Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6096. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 17470.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1 in 102/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 79/04 in 138/06) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) se pri UJP vodijo kot:
– podračuni sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,
– evidenčni račun za gotovinski račun, voden pri poslovni banki,
– evidenčni račun za posebni namenski transakcijski račun, voden pri Banki Slovenije,
– evidenčni račun za devizni račun, voden pri poslovni banki,
– evidenčni račun za enotni zakladniški račun (v nadaljnjem besedilu: EZR), voden pri Banki Slovenije.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »enotni zakladniški račun (v nadaljnjem besedilu: EZR)« nadomesti s kratico »EZR«.
3. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Izpiske o prometu in stanju na računu, ki ga je proračunski uporabnik odprl izven sistema EZR pri poslovni banki ali Banki Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka), banka sproti posreduje UJP. UJP izpisek o prometu in stanju vključi v bazo podatkov plačilnega prometa, nato pa izpisek posreduje proračunskemu uporabniku na enak način, kot ga obvešča pri vodenju podračuna.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
UJP vzpostavi povezavo s poslovnimi bankami za vodenje evidenčnega računa za devizni račun, voden pri poslovni banki, iz četrte alineje spremenjenega 3. člena pravilnika do 1. septembra 2008.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-33/2007/11
Ljubljana, dne 18. decembra 2007
EVA 2007-1611-0123
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost