Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6129. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno, stran 17527.

Na podlagi, 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07) ter na podlagi 8. tega člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje celotne Občine Ljubno.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajen leta 1989, za območje Občine Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2000).
Obračunska območja so določena ločeno za posamezne vrste komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih stavbnih zemljišč. Skupna površina stavbnih zemljišč v Občini Ljubno znaša 1.663.539 m2. Skupna neto tlorisna površina objektov na območju Občine Ljubno je določena na podlagi Katastra stavb Geodetske uprave Republike Slovenije in znaša 475.384 m2.
Stavbna zemljišča so razdeljena na aglomeracije in razpršeno. Aglomeracije so vsa stavbna zemljišča znotraj posameznega naselja, ki obsegajo površino najmanj 0,95 ha, stavbna zemljišča, ki so od teh oddaljena 100 metrov ali manj in dodatno razpršena stavbna zemljišča, ki se nahajajo ob obstoječem vodovodnem sistemu. Razpršena stavbna zemljišča v občini, ki ne ustrezajo navedenim kriterijem, so združena v skupini razpršeno. Osnovo za nadaljne izračune v občini tako predstavlja 10 območij, ki združujejo aglomeracije v vseh 9 naseljih v občini ter območje razpršeno, kjer so združena vsa razpršena zemljišča v Občini Ljubno.
Tabela 1: Prikaz aglomeracij, površine stavbnih zemljišč (gradbenih parcel) in neto tlorisnih površin objektov
+---------------------+-------------------+--------------------+
|  Aglomeracije   | Stavbna zemljišča |  Neto tlorisna  |
|           |    [m2]    |površina stavb [m2] |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|JUVANJE       |       95.068|       22.122|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|LJUBNO OB SAVINJI  |      589.796|       139.558|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|MELIŠE        |       22.587|        9.069|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|OKONINA       |      198.816|       36.923|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|PLANINA       |       32.808|        3.037|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|PRIMOŽ PRI LJUBNEM  |       17.661|        6.938|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|RADMIRJE       |      265.842|       67.666|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|SAVINA        |       14.690|        5.844|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|TER         |       60.899|       14.771|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|RAZPRŠENO      |      365.372|       169.456|
+---------------------+-------------------+--------------------+
|           |          |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Občina Ljubno SKUPAJ |     1.663.539|       475.384|
+---------------------+-------------------+--------------------+
Vrednost obstoječe komunalne opreme in načrtovanih investicij v komunalno opremo so porazdeljene med aglomeracijami enakomerno, če je obračunsko območje cela občina oziroma med posamezne aglomeracije, ki tvorijo obračunsko območje za določeno vrsto komunalne opreme.
Tabela 2: Obračunska območja po vrstah komunalne infrastrukture
+---------------+--------------------------------------------+
|   Vrsta   |       Obračunsko območje       |
| infrastruktura|                      |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Ceste     |obstoječe   |Sorazmerno s površino vse  |
|        |       |aglomeracije in razpršeno na |
|        |       |območju celotne Občine    |
|        |       |Ljubno.           |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Sorazmerno s površino vse  |
|        |       |aglomeracije in razpršeno na |
|        |       |območju celotne Občine    |
|        |       |Ljubno.           |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Kanalizacija  |obstoječe   |Obračunsko območje sta    |
|        |       |aglomeraciji Ljubno ob    |
|        |       |Savinji in Ter, kjer poteka |
|        |       |obstoječ kanalizacijski   |
|        |       |sistem. V naselju Ljubno ob |
|        |       |Savinji je 96,1%, v naselju |
|        |       |Ter pa 3,9% vseh       |
|        |       |kanalizacijskih vodov.    |
|        |       |Sorazmerno z dolžino vodov  |
|        |       |je vrednost obračunana na  |
|        |       |površino v obeh       |
|        |       |aglomeracijah.        |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje so    |
|        |       |aglomeracije, kjer so    |
|        |       |načrtovane investicije v   |
|        |       |izgradnjo oziroma      |
|        |       |rekonstrukcijo        |
|        |       |kanalizacijskega sistema:  |
|        |       |Ljubno ob Savinji, Radmirje, |
|        |       |Ter. Vrednost investicij v  |
|        |       |posameznem naselju je    |
|        |       |obračunana na površino    |
|        |       |pripadajoče aglomeracije.  |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Čistilne    |obstoječe   |ČN Loke je edina čistilna  |
|naprave    |       |naprava in ima kapaciteto  |
|        |       |1.000 populacijskih     |
|        |       |ekvivalentov (PE).      |
|        |       |Obračunsko območje je    |
|        |       |aglomeracija Ljubno ob    |
|        |       |Savinji, od koder je nanjo  |
|        |       |speljan obstoječ       |
|        |       |kanalizacijski sistem.    |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje za    |
|        |       |obračun sofinanciranja malih |
|        |       |čistilnih naprav obsega   |
|        |       |aglomeracije, kjer ni    |
|        |       |obstoječe kanalizacije in  |
|        |       |kjer niso predvidena     |
|        |       |vlaganja vanjo. To so:    |
|        |       |Juvanje, Meliše, Okonina,  |
|        |       |Planina, Primož pri Ljubnem, |
|        |       |Savina in Razpršeno.     |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Vodovod    |obstoječe   |Obračunsko območje za    |
|        |       |obračun nadomestitvenih   |
|        |       |stroškov vodovoda obsega   |
|        |       |aglomeracije, kjer je    |
|        |       |trenutno vzpostavljen    |
|        |       |vodovodni sistem: Ter,    |
|        |       |Primož pri Ljubnem, Savina, |
|        |       |Radmirje, Okonina, Ljubno ob |
|        |       |Savinji, Juvanje.      |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje za    |
|        |       |načrtovane investicije v   |
|        |       |vodovod obsega aglomeracije |
|        |       |z obstoječim vodovodom in  |
|        |       |aglomeracije v katerih se  |
|        |       |predvideva rekonstrukcija  |
|        |       |oziroma izgradnja novih   |
|        |       |vodov: Ter, Primož pri    |
|        |       |Ljubnem, Savina, Radmirje,  |
|        |       |Okonina, Ljubno ob Savinji, |
|        |       |Juvanje.           |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Javna     |obstoječe   |Vrednost obstoječe javne   |
|razsvetljava  |       |razsvetljave v posameznih  |
|        |       |naseljih (Okonina) je    |
|        |       |preračunana na aglomeracije, |
|        |       |ki naseljem pripadajo.    |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Vrednost predvidenih     |
|        |       |investicij v javno      |
|        |       |razsvetljavo je preračunana |
|        |       |na aglomeracije, ki     |
|        |       |pripadajo naseljem, kjer so |
|        |       |investicije predvidene.   |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Odlagališče  |obstoječe   |Občina Ljubno je solastnik  |
|        |       |(16%) odlagališča nenevarnih |
|        |       |odpadkov Podhom v Občini   |
|        |       |Gornji Grad. Obračunsko   |
|        |       |območje so, sorazmerno s   |
|        |       |površino, vse aglomeracije  |
|        |       |in razpršeno na območju   |
|        |       |Občine Ljubno.        |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje so,    |
|        |       |sorazmerno s površino, vse  |
|        |       |aglomeracije in razpršeno na |
|        |       |območju Občine Ljubno.    |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Pokopališča  |obstoječe   |Sorazmerno s površino vse  |
|        |       |aglomeracije in razpršeno na |
|        |       |območju celotne Občine    |
|        |       |Ljubno.           |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Sorazmerno s površino vse  |
|        |       |aglomeracije in razpršeno na |
|        |       |območju celotne Občine    |
|        |       |Ljubno.           |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|Javne površine |obstoječe   |Od javnih površin so v    |
|        |       |obračun všteta obstoječa   |
|        |       |parkirišča. Obračunsko    |
|        |       |območje so aglomeracije v  |
|        |       |naseljih, kjer se parkirišča |
|        |       |nahajajo.          |
+---------------+--------------+-----------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje so    |
|        |       |aglomeracije, kjer so    |
|        |       |investicije načrtovane.   |
+---------------+--------------+-----------------------------+
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
Evidentirana je obstoječa komunalna oprema iz evidenc Občine Ljubno, evidenc Javnega podjetja Komunala Mozirje ter infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo v Načrtu razvojnih programov za leta od 2007 do 2010. V skupne in obračunske stroške so zajete vrednosti načrtovanih investicij za tekoče in sledeče leto. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, javna razsvetljava, center za ravnanje z odpadki, odlagališče odpadkov, eko-otoki in javne površine (pokopališča, parkirišča, zelenice, trgi, igrišča).
Dolžine oziroma kapacitete posameznih vrst obstoječe komunalne opreme po območjih so naslednje:
– ceste (povprečna širina občinskih cest je 3,99 m):
+------------------------+----------------+--------------------+
|    Vrsta ceste   | Skupna dolžina | Skupna dolžina – |
|            | – asfalt [m] |  makadam [m]   |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Občinske ceste     |     47.806|       59.194|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€] |   5.026.323 €|     2.334.019 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
– kanalizacija:
+--------------------------------+-----------------------------+
|  Kanalizacija odpadnih voda  |   Skupna dolžina [m]   |
|   (mešana kanalizacija)   |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Ljubno ob Savinji        |            6.919|
+--------------------------------+-----------------------------+
|Ter               |             282|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|SKUPAJ [m]           |            7.201|
+--------------------------------+-----------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]     |         1.262.047 €|
+--------------------------------+-----------------------------+
– čistilna naprava:
+--------------------------------+-----------------------------+
|    Čistilna naprava    |     Kapaciteta     |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Mehansko biološka ČN Loke    |           1.000 PE|
|(skupni stroški)        |               |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]     |          271.590 €|
+--------------------------------+-----------------------------+
– vodovod:
+--------------------------------+-----------------------------+
|   Naselje (aglomeracija)   |  Dolžina vodovoda [m]   |
+--------------------------------+-----------------------------+
|TER               |            7.311|
+--------------------------------+-----------------------------+
|PRIMOŽ PRI LJUBNEM       |             875|
+--------------------------------+-----------------------------+
|SAVINA             |            1.149|
+--------------------------------+-----------------------------+
|RADMIRJE            |            10.643|
+--------------------------------+-----------------------------+
|OKONINA             |            6.314|
+--------------------------------+-----------------------------+
|LJUBNO OB SAVINJI        |            10.920|
+--------------------------------+-----------------------------+
|JUVANJE             |            2.957|
+--------------------------------+-----------------------------+
|                |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|SKUPAJ [m]           |            40.169|
+--------------------------------+-----------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]     |         3.017.094 €|
+--------------------------------+-----------------------------+
– javna razsvetljava:
+------------------------+--------------+----------------------+
| Naselje (aglomeracija) |  Število  |   Dolžina [m]   |
|            |  sijalk  |           |
+------------------------+--------------+----------------------+
|OKONINA         |      36|         1.796|
+------------------------+--------------+----------------------+
|VREDNOST [€]      |   17.987 €|       134.898 €|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+------------------------+-------------------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€] |              152.885 €|
+------------------------+-------------------------------------+
– ravnanje z odpadki:
Občina Ljubno je solastnik obrobnih parcel na odlagališču komunalnih odpadkov Podhom. Osrednji del odlagališča je v lasti Občine Gornji Grad, ostale občine so pristopile k sanaciji odlagališča, in sicer z odkupom obrobnih parcel ob odlagališču. Solastniški delež Občine Ljubno na odlagališču odpadkov znaša 16%.
Ekološki otoki se nahajajo v treh naseljih.
+----------------------------------+---------------------------+
|   Naselje (aglomeracija)   | Število ekoloških otokov |
+----------------------------------+---------------------------+
|Ljubno ob Savinji         |             3|
+----------------------------------+---------------------------+
|Okonina              |             1|
+----------------------------------+---------------------------+
|Radmirje             |             1|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+----------------------------------+---------------------------+
|SKUPAJ EKO – OTOKOV        |             5|
+----------------------------------+---------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]      |          10.432 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– pokopališča:
+----------------------------------+---------------------------+
|   Naselje (aglomeracija)   | Površina pokopališča [m2] |
+----------------------------------+---------------------------+
|PRIMOŽ PRI LJUBNEM        |           6.596|
+----------------------------------+---------------------------+
|RADMIRJE             |           3.597|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+----------------------------------+---------------------------+
|SKUPAJ [m2]            |           10.193|
+----------------------------------+---------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]      |        212.625,98 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– javne površine:
+----------------------------------+---------------------------+
|   Naselje (aglomeracija)   | Površina parkirišč [m2] |
+----------------------------------+---------------------------+
|LJUBNO PRI SAVINJI        |           4.635|
+----------------------------------+---------------------------+
|RADMIRJE             |           1.190|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+----------------------------------+---------------------------+
|SKUPAJ [m2]            |           5.825|
+----------------------------------+---------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]      |         243.077 €|
+----------------------------------+---------------------------+
Načrtovana komunalna oprema je opredeljena z Načrtom razvojnih programov za leta od 2007 do 2010 in je v programu opremljanja prikazana za celotno obdobje. V skupne in obračunske stroške se zajame le načrtovane investicije za tekoče in sledeče leto:
– ceste:
+--------+--------------------+------------+------------------+
| Št.  | Vrsta investicije |  Znesek  | Inv. zneski po |
|    |          | celotne  |   letih [€]  |
|    |          |investicije +---------+--------+
|    |          |  [€]   |   2007|  2008|
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|1.   |Revitalizacija   |   20.865|  20.865|    0|
|    |trškega jedra    |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|2.   |Modernizacija LC  |   16.692|  16.692|    0|
|    |221130 Kolovrat–  |      |     |    |
|    |Žačka lipa v    |      |     |    |
|    |Kolovratu      |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|3.   |Modernizacija LC  |   25.038|  12.519| 12.519|
|    |221170 Erna–Pažetov |      |     |    |
|    |most Za Ljubnico  |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|4.   |Modernizacija LC  |   25.038|    0| 25.038|
|    |221240 Radmirje–  |      |     |    |
|    |Razborje      |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|5.   |Modernizacija LC  |   16.692|  8.346|  8.346|
|    |221160 Cegnce–Homec |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|6.   |Modernizacija LC  |   41.729|    0| 41.729|
|    |221020 Prodnik–   |      |     |    |
|    |Bliznik za Gračanci |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|7.   |Modernizacija LC  |   12.519|  12.519|    0|
|    |221190 Budna–Papež |      |     |    |
|    |Na Pečeh      |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|8.   |Modernizacija LC  |   20.865|    0| 20.865|
|    |Fužir        |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|9.   |Modernizacija JP  |    8.346|    0|  8.346|
|    |721320 Pevc–Tajčar |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|10.   |Modernizacija LC  |    8.346|    0|  8.346|
|    |221030 Juvanje–   |      |     |    |
|    |Ljubno v Podteru  |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|11.   |Modernizacija JP  |   33.383|    0| 33.383|
|    |721410 Nareks–Brčnek|      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|12.   |Modernizacija LC  |   20.865|    0| 20.865|
|    |221150 Gros–Florjan |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|13.   |Izgradnja pločnika |   20.865|    0| 20.865|
|    |na obvoznici    |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|14.   |Sanacija mostu v  |    4.173|  4.173|    0|
|    |Radmirju      |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|15.   |Sanacija mostu v  |    4.173|    0|  4.173|
|    |Okonini       |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|16.   |Modernizacija LC  |   83.459|  83.459|    0|
|    |Rastke–Planina   |      |     |    |
+--------+--------------------+------------+---------+--------+
|17.   |Izgradnja mostu v  |   104.323| 104.323|    0|
|    |Rastkah       |      |     |    |
+-------------------------------------------------------------+
|                               |
+-----------------------------+------------+---------+--------+
|SKUPAJ [€]          |      | 262.894| 204.473|
+-----------------------------+-------------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]    |           467.367 €|
+-----------------------------+-------------------------------+
– kanalizacija in čistilne naprave:
+------+--------------------+------------+-------------------+
| Št. | Vrsta investicije |  Znesek  | Inv. zneski po  |
|   |          | celotne  |   letih [€]   |
|   |          |investicije +--------+----------+
|   |          |  [€]   |  2007|   2008|
+------+--------------------+------------+--------+----------+
|1.  |Kanalizacija Ljubno |   79.285| 37.556|  41.729|
+------+--------------------+------------+--------+----------+
|2.  |Kanalizacija    |   62.594| 20.865|  41.729|
|   |Radmirje      |      |    |     |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+---------------------------+------------+--------+----------+
|SKUPAJ [€]         |      | 58.421|  83.458|
+---------------------------+--------------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]   |            141.879 €|
+---------------------------+--------------------------------+
– sofinanciranje malih čistilnih naprav:
+------+--------------------+------------+-------------------+
| Št. | Vrsta investicije |  Znesek  | Inv. zneski po  |
|   |          |  celotne |   letih [€]   |
|   |          | investicije+--------+----------+
|   |          |   [€]  |  2007|   2008|
+------+--------------------+------------+--------+----------+
|1.  |          |   12.519|  4.173|   8.346|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+---------------------------+--------------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]   |            12.519 €|
+---------------------------+--------------------------------+
– vodovod:
+-----+---------------------+------------+-------------------+
| Št. | Vrsta investicije |  Znesek  | Inv. zneski po  |
|   |           | celotne  |   letih [€]   |
|   |           |investicije +--------+----------+
|   |           |  [€]   |  2007|   2008|
+-----+---------------------+------------+--------+----------+
|1.  |Revitalizacija    |   18.778| 18.778|     -|
|   |trškega jedra    |      |    |     |
+-----+---------------------+------------+--------+----------+
|2.  |Modernizacija LC   |   16.692| 16.692|     -|
|   |221130 Kolovrat–   |      |    |     |
|   |Žačka lipa v     |      |    |     |
|   |Kolovratu      |      |    |     |
+-----+---------------------+------------+--------+----------+
|3.  |Modernizacija LC   |   16.692| 16.692|     -|
|   |221170 Erna–Pažetov |      |    |     |
|   |most Za Ljubnico   |      |    |     |
+-----+---------------------+------------+--------+----------+
|4.  |Modernizacija LC   |   41.729|    -|  41.729|
|   |221240 Radmirje–   |      |    |     |
|   |Razborje       |      |    |     |
+-----+---------------------+------------+--------+----------+
|5.  |Modernizacija LC   |   62.594|    -|  62.594|
|   |221160 Cegnce–Homec |      |    |     |
+-----+---------------------+------------+--------+----------+
|6.  |Modernizacija LC   |    4.173|    -|   4.173|
|   |221020 Prodnik–   |      |    |     |
|   |Bliznik za Gračanci |      |    |     |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+---------------------------+------------+--------+----------+
|SKUPAJ [€]         |      | 52.162|  108.496|
+---------------------------+--------------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]   |            160.658 €|
+---------------------------+--------------------------------+
– javna razsvetljava:
+------+--------------------+-----------+--------------------+
| Št. | Vrsta investicije |  Znesek |  Inv. zneski po  |
|   |          | celotne |   letih [€]   |
|   |          |investicije+---------+----------+
|   |          |  [€]  |   2007|   2008|
+------+--------------------+-----------+---------+----------+
|1.  |JR Loke       |   8.346|  8.346|     -|
+------+--------------------+-----------+---------+----------+
|2.  |JR Ljubno      |   25.038|  12.519|  12.519|
+------+--------------------+-----------+---------+----------+
|3.  |JR Okonina     |   20.865|  20.865|     -|
+------+--------------------+-----------+---------+----------+
|4.  |JR Juvanje     |   12.519|    -|  12.519|
+------+--------------------+-----------+---------+----------+
|5.  |JR Meliše      |   8.346|    -|   8.346|
+------+--------------------+-----------+---------+----------+
|6.  |JR Ter       |   8.346|    -|   8.346|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+---------------------------+-----------+---------+----------+
|SKUPAJ [€]         |      |  41.730|  41.730|
+---------------------------+--------------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]   |            83.460 €|
+---------------------------+--------------------------------+
– ravnanje z odpadki:
+------+--------------------+-----------+--------------------+
| Št. | Vrsta investicije | Znesek  |Inv. zneski po letih|
|   |          | celotne |    [€]     |
|   |          |investicije+----------+---------+
|   |          |  [€]  |   2007|   2008|
+------+--------------------+-----------+----------+---------+
|1.  |Sanacija odlagališča|  17.109 |   8.763|  8.346|
|   |komunalnih odpadkov |      |     |     |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+---------------------------+--------------------------------+
|OBRAČUNSKI STROŠKI [€]   |            17.109 €|
+---------------------------+--------------------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost komunalne opreme)
Vrednost komunalne opreme za izračun komunalnega prispevka je vsota vrednosti obstoječe infrastrukture in predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz Načrta razvojnih programov, po vrstah komunalne infrastrukture, za tekoče in naslednje leto (2007 in 2008).
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov. Višina investicij po vrstah komunalne opreme (skupni stroški), ki so navedene v 3. členu, so tudi obračunski strošek investicij. Skupni stroški obstoječe komunalne opreme po vrstah komunalne opreme, ki so navedene v 3. členu, so tudi obračunski strošek.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino gradbenih parcel (stavbnega zemljišča) in na neto tlorisno površino objektov.
V primeru, da se stavba na območju ne more priključiti na določeno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne obračuna. Za ceste se komunalni prispevek vedno obračuna.
Cena opremljanja kvadratnega metra zemljišča (gradbene parcele – C(pi)) je po posameznih aglomeracijah naslednja (vse cene so v €/m2):
Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (C(ti)) je po posameznih območjih naslednja (vse cene so v €/m2):
Za obračun komunalnega prispevka se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz zgornjih dveh tabel, faktor D(pi) je 0,3 in D(ti) 0,7.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 11. 2007.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Program opremljanja obravnava obstoječo že zgrajeno infrastrukturo, na katero se lahko investitorji že priključujejo. Program opremljanja obravnava tudi načrtovano komunalno infrastrukturo, katere realizacija bo potekala s terminskim načrtom Načrta razvojnih programov (terminski načrt načrtovanih investicij v tem odloku je podan v 3. členu).
Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme, ne odmeri.
Za vso novo infrastrukturo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem infrastrukture.
V. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
8. člen
(opremljenost)
Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
VI. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju občine;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta na območju občine, če se povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
10. člen
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina stavbe s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = (D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)) * i * K(olaj) pri čemer je:
KP   – komunalni prispevek
i    – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo
     o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
C(pi)  – cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
C(ti)  – cena opremljanja glede na neto tlorisno
     površino stavbe
D(pi)  – delež površine parcele pri izračunu
D(ti)  – delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej) – faktor dejavnosti
K(olaj) – faktor olajšave, če ni olajšave, je
     ta faktor enak 1.
Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so za posamezna območja določeni v 5. členu tega odloka.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = D(ti) * C(ti) * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * K(dej) * i * K(olaj)
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 10. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
11. člen
(1) V izračunu višine komunalnega prispevka iz prejšnjega člena se v posameznih območjih upošteva opremljenost z obstoječo infrastrukturo in infrastrukturo, opredeljeno v načrtu razvojnih programov, kot je določeno v tem odloku.
(2) Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od navedenih infrastrukturnih omrežij, se višina zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta infrastrukture.
VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
Faktor dejavnosti (K(dej)) se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+-------+------------------------------------+-----------------+
| Vrsta |       Dejavnost       | Faktor (K(dej)) |
|objekta|                  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|11   |Stanovanjske stavbe         |       0,7|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|121  |Gostinske stavbe – razen      |       1,0|
|    |turističnih kmetij         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|121  |Gostinske stavbe – turistične    |       0,7|
|    |kmetije               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|122  |Upravne in pisarniške stavbe    |       1,0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|122  |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic   |       1,3|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|123  |Trgovske in druge stavbe za     |       1,0|
|    |storitvene dejavnosti        |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|123  |Bencinski servisi          |       1,3|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|124  |Stavbe za promet in stavbe za    |       1,3|
|    |izvajanje elektronskih komunikacij |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|124  |Garažne stavbe           |       1,0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|125  |Industrijske stavbe (proizvodnja  |       0,9|
|    |dejavnost, industrija)       |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|125  |Industrijske stavbe (obrtna     |       0,7|
|    |dejavnost, če je skupaj največ 500 |         |
|    |m2 pokritih površin)        |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|125  |Industrijske stavbe (dejavnosti, ki |       1,3|
|    |nadpovprečno obremenjujejo     |         |
|    |komunalno infrastrukturo: klavnice, |         |
|    |mlekarne itd.)           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|125  |Rezervoarji, silosi in skladišča  |        1|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|125  |Rezervoarji, silosi in skladišča  |       1,3|
|    |(nevarne snovi in razstreliva,   |         |
|    |vključno s fitofarmacevtskimi    |         |
|    |pripravki)             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|126  |Stavbe splošnega družbenega pomena |       0,7|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|1271  |Nestanovanjske kmetijske stavbe   |       0,7|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|1272  |Stavbe za opravljanje verskih    |       0,7|
|    |obredov, pokopališke stavbe     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|1274  |Druge nestanovanjske stavbe     |       1,0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|241  |Objekti za šport, rekreacijo in   |       0,7|
|    |drugi objekti za prosti čas     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|24201 |Vojaški objekti           |       1,3|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|24205 |Drugi gradbeni inženirski objekti, |       0,7|
|    |ki niso uvrščeni drugje       |         |
|    |(parkirišča, odprta skladišča ipd) |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
13. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
14. člen
(1) Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne odmeri.
(2) Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, predvsem:
– stavb za izobraževanje,
– znanstveno-raziskovalno delo in
– zdravstvo, se komunalni prispevek ne odmeri.
VIII. POSTOPEK ODMERE
15. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje 1. odstavka 9. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to infrastrukturo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
16. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Ljubno.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2007
Ljubno, dne 19. decembra 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti