Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6111. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica, stran 17506.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 26. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja sredstev iz sredstev občinskega proračuna Občine Borovnica ter sredstev proračuna OOZ Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Borovnica v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Borovnica za posamezno leto, v proračunu OOZ Vrhnika pa v višini, ki je sprejeta na Skupščini OOZ Vrhnika v letnem finančnem planu za posamezno leto.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Majhno podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio.
2. Upravičeni stroški so stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoči.
4. člen
Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah, podjetja, ki opravljajo dejavnost v kmetijskem sektorju ali sektorju ribištva in podjetja, ki poslujejo v sektorju jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva ter kopenskega, pomorskega in letalskega transporta.
Podjetja v težavah so podjetja:
– nad katerimi je začet stečajni postopek ali so v postopku prisilne poravnave,
– ki so v zadnjih dveh letih zmanjšala število zaposlenih za več kot 20%,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter z zamudo plačujejo ostale svoje obveznosti,
– če druge okoliščine iz poslovanja podjetja kažejo na slabo stanje v podjetju.
Do sredstev niso upravičena tudi podjetja ali samostojni podjetniki, če skupni znesek pomoči de minimis presega 100.000 EUR v kateremkoli triletnem obdobju.
5. člen
Sredstva se lahko dodelijo:
– za subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij,
– za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
– za pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov,
– za odpiranje novih zaposlitev.
II. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ
6. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki,
– majhna podjetja,
– občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež fizične oziroma pravne osebe ter kraj investicije morajo biti na območju Občine Borovnica.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
7. člen
Sredstva se dodeljujejo za subvencijo obrestne mere za dolgoročne kredite za naslednje upravičene stroške investicij:
– stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroške nakupa, graditve ali preureditve poslovnih prostorov,
– stroške nakupa in posodobitve opreme,
– stroške posodobitve obstoječe proizvodnje in storitev ter
– stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentno tehnično znanje).
Med upravičene stroške investicij ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme, kolikor gre za prejemnike subvencij, ki so registrirani za opravljanje transportne dejavnosti.
Subvencijo je dovoljeno dodeliti za kreditiranje tistih investicij v stalna sredstva, ki so potrebna za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, za spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (racionalizacija, diverzifikacija ali modernizacija). Subvencije je dovoljeno dodeliti le v primerih, če predstavljajo spodbudo za izvedbo predvidenih investicij oziroma so za njihovo izvedbo nujno potrebna.
8. člen
Subvencija se dodeli za dolgoročne kredite za najdaljšo dobo vračanja 10 let.
Višina subvencij za obrestno mero pri dolgoročnih kreditih se določi pri vsakem razpisu posebej, glede na število prosilcev in razpoložljiva sredstva, ne sme pa presegati 2,5-odstotne točke obrestne mere.
OOZ subvencionira obrestno mero le svojim članom, občina pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le 1,5 odstotne točke.
III. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH
9. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki in
– majhna podjetja.
Sedež fizične oziroma pravne osebe mora biti na območju občine.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
10. člen
Sredstva se dodeljujejo za udeležbo na sejmih in razstavah, in sicer le če gre za prvo udeležbo na določenem sejmu ali razstavi in za naslednje upravičene stroške:
– stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice.
Sredstva se lahko dodelijo v višini do 50% upravičenih stroškov.
11. člen
OOZ dodeli sredstva za udeležbo na sejmih in razstavah le svojim članom, občina pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le 25% upravičenih sredstev.
IV. POMOČ PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN USPOSABLJANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
12. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki in
– majhna podjetja.
Sedež fizične oziroma pravne osebe mora biti na območju občine.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
13. člen
Sredstva za usposabljanje se lahko dodelijo za izobraževanje v obliki posebnega usposabljanja, ki je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči, in sicer za naslednje upravičene stroške:
– stroške inštruktorja,
– potne stroške inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo,
– ostale tekočih stroškov,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja,
– stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– stroške udeležencev usposabljanja do višine vseh upravičenih stroškov iz prejšnjih alinej.
14. člen
OOZ Vrhnika dodeli sredstva za usposabljanje le svojim članom, Občina Borovnica pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le do 17,5% upravičenih stroškov, v primeru, da je usposabljanje namenjeno težje zaposljivim osebam pa 22,5% upravičenih stroškov.
V. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV
15. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki in
– majhna podjetja.
Sedež fizične oziroma pravne osebe mora biti na območju občine.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
16. člen
Sredstva za nove zaposlitve se lahko dodelijo za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve zaradi poslovnih razlogov na strani delodajalca, in sicer za stroške bruto plač za obdobje dveh let.
Med stroške bruto plač šteje neto plača, davek iz osebnih prejemkov ter prispevki za pokojninsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in prispevki za starševsko varstvo.
Sredstva se lahko dodelijo v višini do 15% upravičenih stroškov.
17. člen
Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev.
Šteje se, da je kriterij nove zaposlitve izpolnjen, če se dodatno pridobi celo ali več celih zaposlitev glede na povprečje preteklih dvanajstih mesecev.
Nove zaposlitve morajo biti ohranjene vsaj 2 leti po prejeti pomoči, sicer mora prejemnik vrniti subvencije skladno s 23. členom tega pravilnika.
18. člen
OOZ Vrhnika dodeli sredstva za nove zaposlitve le svojim članom, Občina Borovnica pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le do 7,5% upravičenih stroškov.
VI. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
19. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica se dodeljujejo na podlagi letnega javnega razpisa.
Sklep o javnem razpisu, pogojih za pridobitev sredstev in namenu dodelitve sredstev iz 5. člena tega odloka v posameznem letu sprejmeta župan Občine Borovnica in predsednik OOZ Vrhnika ter ga objavita v občinskem javnem glasilu.
20. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva,
– namene, za katere bo občina dodeli sredstva v posameznem letu,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– zgornjo mejo višine subvencij,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
21. člen
Območna obrtna zbornica Vrhnika sprejema vloge za dodelitev subvencij ter ugotavlja popolnost vlog ter zahtevane dokumentacije.
Vloge obravnava komisija, ki jo sestavljajo:
– 2 predstavnika Občine Borovnica, ki ju imenuje župan in
– 2 predstavnika Območne obrtne zbornice Vrhnika, ki ju imenuje Upravni odbor OOZ.
O svoji odločitvi mora komisija sprejeti sklep, ki se ga posreduje prosilcu subvencije. o morebitni pritožbi odloča župan.
22. člen
Prednost pri dodelitvi subvencije imajo prosilci, ki poleg pogojev, ki jih zahteva ta pravilnik, v čim večji meri izpolnjuje še naslednje kriterije:
– v zadnjih dveh letih niso dobili nobene pomoči oziroma subvencije s strani občine in s strani OOZ,
– zagotavljajo nova delovna mesta na podlagi novih programov in samozaposlovanja,
– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in storitvami proizvodnega značaja,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti in z uvajanjem sodobnih tehnologij,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v izboljšanje oskrbne in dvig kvalitete storitev,
– predstavljajo svoje podjetje, proizvodnjo in storitve na domačih in tujih sejmih in konferencah.
23. člen
Prosilec subvencije se zavezuje, da bo dodeljena sredstva porabil namensko oziroma da bo dodeljeno subvencijo vrnil z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri, če ne izpolni obveznosti iz razpisa.
24. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev subvencije mora podati izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči, oziroma, če jo je, kolikšen delež je dobil iz drugih virov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica.
26. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republika Slovenije in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 311-0001/2007-4
Borovnica, dne 26. novembra 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
 
Območna obrtna zbornica
Vrhnika
Andrej Markič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti