Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6109. Odlok o programu opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Občino Bloke, stran 17501.

Občinski svet Občine Bloke je na podlagi 74., 79. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) na 7. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Občino Bloke
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Občino Bloke (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6234.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli Programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na gradbeno parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– grafični izris obračunskih območij.
4. člen
Po tem odloku imajo pojmi naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja – vodovod in kanalizacija;
– objekti grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača Občini Bloke.
3. Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na obstoječo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
4. Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih programov občinskega proračuna.
5. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo v Občini Bloke:
– ceste z javno razsvetljavo;
– kanalizacija;
– vodovod.
(2) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo v Občini Bloke:
– primarno kanalizacijsko omrežje.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
(1) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– ceste: 1 obračunsko območje;
– vodovod: 1 obračunsko območje;
– kanalizacija: 1 obračunsko območje.
(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo nahaja izven obračunskega območja te komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na stavbno zemljišče tega objekta.
8. člen
Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so opredeljena v grafičnem izrisu obračunskih območij in so na vpogled v programu opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opremljanja.
10. člen
Obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------+-------------------------+
|     Komunalna oprema     |    Strošek (€)    |
+------------------------------------+-------------------------+
|Cestno omrežje           |       6.778.465,56|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje       |       1.543.211,80|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje          |       3.814.957,75|
+------------------------------------+-------------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
11. člen
(1) Preračun na enoto mere po posamezni komunalni opremi je:
+----------------------------+----------------+----------------+
|   Obračunsko območje   |  Cpi (€/m2)  |  Cti (€/m2)  |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Cestno omrežje       |      2,66|      17,09|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |      1,86|      10,43|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Vodovodno omrežje      |      1,71|      10,81|
+----------------------------+----------------+----------------+
(2) Pri preračunu na enoto mere je upoštevana vsota zemljiških parcel in neto tlorisnih površin:
+----------------------------+---------------+-----------------+
|   Obračunsko območje   | Vsota A (m2) |  Vsota T(m2)  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Cestno omrežje       |  2.544.218,43|    396.618,96|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |   831.349,06|    147.982,88|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje      |  2.237.106,05|    352.801,92|
+----------------------------+---------------+-----------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri ob priključevanju na obstoječo komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(3) Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se lahko izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
13. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 11. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
14. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPi=(A(parcela)*Cpi*Dpi)+(K(dejavnost)*A(tlorisna)*Cti*Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi       komunalni prispevek za določeno
        vrsto komunalne opreme,
A(parcela)   površina gradbene parcele objekta,
Cpi       indeksirani stroški opremljanja
        kvadratnega metra gradbene parcele
        z določeno komunalno opremo na
        obračunskem območju,
Dpi       delež gradbene parcele pri izračunu
        komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)  faktor dejavnosti,
Cti       indeksirani stroški opremljanja
        kvadratnega metra neto tlorisne površine
        objekta z določeno komunalno infrastrukturo
        na obračunskem območju,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta
Dti       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
15. člen
Celotni komunalni prispevek za objekte iz 12. člena tega odloka se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP       celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi       izračunani komunalni prispevek za
        posamezno vrsto komunalne opreme,
        na katero se objekt iz 12. člena
        tega odloka priključuje.
16. člen
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno površino objekta oziroma površino stavbnega zemljišča.
(2) V primeru rekonstrukcij in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine stavbnega zemljišča ali izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna razlika pri povečanju površine stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta ter pri izboljšanju opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
17. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti = 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
18. člen
(1) Komunalni prispevek na območju Občine Bloke se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in za gradnjo neprofitnih stanovanj katerih investitor je občina.
(2) Za objekte kmetijske dejavnosti (CC-SI 1271) se določi splošno olajšavo v višini 85%.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Bloke.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških opredeljenih v 11. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 64/01) v delu, ki se nanaša na komunalni prispevek in Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bloke (Uradni list RS, št. 64/01).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0025/2007
Bloke, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost