice, izstop z njega in potovanje med državama,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Državljani ene pogodbenice, imetniki veljavnih diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, za vstop na ozemlje druge pogodbenice, prehod preko njega, izstop z njega ter bivanje na njem za obdobje, ki ni daljše od devetdeset (90) dni, ne potrebujejo vizuma.
2. člen
Ko državljani, imetniki diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, potujejo na ozemlje druge pogodbenice zaradi opravljanja nalog svojega diplomatskega, konzularnega predstavništva ali stalnega predstavništva pri mednarodnih organizacijah, morajo biti akreditirani pri ministrstvu za zunanje zadeve države sprejemnice, da bi dobili ustrezen status potujočega predstavnika. Ta predpis se uporablja tudi za njihove družinske člane.
3. člen
Državljani ene pogodbenice, imetniki veljavnih diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, lahko vstopajo na ozemlje druge pogodbenice in izstopajo z njega na katerem koli mejnem prehodu za mednarodni potniški promet.
4. člen
Ta sporazum državljanov ene pogodbenice, imetnikov diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, ne odvezuje od obveznosti spoštovanja veljavnih zakonov in predpisov na ozemlju države druge pogodbenice.
Ta sporazum ne vpliva na pravico pristojnih organov vsake pogodbenice, da državljanom druge pogodbenice, katerih prisotnost velja za nezaželeno, zavrnejo vstop na svoje ozemlje ali prekinejo bivanje na njem.
5. člen
Pogodbenici si po diplomatski poti v 30 dneh od podpisa tega sporazuma izmenjata vzorce diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, ki jih uporabljata. Če se trenutno uporabljani diplomatski, posebni in službeni potni listi kakor koli spremenijo ali izdajo novi, si pogodbenici po diplomatski poti 30 dni pred začetkom uporabe izmenjata vzorce spremenjenih ali novih potnih listov.
6. člen
Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da v celoti ali deloma preneha uporabljati sporazum iz varnostnih razlogov, zaradi javnega reda in miru ali javnega zdravja. O uvedbi zgoraj omenjenih ukrepov in njihovem preklicu se drugo pogodbenico nemudoma obvesti po diplomatski poti. Ti ukrepi začnejo veljati na dan, ko druga pogodbenica prejme omenjeno uradno obvestilo.
7. člen
Ta sporazum začne veljati trideset (30) dni po datumu prejema zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni vsi notranji postopki, ki so potrebni za začetek njegove veljavnosti.
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati trideset (30) dni po prejemu uradnega obvestila o odpovedi.
Sklenjeno v Limi dne 18. aprila 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni in veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Vlado
Republike Peru
Jose Antonio Garcia Belaunde l.r.
A C U E R D O
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS PARA PORTADORES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, ESPECIALES Y DE SERVICIO
El Gobierno de la República de Eslovenia y el Gobierno de la República del Perú, llamados en adelante “las Partes Contratantes”, deseando facilitar la entrada, salida y desplazamiento entre ambos Estados de los ciudadanos de sus respectivos Estados, titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio válidos, emitidos por las Partes Contratantes,
Han acordado lo siguiente:
Artículo I
Los ciudadanos del Estado de una Parte Contratante, portadores de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio válidos no necesitarán obtener visas para ingresar, salir, transitar o permanecer en el territorio del Estado de la otra Parte Contratante por un período que no exceda los noventa (90) días.
Artículo II
Cuando los ciudadanos titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio viajen al territorio de la otra Parte Contratante para asumir funciones en sus respectivas Misiones Diplomáticas, Representaciones Consulares o Misión Permanente ante Organizaciones Internacionales, deberán ser acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor para obtener la calidad migratoria correspondiente. Esta disposición también es aplicable a los dependientes familiares.
Artículo III
Los ciudadanos de una Parte Contratante, portadores de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio válidos podrán ingresar y salir del territorio del Estado de la otra Parte Contratante por cualquier paso fronterizo destinado para viajes internacionales.
Artículo IV
Este acuerdo no libera a los ciudadanos del Estado de una Parte Contratante, portadores de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio, de la obligación de acatar las leyes y regulaciones vigentes en el territorio del Estado de la otra parte Contratante.
El presente Acuerdo no afecta el derecho de las autoridades pertinentes de cada Parte Contratante de negar la entrada o de reducir la permanencia en su territorio a personas cuya presencia no es deseada.
Artículo V
Las Partes Contratantes intercambiarán, por vía diplomática, especímenes de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio en circulación, dentro de los 30 días posteriores a la suscripción del presente Acuerdo. En caso de cualquier modificación de los pasaportes diplomáticos y de servicio actualmente en circulación o emisión de nuevos pasaportes, las Partes Contratantes intercambiarán, por la vía diplomática, sus especímenes modificados o los nuevos modelos de pasaportes 30 días antes de su puesta en circulación.
Artículo VI
Cada Parte Contratante se reserva el derecho de suspender total o parcialmente la puesta en práctica del presente Acuerdo por razones de seguridad, orden público o salud pública. Se notificará la introducción o la revocación de las medidas antes mencionadas a la otra Parte Contratante por vía diplomática sin demora. Tales medidas entrarán en vigor en la fecha de entrega de dicha notificación a la otra Parte Contratante.
Artículo VII
El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días posteriores a la fecha de notificación de la última nota diplomática a través de la cual las Partes Contratantes confirman la culminación de los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo se suscribe por un período indefinido. Cada Parte Contratante podrá denunciarlo mediante notificación escrita, por vía diplomática. Este Acuerdo dejará de estar vigente treinta (30) días después de la entrega de la notificación de denuncia a la otra Parte Contratante.
Hecho en Lima, el dieciocho de Abril del 2007, en dos originales, en los idiomas esloveno y español, siendo los textos igualmente idénticos y válidos.
Por el Gobierno
de la República de Eslovenia
Dimitrij Rupel fdo.
 
Por el Gobierno
de la República del Perú
Jose Antonio Garcia Belaunde fdo.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-36/2007
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-1811-0056
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost