Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6110. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bloke, stran 17503.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06), 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 7. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bloke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006 št. 3–21) – za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006 str. 5–10) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
(2) Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001 str. 33, z vsemi spremembami).
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvajanja programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Bloke za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencionirani obliki storitev.
4. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih instrumentov in ukrepov:
+-------------------------------+------------------------------+
|                |               |
|    Pravna podlaga     |Ukrep             |
+-------------------------------+------------------------------+
|Skupinske izjeme za kmetijstvo |1. Naložbe v kmetijska    |
|                |gospodarstva za primarno   |
|                |proizvodnjo          |
|                |2. Varstvo tradicionalnih   |
|                |krajin in stavb        |
|                |3. Pomoč za plačilo      |
|                |zavarovalnih premij      |
|                |4. Pomoč za arondacijo    |
|                |5. Pomoč za spodbujanje    |
|                |kakovostnih kmetijskih    |
|                |proizvodov          |
|                |6. Zagotavljanje tehnične   |
|                |podpore v kmetijstvu     |
+-------------------------------+------------------------------+
|Splošna pravila za       |1. Naložbe za opravljanje   |
|gospodarstvo          |dopolnilne dejavnosti na   |
|                |kmetijah           |
|                |2. Naložbe v opravljanje   |
|                |storitev in trženje proizvodov|
|                |in storitev s kmetij     |
+-------------------------------+------------------------------+
|Izvajanje lokalne razvojne   |1. Izvajanje projektov lokalne|
|strategije           |razvojne strategije s področja|
|                |zgoraj navedenih ukrepov   |
+-------------------------------+------------------------------+
5. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
6. člen
(letni program kmetijstva)
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih vrst pomoči za vsako leto so določene v letnem programu kmetijstva, ki ga sprejme Občinski svet Občine Bloke.
Letni program kmetijstva na območju Občine Bloke mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa¸
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
II. NAČINI, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
7. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, javne objave, natečaja, sklepa župana, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Upravičencem se izda sklep ali odločbo o odobreni vlogi. V primeru pozitivne odločitve se v obrazložitvi opredeli višina sredstev, opravičljive stroške in namen za katere so sredstva odobrena.
Medsebojne obveznosti se uredijo s pogodbo.
8. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu.
III. VRSTE POMOČI (ukrepi) (Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006)
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
9. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
Med podpore v naložbe v kmetijska gospodarstva se štejejo:
1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
2. urejanje pašnikov, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov.
Z naložbo je potrebno doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov,
– dobro počutje živali.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki ter 40% upravičenih stroškov za ostala območja.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi.
– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
ad. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na zakonodaji;
– stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov;
– nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni dovoljeno);
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči (sadjarstvo).
ad. 2 – Urejanje pašnikov
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in košnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 let, če ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne razpise.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev.
Urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov.
Sredstva so namenjena izvedbi manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, z namenom izboljšanja pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta za ureditev zemljišča,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi.
10. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih kot kulturna dediščina, in sicer:
– za naložbe, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.
Objekt mora ležati na območju Občine Bloke, vpisan mora biti v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture. V primeru, da gre za rekonstrukcijo, pa zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt).
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje del.
Finančne podpore:
Bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
11. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije ES št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodne vremenske razmere, ki jih izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije in nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
12. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene. Ukrep velja le za tista področja, kjer ni bil uveden postopek o uvedbi komasacije ali tam, kjer že tečejo postopki za uvedbo.
Upravičeni stroški
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
13. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičeni stroški
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
– tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, pripravo vlog za priznanje geografske označbe in označbe porekla,skladno z ustreznimi Uredbami Skupnosti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
14. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer:
1. usposabljanju in izobraževanju kmetov v okviru društvene dejavnosti;
2. izobraževanju, usposabljanju in informiranju kmetov in članov njihovih družin.
Izvajalci tehnične podpore so:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe programov na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodasrtvu se sredstva dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja.
2. Na podorčju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se sredstva dodelijo za:
– stroške storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, se sredstva dodelijo za:
– stroške udeležbe,
– potne stroški,
– stroške izdaje publikacij,
– najemnine.
4. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov.
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
– kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO (Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006)
15. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore so naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kamor sodijo predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov. Namen ukrepa je zagotovitev pogojev in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Naložbe so namenjene:
– predelava kmetijskih proizvodov,
– turizmu na kmetiji,
– dejavnostim, ki so povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanju in prodaji energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranju organskih snovi.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljati dejavnost v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, sicer morajo vrniti sredstva s pripadajočimi sredstvi.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije,
– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme za turistično dejavnost na kmetiji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč » de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
16. člen
Trženje proizvodov in storitev iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen podpore je izboljšanje trženja proizvodov in storitev iz dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kamor sodijo prodaja pridelkov in izdelkov iz kmetije ter iz drugih kmetij.
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in opravljati dejavnost v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za prodajo kmetijskih proizvodov,
– nakup materiala za gradnjo in obnovo prostorov za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški promocije,
– ostali splošni stroški.
Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov.
17. člen
(Ostali ukrepi občine) Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije
Namen podpore je zagotavljanje sredstev za izvajanje projektov lokalne razvojne strategije.
Predmet podpore so naslednji nameni:
– delovanje lokalne akcijske skupine, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območja,
– izvajanja lokalne razvojne strategije, zlasti izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji, ki so v skladu z cilji opredeljeni v razvojnem programu podeželja 2007–2013,
– spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja med posameznimi območji LAS znotraj Slovenije in čezmejnemu sodelovanju z LAS območji drugih držav članic Evropske unije ali tretjih držav.
Upravičenci do sredstev:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
18. člen
(kumulacija) (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členu 9 do 14 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004, glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
19. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava Občine Bloke. Lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 93/03).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 331-0001/2007
Bloke, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost