Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6146. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2007, stran 17566.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 6. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2007 (Uradni list RS, št. 44/06) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v EUR
+---------+-------------------------------+--------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov   | Proračun leta 2007|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |      2.172.765|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |      2.142.863|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |      2.070.192|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček|      1.823.068|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |       119.747|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |       127.377|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |       72.671|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |       35.768|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |        2.932|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |        1.212|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |        5.352|
|     |in storitev          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |       27.407|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |        2.420|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |          0|
|     |osnovnih sredstev       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |        2.420|
|     |zemljišč in neopredmetenih   |          |
|     |dolgoročnih sred.       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |       17.222|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih|       17.222|
|     |virov             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |       10.260|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |       10.260|
|     |drugih javnofinančnih     |          |
|     |institucij           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE  |          0|
|     |UNIJE             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |783 Prejeta sredstva iz    |          0|
|     |proračuna EU za kohezijsko   |          |
|     |politiko            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |      1.721.949|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |       650.094|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |       115.963|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |       18.199|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |       461.054|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |       49.115|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |        5.763|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |       688.948|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |410 Subvencije         |        7.569|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |       479.909|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |       58.484|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |       142.986|
|     |transferi           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |       301.169|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |       301.169|
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       81.738|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |       63.745|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki |          |
|     |niso proračunski uporabniki  |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |       17.993|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |       450.816|
|     |(I.-II.)(PRORAČUNSKI      |          |
|     |PRIMANJKLJAJ)         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |          |
|     |NALOŽB             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(750+751+752          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih   |          0|
|     |posojil            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev|          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova     |          0|
|     |privatizacije         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
|     |(440+441+442+443)       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       355.285|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |440 Dana posojila       |       355.285|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |          0|
|     |deležev in naložb       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz |          0|
|     |naslova privatizacije     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |443 Povečanje namenskega    |          0|
|     |premoženja v javnih skladih in |          |
|     |drugih osebah javnega prava, ki|          |
|     |imajo premoženje v svoji lasti |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      –355.285|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(IV.-V.)            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |       420.200|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |       420.200|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |       420.200|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)     |       468.471|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |       468.471|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |       468.471|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV|       47.260|
|     |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-|          |
|     |VIII.)             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |       –48.271|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |      –450.816|
|     |VIII.-IX.)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |       24.949|
|     |31. 12. PRETEKLEGA LETA    |          |
|     |9009 Splošni sklad za drugo  |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Štore, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 410-0063/2007-1
Štore, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost