Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6123. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2008, stran 17520.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) je župan Občine Kobarid dne 18. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2008
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2007 (Uradni list RS, št. 35/07) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2007 (Uradni list RS, št. 100/07).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|Skup.   |Naziv konta         |  Proračun januar–|
|podsku.  |               |     marec 2008|
|Konto,  |               |          |
|podkon.  |               |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI       |      905.089|
|     |(70+71+72+73+74)       |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |      812.662|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI       |      646.937|
|     |(700+701+702+703+704+705+706)|          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |700 DAVEK NA DOHODEK IN   |      595.639|
|     |DOBIČEK           |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |703 DAVEK NA PREMOŽENJE   |       37.212|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN |       14.086|
|     |STORITVE           |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI      |      165.725|
|     |(710+711+712+713+714)    |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN  |      139.246|
|     |DOHODKI OD PREMOŽENJA    |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE   |        808|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |712 DENARNE KAZNI      |         65|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |       25.606|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI     |         0|
|     |(720+721+722)        |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE   |          |
|     |STAVB0            |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ0  |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)  |         0|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI     |       92.427|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      886.817|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI        |      310.732|
|     |(400+401+402+403+404+409)  |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI  |       72.425|
|     |ZAPOSLENIM          |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA|       13.714|
|     |SOCIALNO VARNOST       |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN   |      215.429|
|     |STORITVE           |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |       3.024|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |409 REZERVE         |       6.140|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI       |      352.725|
|     |(410+411+412+413+414)    |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |410 SUBVENCIJE        |       1.840|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN|      186.018|
|     |GOSPODINJSTVOM        |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM  |       13.017|
|     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM  |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI   |      151.850|
|     |TRANSFERI          |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |       97.275|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH|       97.275|
|     |SREDSTEV           |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)|      126.085|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI |      126.085|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI |      126.085|
|     |PRORAČ. UPOR.        |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK-    |       18.272|
|     |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |          |
+----------------------------------------+-------------------+
|                    |          |
+----------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN|        544|
|     |PRODAJE KAP. D. (750+751+752)|          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČ.   |        194|
|     |KAPITAL. DELEŽEV       |          |
|     |(440+441+442)        |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|VI.    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV|        350|
|     |(IV.-V.)           |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|     |SKUPNI PRESEŽEK       |          |
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) –  |          |
|     |(II.+V.)           |          |
+----------------------------------------+-------------------+
|                    |          |
+----------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA          |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)      |         0|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (551)    |       16.762|
+----------+-----------------------------+-------------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |       1.680|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH     |          |
|     |(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |      –16.762|
|     |VIII.)            |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|XI.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  |         0|
|     |KONEC PRETEKLEGA LETA    |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  |         0|
|     |KONEC LETA          |          |
+----------+-----------------------------+-------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta,določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-54/07
Kobarid, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost