Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

6085. Sklep o nastopu funkcije predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka

MINISTRSTVA

6086. Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
6087. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladiškega računa
6088. Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilna navodila
6089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
6090. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
6091. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
6092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
6093. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
6094. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
6095. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
6096. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
6097. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
6098. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
6099. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
6100. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2001–2010)
6101. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6102. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
6103. Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2008 dalje
6104. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Koper in Občine Litija

OBČINE

Ajdovščina

6105. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina
6106. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
6107. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Bistrica ob Sotli

6108. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2008

Bloke

6109. Odlok o programu opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Občino Bloke
6110. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bloke

Borovnica

6111. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica
6112. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnice
6113. Sklep o cenah programov vrtca

Brezovica

6114. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VP10/1 Brezovica

Cankova

6115. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2007

Črna na Koroškem

6116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku Občine Črna na Koroškem, priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem

Divača

6117. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2008

Dobje

6118. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2008

Horjul

6119. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Horjul

Ig

6120. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2008

Ivančna Gorica

6121. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2008

Kanal ob Soči

6122. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Kobarid

6123. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2008

Komen

6124. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2008
6125. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2008
6126. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2008

Kostanjevica na Krki

6127. Odlok o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki
6128. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2008

Ljubno

6129. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno

Log-Dragomer

6130. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2008
6131. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2008
6132. Program prodaje občinskega premoženja za leto 2008

Mežica

6133. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013

Nova Gorica

6134. Odlok o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
6135. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007

Novo mesto

6136. Sklep o začasnem financiranju v obdobju januar–marec 2008

Postojna

6159. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oblenk Strmca

Razkrižje

6137. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje v letu 2008

Ribnica

6138. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2008
6139. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

Rogatec

6140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2007

Sevnica

6141. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno–trgovski center ob Kvedrovi cesti

Slovenj Gradec

6142. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine v Mestni občini Slovenj Gradec
6143. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
6144. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
6145. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2008

Štore

6146. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2007
6147. Odlok o občinskih taksah v Občini Štore
6148. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Štore za programsko obdobje 2007–2013
6149. Sklep o začasnem financiranju Občine Štore v obdobju januar–marec 2008
6150. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Tišina

6151. Odlok spremembah in dopolnitvah Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina
6152. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1
6153. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
6154. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Trebnje

6155. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Pavlinov hrib

Tržič

6156. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič
6157. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Turnišče

6158. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2008
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti