Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3893. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost, stran 10277.

Za izvajanje 56. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ in 61/06 - ZBioP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost (Uradni list RS, št. 93/05) se v 2. členu v prvem odstavku za deseto alineo pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»- spremlja in usklajuje delo pristojnih vladnih in zainteresiranih nevladnih resorjev pri izvajanju Mednarodne strategije ravnanja s kemikalijami (SAICM).«.
2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni, tako da glasi:
»V komisijo so imenovani člani in njihovi namestniki:
1. Ministrstvo za notranje zadeve: član: Janez Vidovič, namestnik: Alojz Habič;
2. Ministrstvo za zunanje zadeve: članica: Irina Goršič;
3. Ministrstvo za obrambo: član: Srečko Šestan, namestnica: Olga Andrejek;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: članica: Bety Breznik, namestnica: Katarina Groznik;
5. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: članica: Petra Vrečko, namestnik: Jože Hauko;
6. Ministrstvo za javno upravo: član: Bojan Selšek;
7. Ministrstvo za gospodarstvo: članica: Barbara Miklavčič, namestnica: Irena Možek - Grgurevič;
8. Ministrstvo za promet: članica: Jasna Soršak, namestnik: Stanislav Meglič;
9. Ministrstvo za okolje in prostor: član: Radovan Tavzes, namestnica: Jasmina Karba;
10. Ministrstvo za zdravje: članica: Marta Ciraj, namestnica: Mojca Gruntar - Činč;
11. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: članica: Vanda Rode;
12. Ministrstvo za šolstvo in šport: članica: Metka Zevnik, namestnica: Andreja Bačnik, ZRSŠ;
13. Statistični urad Republike Slovenije: članica: Mojca Suvorov, namestnica: Mojca Noč - Razinger;
14. Slovenski inštitut za standardizacijo: članica: Marjetka Strle - Vidali, namestnik: Gorazd Opaškar;
15. Gospodarska zbornica Slovenije: član: Janez Furlan, namestnica: Janja Leban;
16. Obrtna zbornica: članica: Katarina Železnik - Logar, namestnica: Emilija Bratož;
17. organizacije delavcev: članica: Alenka Kubik (KS 90), namestnica: Vida Fras (KSS Pergam);
18. Slovensko toksikološko društvo: članica: Marija Sollner - Dolenc (predsednica STD), namestnica: Majda Zorec - Karlovšek (namestnica predsednice STD);
19. nevladne organizacije: član: Anton Komat, namestnica: Marjana Peterman;
20. Svet za varstvo okolja Republike Slovenije: član: Franc Lobnik (predsednik sveta), namestnica: Vida Hudnik (podpredsednica sveta).«
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9. a člen
Kadar komisiji predseduje predsednik, ki ni v delovnem razmerju v državnih organih in vladnih službah, mu za obdobje predsedovanja pripada plačilo za opravljeno delo. Plačilo za opravljeno delo je plačilo za pripravo in vodenje sej ter za organizacijo in usklajevanje dela komisije v obdobju med posameznimi sejami ter za posebna strokovna dela za potrebe komisije. Kadar ni določeno drugače, se v zvezi s tem uporablja veljavni pravilnik Ministrstva za zdravje o plačilih članom delovnih teles in posameznim strokovnjakom.
Določbe tega člena veljajo tudi za namestnika predsednika komisije, če ni v delovnem razmerju v državnih organih in vladnih službah in nadomešča predsednika med njegovo odsotnostjo.
Za pripravo in vodenje rednih sej pripada predsedniku sejnina v višini dveh dnevnic za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, daljše od 12 ur, povečana za 20 odstotkov.
Za pripravo in vodenje dopisnih sej pripada predsedniku sejnina v višini ene dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, daljše od 12 ur, povečana za 20 odstotkov.
V skladu s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena se za organizacijo in usklajevanje dela komisije v obdobju med posameznimi sejami ter za posebna strokovna dela za potrebe komisije s predsednikom lahko sklene pogodba.
Predsednik komisije, ki ni v delovnem razmerju v državnih organih in vladnih službah, ima pravico do povračila prevoznih stroškov za prihod na sejo in za izvajanje dejavnosti komisije, pri katerih predsednik sodeluje, če so zunaj kraja bivanja oziroma siceršnjega delovnega mesta predsednika. Povračilo prevoznih stroškov se ureja v skladu z veljavnim pravilnikom Ministrstva za zdravje o plačilih članom delovnih teles in posameznim strokovnjakom.
Kadar predsednik za komisijo opravlja obsežnejše naloge v okviru svojega rednega delovnega časa, se delovni organizaciji lahko povrne strošek osnovne plače za dan, ko je predsednik zaradi dela za komisijo odsoten s svojega delovnega mesta.
Finančna sredstva za kritje stroškov iz tega člena se zagotavljajo na proračunski postavki 6369 - Medresorska komisija za kemijsko varnost pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01201-14/2007/6
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2711-0044
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost