Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6128. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2008, stran 17526.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 97. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 13. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007 (Uradni list RS, št. 57/07); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------+-----------------------------------+---------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |     v EUR|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Konto   |Naziv konta            |     Znesek|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71)      |    357.709|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    357.709|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+704)     |    334.209|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |    334.109|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |      100|
|     |storitve              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+714)  |     23.500|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     1.900|
|     |od premoženja           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |      500|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |     21.100|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41)       |    161.156|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)  |     57.550|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |     23.940|
|     |zaposlenim             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |     4.030|
|     |socialno varnost          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |     24.180|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |409 Sredstva, izločena v rezerve  |     5.400|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (411+413)     |    103.606|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |411 Transferi posameznikom     |     83.340|
|     |in gospodinjstvom         |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |413 Drugi domači transferi     |     20.266|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|III.   |PRESEŽEK PRIHODKOV         |    196.553|
|     |NAD ODHODKI (I. – II.)       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |                  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |        |
|     |IN NALOŽB             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|     |(750+751)             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |440 Dana posojila         |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |       0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH      |        |
|     |DELEŽEV (IV. – V.)         |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |                  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)       |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |    196.553|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)   |    –196.553|
+----------+-----------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-50/2007-O802
Kostanjevica na Krki, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost