Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6087. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladiškega računa, stran 17396.

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladiškega računa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja in določa:
– vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) države oziroma občine;
– priznavanje prihodkov in odhodkov pri vrednotenju posameznih bilančnih postavk upravljavca sredstev sistema EZR;
– način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, v plačilno navodilo.
2. člen
(1) Denarna sredstva sistema EZR države oziroma občine upravlja ministrstvo, pristojno za finance, oziroma občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sredstev sistema EZR) prek zakladniškega podračuna EZR. Zakladniški podračun (v nadaljnjem besedilu: ZP) se ne uporablja za izvrševanje proračunov subjektov, vključenih v sistem EZR, zato se upravljavec sredstev sistema EZR registrira pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance, oziroma kot del občinske uprave. Hkrati pa Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi podatke upravljavca sredstev sistema EZR pod šifro zakladnice v registru proračunskih uporabnikov.
(2) Upravljavec sredstev sistema EZR upravlja denarna sredstva sistema EZR, ki so denarna sredstva podračunov subjektov, vključenih v sistem EZR, in ZP.
II. VODENJE POSLOVNIH KNJIG IN RAČUNOVODSKO POROČANJE
3. člen
(1) Upravljavec sredstev sistema EZR vodi ločene poslovne knjige. Izdela ločeno:
– računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna, in
– premoženjsko bilanco.
(2) Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da svojega računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo državnega oziroma občinskega proračuna.
III. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PRI VREDNOTENJU BILANČNIH POSTAVK UPRAVLJAVCA SREDSTEV SISTEMA EZR
4. člen
(1) Denarna sredstva subjektov, vključenih v sistem EZR, evidentira upravljavec sredstev sistema EZR v svojih poslovnih knjigah in poročilih, namenjenih konsolidaciji, kot denarna sredstva na računih – na ločenih podkontih glede na podkonto denarnih sredstev ZP – in kot obveznost do subjektov, vključenih v sistem EZR, ki se obrestuje. Subjekti, vključeni v sistem EZR, evidentirajo ta denarna sredstva v svojih poslovnih knjigah kot denarna sredstva na računih, medtem ko jih v poročilih, namenjenih konsolidaciji, izkazujejo kot terjatev do upravljavca sredstev sistema EZR.
(2) Sprememba stanja denarnih sredstev EZR mora biti enaka vsoti:
a) prihodkov, zmanjšanih za odhodke,
b) prejemkov, zmanjšanih za izdatke,
c) sprememb zunajbilančnih postavk in
d) spremembe bilančne postavke tečajnih razlik na stanje denarnih sredstev sistema EZR.
(3) Zaradi kontroliranja sprememb stanja podračunov subjektov, vključenih v sistem EZR, in denarnih sredstev ZP upravljavec sredstev sistema EZR spremlja na zunajbilančnih postavkah:
a) stanje in promet EZR pri Banki Slovenije ter
b) denarne tokove upravljanja denarnih sredstev EZR, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma kot prejemki in izdatki.
(4) Vloge subjektov, vključenih v sistem EZR, evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot obveznost iz naslova prejetega depozita. Subjekti, ki te vloge dajejo, pa jih evidentirajo kot terjatev iz naslova danega depozita.
(5) Zadolževanje izven sistema EZR evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot zadolževanje pri poslovnih bankah.
(6) Nalaganje denarnih sredstev sistema EZR v sistemu EZR evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot dano likvidnostno posojilo subjektom, ki so vključeni v enotno upravljanje sredstev. Subjekti, ki ta posojila dobijo, pa jih evidentirajo kot zadolževanje.
(7) Nalaganje denarnih sredstev sistema EZR izven sistema EZR evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot terjatev iz naslova depozitov.
(8) Upravljavec sredstev sistema EZR ugotovljeno rezervo evidentira na splošnem skladu, medtem ko prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta evidentira kot odhodek.
5. člen
(1) Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih finančnih naložb v sistemu EZR in izven sistema EZR se obravnavajo kot samostojne terjatve.
(2) Obračunane obresti in drugi stroški na vloge, na prejeta posojila izven sistema EZR in na stanja denarnih sredstev podračunov subjektov, vključenih v sistem EZR, se obravnavajo kot samostojne obveznosti.
(3) Na postavkah časovnih razmejitev se izkazujejo razmejene obresti in razmejeni stroški.
IV. NAČIN VPISOVANJA PODATKOV, POTREBNIH ZA SPREMLJANJE UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR, V PLAČILNA NAVODILA
6. člen
(1) Podrobnejša navodila, ki opredeljujejo označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (v nadaljnjem besedilu: navodila), so objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.
(2) Za vsa plačila, povezana z upravljanjem denarnih sredstev sistema EZR, se uporablja sklic na številko obremenitve oziroma odobritve modela 58, ki ima naslednjo strukturo:
58 nnnnN-ppppppP-VPšššššš
nnnnN   4-mestna šifra proračunskega uporabnika
      oziroma upravljavca sredstev sistema EZR
      in kontrolna številka;
ppppppP  6-mestna številka podkonta in kontrolna številka;
VP     2-mestna oznaka vrste posla iz navodila;
šššššš   6-mestna oznaka posla iz navodila.
V. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 140/04 in 138/06) in 8. člen Pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 18/04 in 78/04).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati dne 1. januarja 2008.
Št. 479-35/2007/2
Ljubljana, dne 19. decembra 2007
EVA 2007-1611-0014
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost