Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6105. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina, stran 17497.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) izdajam
S K L E P
o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom župan Občine Ajdovščina določa, da se dosedanja priprava Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: SPROA in PROA) nadaljuje in konča kot Občinski prostorski načrt Občine Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: OPN), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
2. člen
(pregled opravljenega dela in ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Ajdovščina)
Občina Ajdovščina je maja 2007 vodila postopek priprave SPROA in PROA na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in Programa priprave št. 400-01/05 in 3504-01/06 z dne 30. 6. 2006.
Zaključene so bile naslednje faze:
– program priprave,
– prva prostorska konferenca,
– pridobitev smernic in analiza smernic,
– priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
Predloga SPROA in PROA še nista bila javno razgrnjena, zato se postopek priprave novega OPN nadaljuje na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.
Sestavni del OPN je urbanistični načrt za mesto Ajdovščina in naselja Budanje, Col, Lokavec, Dobravlje in Selo - Batuje - Gojače.
OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave SPROA in PROA.
Pri izdelavi strokovnih podlag so upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPROA in PROA.
5. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
V postopku priprave SPROA in PROA je Ministrstvo za okolje in prostor dne 14. 3. 2006 izdalo odločbo št. 35409-5/2006, s katero je ugotovilo, da je v postopku priprave in sprejemanja teh aktov potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
Okoljsko poročilo je v postopku izdelave.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora za področje:
1. prostorskega razvoja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
2. stanovanj in urbanih zemljišč:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za stanovanja in urbana zemljišča, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
3. varstvo okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
4. rabe in upravljanja z vodami:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
5. ohranjanja narave:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
6. kmetijstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
7. gozdarstva in lovstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, ribištvo in lovstvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov Drevored 17, 5222 Tolmin;
8. ribištva:
– Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana;
9. blagovnih rezerv:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
10. podjetništva in konkurenčnosti:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
11. turizma:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
12. energije:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
13. pomorstva:
– Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
14. državnih cest:
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Območna pisarna Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Izpostava: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
15. železnic:
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
16. letališč:
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
17. kulture:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
18. varstva nepremične kulturne dediščine:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
19. obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
20. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
21. javne uprave:
– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana;
22. notranje zadeve:
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
23. zdravstvenih dejavnosti:
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
24. pravosodne uprave:
– Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za pravosodje, Urad za kazenske sankcije, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana;
25. dejavnosti socialne varnosti:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
26. šolstva in športa:
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport; Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
27. visokega šolstva, znanosti in tehnologije:
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana;
28. regionalnega razvoja in lokalne samouprave:
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku SPROA in PROA. Upoštevajoč priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, ponovna pridobitev smernic za pripravo OPN ni potrebna.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPN.
Na pripravljeni predlog OPN bo Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju pridobilo in uskladilo mnenja nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
V postopku priprave SPROA in PROA so že izvedeni naslednji postopki oziroma izdelana gradiva, ki se upoštevajo pri pripravi OPN:
– pridobitev in analiza smernic,
– izdelava strokovnih podlag,
– izdelan osnutek SPROA in PROA.
Za nadaljnji potek priprave OPN se upošteva postopek priprave, določen v 98. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Upoštevajo se tudi pojasnila in priporočila Ministrstva za okolje in prostor št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 07 (v nadaljnjem besedilu: priporočila MOP).
Iz priporočil MOP izhaja, da ponovna pridobitev smernic, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali v postopku priprave SPROA in PROA, ni potrebna. Temu dejstvu se smiselno prilagodi postopek priprave dopolnjenega osnutka OPN.
Priprava OPN vsebuje naslednje faze in roke izdelave le-teh:
– osnutek OPN           60 dni po objavi tega
                 sklepa
– okoljsko poročilo        30 dni
– javna razgrnitev        se prične 7 dni po javnem
                 naznanilu in traja 30 dni
– proučitev pripomb z javne    14 dni po zaključku javne
razgrnitve in javne obravnave   razgrnitve
– potrditev stališč in seznanitev 10 dni po pripravi stališč
javnosti             do pripomb
– predlog OPN           30 dni po potrditvi stališč
                 do pripomb
– dostava predloga Ministrstva za 30 dni po pripravi predloga
okolje in prostor         OPN
– Ministrstvo za okolje in    28 dni po prejemu predloga
prostor pridobi mnenja      OPN
– Sklep Ministrstva za okolje in 75 dni po prejemu predloga
prostor o potrditvi predloga   OPN
– Sprejem odloka o predlogu OPN  14 dni po prejemu sklepa
                 Ministrstva za okolje in
                 prostor.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Ajdovščina.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ajdovščina.
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in naslednjim sosednjim občinam: Občina Komen, Občina Idrija, Občina Logatec, Mestna občina Nova Gorica in Občina Vipava.
Št. 400-01/2004, 3504-01/2006
Ajdovščina, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost