Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6114. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VP10/1 Brezovica, stran 17509.

Na podlagi 55. do 61. člena v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 9. redni seji dne 11. 12. 2007 sprejel
O D L o K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VP10/1 Brezovica
1. člen
(1) V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP10/1 Brezovica, Uradni list št. RS, št. 74/05 se v 3. členu, četrtem odstavku, vodovod: doda »601/6, 605/3«, pri kanalizaciji doda »3729/3«, pri meteorni kanalizaciji doda »3729/3«, pri elektrovodih NN doda »3533/2, 3533/5, 3729/3, 3739/1, 3739/2, 375/3« in pri telefonu doda »3729/3«. Na koncu se doda nova vrsta »elektrovodi VN: 375/3, 602/1, 602/2, 602/3, 605/2, 3533/5, 3729/1, 3729/3, 3739/1, 3739/2.«.
Črta se besedilo »plin: 3533/2, 3738«.
(2) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Skupno vplivno območje je prikazano v grafični prilogi št. 2«.
2. člen
V 5. členu, drugem odstavku, se številko »18« nadomesti z »20«. Za tretjo alinejo se doda nova alineja »– ob obstoječi javni poti«.
3. člen
(1) V 6. členu, prvem odstavku se doda alineja »– 9,4 m x 8,1 m + 1,3 m x 3,0 m – za objekt št. 19« in alinejo »– 17,0 m x 9,0 m + 9,0 m x 4,0 m + 1,5 m x 4,0 m – za objekt št. 20«.
(2) V drugem odstavku se črta beseda »in« za številko »15« in doda »,«, za številko »16« se doda besedilo », 19 in 20«. V zadnjem stavku se beseda »in« nadomesti z »,«, za številko 6 se doda besedilo »,19 in 20«.
(3) Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: »Naklon strešin na objektu 19 in 20 je od 40° do 45°.«
4. člen
(1) V 12. členu, v drugem odstavku se za besedo »cesto« doda besedilo »in hišna priključka na javno pot,«
(2) Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: »Dva objekta se prometno navezujeta na obstoječo javno pot, parc. št. 3729/3, k.o. Brezovica, ki poteka ob severnem robu območja.«.
5. člen
V 14. členu se beseda »stanovanjski objekt« črta in nadomesti z »stanovanjsko enoto«.
6. člen
V 16. členu se v drugem odstavku doda za tretjo alinejo nova, ki se glasi: »vodovod „O.7“ iz cevi iz duktilne litine NL 100 mm, okvirne dolžine 52 m, opremljen z zasunom, zaključnim hidrantom.«
7. člen
(1) V 17. členu v se prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Pred priključitvijo na javno kanalizacijo je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije.«.
(2) V 17. členu se v drugem odstavku doda za tretjo alinejo nova, ki se glasi: »v javni poti, parc. št. 3729/3, k.o. Brezovica – kanal O5 iz armiranega poliestra DN250 mm, okvirne dolžine 79 m.«
(3) V tretjem odstavku se za besedo »praznjenje« doda besedilo, ki se glasi: »ali malo čistilno napravo«.
(4) V četrtem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja »v poti, parc. št. 3729/3, k.o. Brezovica – meteorni kanal M3 betonske cevi DN300mm, okvirne dolžine 60 m.«.
8. člen
V 18. členu se za številko 596/23 doda », 601/1, 605/3,«. Doda se nov odstavek, ki se glasi: »Obstoječi 20 kV daljnovod se med obstoječim oporiščem na parc. št. 605/2 in obstoječim oporiščem na parc. št. 375/3, k.o. Brezovica nadomesti z zemeljskim kablom. Obstoječi oporišči se zamenjata z novima.«.
9. člen
V 19. členu se pred piko v drugem stavku doda besedilo »in javni poti parc. št. 3729/3, k.o. Brezovica«.
10. člen
V 20. členu tretji odstavek črta in v celoti nadomesti z »Do izgradnje omrežja zemeljskega plina se zagotovi oskrba objektov na utekočinjeni naftni plin z nadzemnimi rezervoarji.«.
11. člen
(1) Za 28. členom se dodano novo poglavje »PARCELACIJA«
(2) Doda se nov 29. člen (načrt parcelacije).
(3) Prvi odstavek se glasi: »Lomne točke novih gradbenih parcel in zakoličbene točke objektov so razvidne iz kartografskega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta (priloga list št. 2.).«.
(4) Drugi odstavek se glasi: »K poslovnemu delu objekta ali stanovanjski enoti se določi pripadajoči del gradbene parcele.«.
12. člen
Doda se nov 30. člen (javno dobro), ki se glasi: »Zemljišče Podpeške ceste in javne poti predstavlja javno dobro.«.
13. člen
Poglavje etapnost »ETAPNOST IZVEDBE« postane »VII.« Vse naslednja poglavja se preštevilčijo.
14. člen
29. člen postane 31. člen, vsi členi v nadaljevanju se preštevilčijo.
15. člen
(1) V 33. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi: »Odstopanja od določenih odmikov in gradbene linije so dovoljena le v notranjost parcele.«.
(2) Četrti odstavek postane peti odstavek, peti odstavek postane šesti odstavek.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv.45/2007
Brezovica, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti