Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6106. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini, stran 17498.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi drugega odstavka 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je župan Občine Ajdovščina dne 18. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
1. člen
S tem sklepom se opredeli ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini (v nadaljevanju: OPPN Strane), način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z njegovim financiranjem.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Strane)
Ocena stanja
Območje OPPN Strane zajema večje območje nezazidanih stavbnih zemljišč zahodno od občinske ceste Dolenje–Planina (Štrancarji). Obsega parcele št. 1220/5, 1220/6, 1220/10, 1220/11 in 1220/30, vse k.o. Planina v izmeri 19.509 m2. Na severni strani je območje omejeno s parcelo št. 1220/3 k.o. Planina, ki je po planski rabi stavbno zemljišče, na zahodni in južni strani meji na 2. območje kmetijskih zemljišč, na vzhodni strani pa meji na gozdne površine.
Razlogi za pripravo OPPN Strane
Razlog za pripravo OPPN Strane je ureditev površin za stanovanjsko gradnjo na nezazidanih stavbnih zemljiščih in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.
Pravna podlaga
Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) je območje opredeljeno z oznako PL10 – stanovanjska gradnja, ki se ureja na podlagi lokacijskega načrta. Občinski lokacijski načrti se po novi prostorski zakonodaji imenujejo občinski podrobni prostorski načrti. OPPN Strane bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN Strane bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN Strane se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
– z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo);
– z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) ter
– s Pravilnikom o sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem OPPN Strane in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Ajdovščina.
4. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN Strane)
Priprava OPPN Strane vsebuje naslednje faze in roke izdelave le-teh:
– sklep o pričetku postopka OPPN 7 dni
Strane
– pridobitev odločbe MOP o
potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje     30 dni
– priprava osnutka OPPN Strane  15 dni po objavi tega
                 sklepa
– smernice nosilcev urejanja   30 dni po pripravi osnutka
prostora             OPPN Strane
– priprava dopolnjenega osnutka  15 dni po prejemu
OPPN Strane            smernic
– okoljsko poročilo (kolikor je  30 dni po pridobitvi
potrebno)             odločbe MOP
– javna razgrnitev        se prične 7 dni po javnem
                 naznanilu in traja 30 dni
– proučitev pripomb z javne    7 dni po zaključku javne
razgrnitve in javne obravnave   razgrnitve
– potrditev stališč in seznanitev 10 dni po pripravi stališč
javnosti             do pripomb
– priprava predloga OPPN Strane  15 dni po potrditvi
                 stališč do pripomb
– mnenja nosilcev urejanja    30 dni po pripravi
prostora             predloga OPPN Strane
– izdelava usklajenega      7 dni po prejemu mnenj
dopolnjenega predloga OPPN Strane
– potrdilo MOP o sprejemljivosti 15 dni po prejemu predloga
OPPN Strane za okolje (kolikor je OPPN Strane in okoljskega
potrebno)             poročila
– sprejem in objava odloka o OPPN 30 dni
Strane
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Oddelek povodja reke Soče;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica;
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica;
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica;
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.;
– Občina Ajdovščina (občinske ceste);
– drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN Strane.
V postopku bosta sodelovali tudi Krajevna skupnost Planina in Krajevna skupnost Ustje.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec OPPN Strane upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN Strane sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik priprave OPPN Strane: Planina Progres d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina;
– naročnik OPPN Strane ter vseh potrebnih strokovnih podlag: Planina Progres d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina;
– pripravljavec OPPN Strane: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina;
– načrtovalec OPPN Strane: Slamič V d.o.o., Gregorčičeva 12, 5270 Ajdovščina.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN Strane)
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo potrebna), celotno izdelavo OPPN Strane ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik in naročnik OPPN Strane, to je Planina Progres d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ajdovščina.
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-6/07
Ajdovščina, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost