Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6115. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2007, stran 17510.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 9. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2007 (Uradni list RS, št. 57/07) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v eurih|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto       |  Rebalans 2007|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    1.590.017|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    1.198.242|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    1.134.778|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     986.180|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |      91.630|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |      56.968|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki          |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |      63.464|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      10.251|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      1.377|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |       327|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      1.268|
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |      50.241|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |       348|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |        0|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |       348|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |         |
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |      18.082|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |      18.082|
|    |virov               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |     373.345|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |     312.933|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |      60.412|
|    |proračuna in sredstev proračuna EU |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    1.581.112|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     390.191|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     125.909|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      20.238|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     226.453|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      9.231|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |      8.360|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |     436.330|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      24.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom     |     280.135|
|    |in gospodinjstvom         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      28.133|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     104.062|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     719.947|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     719.947|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      34.644|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |430 Investicijski transferi    |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim|        0|
|    |in fizičnim osebam, ki niso    |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |      34.644|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |      8.905|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      2.598|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      2.598|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |      2.598|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova       |        0|
|    |privatizacije           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
|    |(440+441+442+443)         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0|
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |        0|
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja|        0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah |         |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje |         |
|    |v svoji lasti           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      2.598|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|         |
|    |V.)                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)       |      18.220|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA          |      18.220|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga    |      18.220|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|      –6.717|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –18.220|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)|      –8.905|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |      6.717|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo       |      6.717|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Cankova.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-25/2007
Cankova, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost