Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6127. Odlok o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki, stran 17524.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB) ter 16., 85. in 92. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa obveznost plačila občinskih taks na območju Občine Kostanjevica na Krki, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Vrsta in višina takse je določena v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
(taksni predmeti in storitve)
V Občini Kostanjevica na Krki so predpisane občinske takse za naslednje taksne predmete in storitve:
1. uporaba javnih površin za prirejanje prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. druge oblike uporabe javne površine, če tako določa zakon oziroma na njegovi podlagi predpisan podzakonski predpis.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Za javne površine se po tem odloku štejejo kategorizirane ulice, ceste, trgi, pločniki, ter zelenice, parkirišča, javni prostori, objekti in naprave ter druge urejene in neurejene javne površine v lasti ali v upravljanju Občine Kostanjevica na Krki.
3. člen
(višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve so v obliki točkovnega sistema določene v takšni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki enkrat letno na začetku koledarskega leta s sklepom določa vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki znaša vrednost točke taksnih tarif 0,05 EUR.
4. člen
(taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene občinske takse.
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
5. člen
(postavitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje ali soglasje oziroma odločbo občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki za vse taksne predmete, ki fizično posegajo ali neposredno vplivajo na javno površino ali so postavljeni na javnih napravah ali objektih.
6. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali prenehanja uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
7. člen
(prijava taksne obveznosti)
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: potrebne podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev vrste in višine občinske takse.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse, prijaviti občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki v roku 15 dni od nastale spremembe.
8. člen
(odmera občinskih taks)
Takso odmerja občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki oziroma nosilec javnega pooblastila, izterjuje pa pristojni organ po predpisih o izvršbi.
Občinske takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete in storitve ter se plačujejo v naprej oziroma tako kot je določeno z odločbo.
Če taksa, odmerjena po postopku iz prvega odstavka tega člena za enega taksnega zavezanca ne presega vrednosti 200 točk, se odmeri v višini 200 točk.
V primerih, ko je taksa določena na osnovi letnega zneska, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo Občine Kostanjevica na Krki o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih oziroma izvajanju storitve, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pooblaščena oseba občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki in po evidencah taksnih predmetov.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
9. člen
(plačilo občinske takse)
V primerih, ko je občinska taksa določena v letnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso v 15 dneh od vročitve odločbe.
V primerih, ko je občinska taksa določena v dnevnem znesku, oziroma, ko gre za začasno namestitev ali uporabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta pridobiti odločbo občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki in plačati predpisano občinsko takso.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja. Za zapadle in neplačane občinske takse po pravnomočnosti odločb, se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.
Prihodki od občinskih taks so prihodek proračuna Občine Kostanjevica na Krki.
10. člen
(prisilna izterjava in zavarovanje)
Prisilno izterjavo občinskih taks opravlja organ, ki je pristojen za izterjavo.
Pravica do izterjave občinske takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do izterjave preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
Zastaralni rok začne teči oziroma se računa tako, da se čas od dneva, v katerem bi moral biti taksa plačana oziroma preveč plačana taksa vrnjena, do zadnjega dneva v letu izpusti. Zastaranje začne teči vselej od 1. januarja naslednjega leta.
11. člen
(oprostitve plačila takse)
Občinske takse se lahko oprostijo plačila državnim in občinskim organom v Občini Kostanjevica na Krki.
Glede na namen se lahko plačilo občinske takse oprosti za humanitarne prireditve in prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Plačilo občinske takse se oprosti pri objavah političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju, če tako določa zakon.
Župan Občine Kostanjevica na Krki lahko na predlog občinske uprave občine Kostanjevica na Krki oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Kostanjevica na Krki in so sofinancirane s strani Občine Kostanjevica na Krki, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve,
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina Kostanjevica na Krki, država ter javna podjetja in javni zavodi, kadar ne gre za tržno dejavnost in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Kostanjevica na Krki,
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih ustanov,
– s kulturno zabavnimi dejavnostmi povezanimi z revitalizacijo Mestnega jedra Kostanjevica,
– v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja s strani župana pooblaščena oseba občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki.
Pooblaščena oseba občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksnih obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti ali občinska taksa ni bila delno ali v celoti plačana v roku, navedenem v odločbi, lahko pooblaščena oseba občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja storitev na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje storitve na javni površini določa zakonodaja.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
13. člen
(sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.000,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti,
– če v prijavi taksne obveznosti navede neresnične podatke, pomembne za odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez dovoljenja občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki,
– če ne upošteva odredbe pooblaščene osebe občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki iz drugega odstavka 12. člena tega odloka.
Z globo 500,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 250,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka fizična oseba.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007-O9
Kostanjevica na Krki, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
        POSEBNI DEL TARIFE OBČINSKIH TAKS

  TARIFNA ŠTEVILKA 1
  Za uporabo javnih površin za prirejanje prireditev:
+------------------------------------------+-------------------+
|                     | za vsak m2 dnevno|
+------------------------------------------+-------------------+
|– cirkusi, luna parki, zabavišča     |      3 točke|
+------------------------------------------+-------------------+
|– sejmi                  |      50 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– glasbeni dogodki in druge prireditve s |      20 točk|
|profitnim namenom             |          |
+------------------------------------------+-------------------+


  Pojasnila:
  a) Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnih površin
ali prireditelj prireditve.
  b) Za javne površine se štejejo kategorizirane ulice, ceste,
trgi, pločniki, in zelenice, parkirišča, javni prostori,
objekti in naprave ter druge urejene in neurejene javne
površine v lasti ali v upravljanju Občine Kostanjevica na Krki.

  TARIFNA ŠTEVILKA 2
  Za oglaševanje na javnih mestih (reklamni napisi, objave,
oglasi na panojih, tablah, jumbo plakati in ostali reklamni
transparenti):
  Reklamne table, transparenti
+------------------------------------------+-------------------+
|– do 1 m2, letno             |      800 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– od 1 do 2 m2, letno           |     2.000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– od 2 do 5 m2, letno           |     4.000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– nad 5 m2, letno             |    10.000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– nad 9 m2, letno             |    15.000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– do 1 m2, dnevno             |      10 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– od 1 do 2 m2, dnevno          |      20 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– od 2 do 5 m2, dnevno          |      40 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– nad 5 m2, dnevno            |      50 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– nad 9 m2, dnevno            |      120 točk|
+------------------------------------------+-------------------+


  Jumbo panoji
+------------------------------------------+-------------------+
|– enostranski, kom, letno         |    10.000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+

  Oglaševanje na in z vozili in prikolicah z majhnimi ali
velikimi plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja
+------------------------------------------+-------------------+
|– dnevno                 |      120 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– letno                  |    15.000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+


  Pojasnila:
  a) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin, na
katerih je taksni predmet.
  b) Dvostranski reklamni napisi, objave, oglasi na panojih,
tablah, jumbo plakati in ostali reklamni transparenti se
pomnožijo s faktorjem 1,7.
  c) Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba
podjetja, na zgradbi podjetja, pod pogojem, da po vsebini
ustreza veljavnim predpisom.

  TARIFNA ŠTEVILKA 3
  Za druge oblike uporabe javne površine
+------------------------------------------+-------------------+
|– gradbišča, prekopi, za vsak m2 dnevno  |      3 točke|
+------------------------------------------+-------------------+
|– gostinske terase oziroma vrtovi, za vsak|       6 točk|
|m2 dnevno                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– kioski:                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– za vsak m2 dnevno            |      20 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– za vsak m2 letno            |     3.300 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|– prodaja po potujoči prodajalni, za vsako|      100 točk|
|vozilo (kombi) dnevno           |          |
+------------------------------------------+-------------------+


  Pojasnila:
  a) Potujoča prodajalna je prodajalna v prirejenem vozilu, ki
omogoča trgovanje z blagom na drobno iz vozila.
  b) Za javne površine se štejejo kategorizirane ulice, ceste,
trgi, pločniki in zelenice, parkirišča, javni prostori, objekti
in naprave ter druge urejene in neurejene javne površine v
lasti ali v upravljanju Občine Kostanjevica na Krki.

AAA Zlata odličnost