Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3927. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 10a, stran 10324.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 31. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 10a
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 10a)
Območje, ki leži južno od zelenega pasu ob objektu cerkve sv. Jerneja do rezervata VN voda na vzhodu, na zahodu do ceste R2 - 430/282 Višnja vas-Celje ter na jugo do kompleksa bolnice Vojnik, je v občinskem prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04) opredeljeno za stanovanjsko gradnjo. Po sprejetju ZN Vojnik cona 10a (Uradni vestnik št. 14/70) ter po spremembah in dopolnitvah ZN Vojnik 10a (Uradni list SRS št. 23/86 in Uradni list RS, št. 69/93) so se spremenila posamezna izhodišča, vrednote in potrebe razvoja poselitve ter pridobile nove pobude občanov za spremembo ZN Vojnik cona 10a. Zaradi tega in zaradi spremenjenih okoliščin bo potrebno na novo umestiti eno stanovanjsko hišo na mestu že obstoječe gradnje. Veljavni ZN ne podaja pravne podlage za gradnjo nadomestne stanovanjske hiše, zato je potrebno pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega zazidalnega načrta.
2. člen
(območje Sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 10a)
Predlagano spremembo in dopolnitev predstavlja obstoječa gradbena parcela parc. št. 671/1 in 671/2, k.o. Vojnik trg, na kateri že stoji z gradbenim dovoljenjem pozidana stanovanjska hiša. Območje se navezuje na obstoječo stanovanjsko gradnjo ter že izvedeno komunalno in prometno infrastrukturo. Na severni strani meji na parcelo št. 672/1 in 672/2, k.o. Vojnik trg, na vzhodni strani na parcelo št. 643/3, k.o. Vojnik trg, na južni strani na parcelo št. 670/1 in 670/2, k.o. Vojnik trg ter na zahodni strani na obstoječo občinsko cesto parc. št. 674, k.o. Vojnik trg.
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za načrtovane Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 10a se pridobijo na podlagi morebitnih zahtev nosilcev urejanja prostora, predstavljajo idejno zasnovo objekta, občinski prostorski plan ter smernice nosilcev urejanja prostora iz področja komunalne in prometne infrastrukture.
4. člen
(roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti:              Predvideni čas izvedbe:
-------------------------------------------------------------
- sprejetje sklepa o začetku            julij 2007
- izdelava osnutka za pridobitev         avgust 2007
smernic
- pridobivanje smernic        avgust - september 2007
- izdelava dopolnjenega osnutka     konec septembra 2007
- javno naznanilo javne razgrnitve  konec septembra-začetek
                         oktobra 2007
- javna razgrnitev                oktober 2007
- proučitev stališč do pripomb in        november 2007
zavzetje stališč do njih
- priprava predloga OPPN            december 2007
- pridobivanje mnenj              december 2007
- priprava usklajenega predloga OPPN   januar, februar 2008
- sprejem OPPN na občinskem svetu        februar 2008
- objava odloka v Uradnem listu RS       februar 2008.
-------------------------------------------------------------
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora so:
- ELES, Elektro Slovenija d.o.o.,
- Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje - Sektor za varstvo okolja, Izpostava Celje,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
- Telekom Slovenije, PE Celje,
- Elektro Turnšek,
- Elektro d.d., Celje,
- Vodovod - kanalizacija J.P. Celje,
- Javne naprave J.P. Celje,
- Adriaplin d.o.o.,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
- ZVKD Slovenije, OE Celje,
- Občina Vojnik.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 10a, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in objave v uradnem listu bo financiral investitor Udovč Miran, Trubarjeva 53a, 3000 Celje.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35000-0025 (2)/2007-15
Vojnik, dne 31. julija 2007
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost