Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6138. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2008, stran 17555.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 101. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 58/03) je župan Občine Ribnica dne 30. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 103/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                            v EUR
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina         Proračun januar–
     kontov/Konto/Podkonto          marec 2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     1.373.590
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.200.515
70    DAVČNI PRIHODKI              1.128.462
     700 Davki na dohodek in dobiček      1.090.609
     703 Davki na premoženje           28.806
     704 Domači davki na blago in         9.047
     storitve
     706 Drugi davki
71    NEDAVČNI PRIHODKI              72.053
     710 Udeležba na dobičku in dohodki      15.846
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine           4.542
     712 Denarne kazni               3.071
     713 Prihodki od prodaje blaga in       10.521
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         38.073
72    KAPITALSKI PRIHODKI             56.623
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       56.623
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE
     730 Prejete donacije iz domačih
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI             116.452
     740 Transferni prihodki iz drugih      116.452
     javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       1.270.153
40    TEKOČI ODHODKI               453.468
     400 Plače in drugi izdatki         114.852
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        18.005
     socialno varnost
                            v EUR
     Skupina/Podskupina         Proračun januar–
     kontov/Konto/Podkonto          marec 2008
     402 Izdatki za blago in storitve      305.547
     403 Plačila domačih obresti         10.560
     409 Rezerve                  4.504
41    TEKOČI TRANSFERI              459.776
     410 Subvencije                8.279
     411 Transferi posameznikom in        185.329
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim           3.050
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      263.118
     414 Tekoči transferi v tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI            343.362
     420 Nakup in gradnja osnovnih        343.362
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           13.547
     430 Investicijski transferi         13.547
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        103.437
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina         Proračun januar–
     kontov/Konto/Podkonto          marec 2008
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0.00
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         0.00
     750 Prejeta vračila danih posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          1.369
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          1.369
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz         1.369
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega            0.00
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava, ki
     imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        –1.369
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina         Proračun januar–
     kontov/Konto/Podkonto          marec 2008
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)
50    ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje            0.00
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            21.295
55    ODPLAČILA DOLGA               21.295
     550 Odplačila domačega dolga         21.295
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      80.773
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –21.295
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     –103.437
     IX.)
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
     12. PRETEKLEGA LETA
9009   Splošni sklad za drugo           165.000
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-23/2007-6 640
Ribnica, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost