Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3913. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek, stran 10298.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/07), 65. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 64/07) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji dne 5. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
Tarifni sistem za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- obdelavo, predelavo ter odlaganje odpadkov, ob uporabi posod prostornine od 0,12 m3 do 7 m3.
2. člen
Cena storitev je sestavljena iz:
- lastne cene in
- cene za investicije.
Lastna cena predstavlja pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem dejavnosti, določenih s 4. členom tega pravilnika, vključno z amortizacijo in dobičkom, ki je namenjen nadaljnjemu razvoju podjetja in je izražena v EUR/m3 zbranih ter obdelanih odpadkov in odloženih preostankov odpadkov.
Cena za investicije predstavlja sorazmerni del sredstev, potrebnih za izvajanje investicij s področja ravnanja s komunalnimi odpadki in je izražena v EUR/m3 zbranih, obdelanih in odloženih preostankov odpadkov.
3. člen
Višina lastne cene se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
4. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in odvoz odpadkov, obdelavo in predelavo odpadkov ter odstranjevanje odpadkov.
Zbiranje in odvoz odpadkov (v nadaljevanju odvoz) obsega:
- zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev,
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev in z ekoloških otokov,
- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
- delovanje zbirnega centra,
- sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim računalniškim sistemom,
- analitično obdelavo podatkov,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov.
Obdelava in predelava ter odlaganje (deponiranje) odpadkov obsega:
- obdelavo komunalnih odpadkov,
- sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
- oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
- začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
5. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza odpadkov za gospodinjstva, izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
- lastne cene odvoza odpadkov,
- minimalne količine odpadkov na osebo na mesec, ki jo je določil izvajalec na podlagi 60. člena Odloka o ravnanju z odpadki.
Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne službe v skladu z odlokom.
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za posamezno osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe Q= L/(os/m) in lastne cene (LC) odvoza odpadkov:
    Cos = Q x LC
Mesečni obračun storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
    Zo = Cos x Šos
Zo - znesek za zbiranje in odvoz odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cos - mesečna cena na osebo, izražena v m3 v Občini Podčetrtek
Šos - število oseb v gospodinjstvu.
6. člen
Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov za gospodinjstva, izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi postavke lastne cene deponiranja odpadkov.
Cena deponiranja odpadkov na osebo mesečno (Cm3) je tako izračunana iz minimalnega volumna odpadkov na osebo (0,06 m3 mesečno) oziroma dejanskega volumna preostanka odpadkov, ki je višji kot minimalni volumen in mesečnih lastnih stroškov.
Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov se izvede po naslednji formuli:
    Zd = C m3 x Šo
 
Zd - znesek za deponiranje odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
C m3 - cena deponiranja za 0,06 m3
Šo - število oseb.
 
Izvajalec javne službe izvaja dejavnost odvoza preostanka odpadkov enkrat tedensko oziroma dvakrat mesečno v skladu z rednim urnikom odvoza preostanka odpadkov.
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza se cena odvoza in deponiranja zniža za 10%.
7. člen
Obračun storitev odvoza in deponiranja odpadkov za posamezno počitniško hišo, vinsko klet in podobne objekte je enak obračunu storitev za 0,06 m3 odpadkov mesečno.
8. člen
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov, lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske črne 120 l PE vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnik.
Cena vreče za mešane odpadke vsebuje stroške odvoza in deponiranja.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH
9. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza odpadkov v večstanovanjskih objektih izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
- lastne cene odvoza odpadkov,
- minimalne količine odpadkov na osebo na mesec, ki jo je določil izvajalec na podlagi 60. člena Odloka o ravnanju z odpadki.
Potreben volumen posode določi izvajalec na podlagi števila oseb v večstanovanjskem objektu. V lastni ceni je vključen odvoz dvakrat mesečno mešanih odpadkov in dvakrat mesečno rumenih vreč.
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za posamezno osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe Q= L/(os/m) in lastne cene (LC) odvoza odpadkov:
    Cos = Q x LC
Mesečni obračun storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za večstanovanjske objekte se izvede po naslednji formuli:
    Zo = Cos x Šos
Zo- znesek za zbiranje in odvoz odpadkov, ki ga večstanovanjski objekt plača v EUR na mesec
Cos - mesečna cena na osebo, izražena v m3 v Občini Podčetrtek
Šos - število oseb v večstanovanjskem objektu.
 
V primeru, da je potreben pogostejši odvoz, se Zo poveča s faktorjem:
Za 3 odvoze na mesec K = 1,5
Za 4 odvoze na mesec K = 2,0.
V primeru zahteve po namestitvi dodatnih posod, se preračuna in poveča mesečna cena na osebo, glede na ugotovljeno povečano količino odpadkov.
10. člen
Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov za večstanovanjske objekte, izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi postavke lastne cene in volumna deponiranih odpadkov.
Cena deponiranja odpadkov na osebo mesečno (Cm3) je tako izračunana iz minimalnega volumna odpadkov na osebo (0,06 m3 mesečno) oziroma dejanskega volumna preostanka odpadkov, ki je višji kot minimalni volumen in mesečnih lastnih stroškov.
Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov se izvede po naslednji formuli:
    Zd = Cm3 x Šo
Zd - znesek za deponiranje odpadkov, ki ga gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačajo v EUR na mesec
Cm3 - cena deponiranja za 0,06 m3
Šo - število oseb.
 
V primeru pogostejšega odvoza se Zd poveča s faktorjem, glede na število odvozov, enako kot pri zbiranju in odvozu.
V primeru dodatnih posod (višji volumen od minimalnega), se preračuna in poveča mesečna cena na osebo, glede na ugotovljeno povečano količino odpadkov.
Za prazno stanovanjsko enoto v več stanovanjskem objektu oziroma za prazno stanovanjsko hišo se zaračuna mesečni pavšal v višini cene odvoza in deponiranja minimalnega volumna odpadkov na osebo (0,06 m3 mesečno).
V. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA POSLOVNO DEJAVNOST
11. člen
Ta pravilnik določa tudi način oblikovanja cene za storitve odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov za pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost in imajo zabojnike s prostornino od 0,12 m3 do 1,10 m3.
Mesečni obračun storitve odvoza odpadkov za poslovno dejavnost, izražen v EUR/odvoz, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
- lastne cene in
- števila odvozov vseh posod iz poslovne dejavnosti.
Cena odvoza odpadkov na posodo (Cp) je količnik vsote povprečnih mesečnih lastnih stroškov, vključno z amortizacijo in dobičkom, ki je namenjen nadaljnjemu razvoju podjetja ter povprečnega mesečnega števila odvozov vseh posod iz poslovne dejavnosti v Občini Podčetrtek.
Za izhodiščno velikost posode se šteje posoda s prostornino 120 litrov oziroma 0,12m3. Koeficienti (K) za posamezne velikosti posod so naslednji:
 
120 litrov = 1,0
240 litrov = 1,5
1100 litrov = 3,5.
 
Cena odvoza odpadkov na odvoz (Cod) je produkt cene odvoza za posodo (Cp) in koeficienta (K):
    Cod = Cp x K
Cod - cena za odvoz odpadkov
Cp - cena odvoza za posodo
K - koeficient.
12. člen
Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov za poslovno dejavnost, izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi postavke lastne cene in volumna deponiranih odpadkov.
Cena deponiranja odpadkov (Cdo) je produkt cene deponiranja za m3 (Cp) in volumna zabojnika (V):
    Cdo = Cp x V
Cdo - cena za deponiranje odpadkov
Cp - cena za deponiranja za m3.
 
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m3 mesečno.
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdelijo med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju obračuna 0,12 m3.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m3 mesečno na posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartma, ipd.).
13. člen
V primeru, ko uporabnik odloži v posodo za odpadke ali v rumeno vrečo, odpadke, ki se tja ne smejo odlagati, se mu obračuna trikratna cena dejanskega volumna posode oziroma vreče, ki velja za mešane odpadke.
14. člen
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Podčetrtek.
VI. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Glede na postopnost uvajanja sistema rednega odvoza s sistemom rumene vreče in postopnega odstranjevanja skupnih kontejnerjev, se na območjih, kjer se še ne izvaja nov način ravnanja z odpadki uporablja dosedanji tarifni sistem.
VII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi tega pravilnika se pričnejo uporabljati po pridobitvi predhodnega soglasja pristojnega ministrstva.
Št. 032-0063/2007
Podčetrtek, dne 6. julija 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost