Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6088. Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilna navodila, stran 17397.

Na podlagi 89. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilna navodila
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se predpisuje enotni način vpisovanja podatkov v plačilna navodila za vsa brezgotovinska in gotovinska vplačila in izplačila denarnih sredstev proračunov in neposrednih uporabnikov državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: proračunski uporabniki).
2. člen
Splošna pravila za vpisovanje podatkov v plačilna navodila so določena s predpisom, ki ureja obliko, vsebino in uporabo obrazca domačega plačilnega navodila in s predpisom, ki opredeljuje obrazce in način izvajanja tujih plačilnih navodil.
II. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE REFERENCA OBREMENITVE
3. člen
Proračunski uporabniki v plačilna navodila za plačila v breme računa državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti oziroma v breme računov proračunskih uporabnikov državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti za porabo proračunskih in lastnih sredstev vpišejo podatke, določene s tem pravilnikom.
V predpolje in v polje referenca obremenitve se vpiše naslednje podatke:
oznaka  šifra PU   –  oznaka leta –  oznaka
modela  oziroma              dokumenta
     organizacijske
     enote
05    4 ali 6 mest +  2 mesti     11 mest
     kontrolna
     številka
     P1        P2       P3
V predpolje reference obremenitve se vpiše oznaka modela 05.
V polje referenca obremenitve se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika ali šifra druge organizacijske enote proračunskega uporabnika (P1),
– oznaka leta (P2) in
– oznaka dokumenta (P3).
Med podatkoma P1 in P2 ter med podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika ali šifro druge organizacijske enote proračunskega uporabnika (P1) sestavljata 4 mestna šifra iz veljavnega registra proračunskih uporabnikov, ki ga vodi Uprava za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+1 številčni znak), ali 6 mestna šifra iz internega šifranta organizacijskih enot proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (6+1 številčni znak).
Oznaka leta (P2) je oznaka koledarskega leta, v katerem je evidentiran dokument pri proračunskem uporabniku (2 številčni znak).
Oznako dokumenta (P3) prosto izbere posamezni proračunski uporabnik (največ 11 številčni znak).
Proračunski uporabniki lahko v plačilna navodila na prvih sedem mest polja namen nakazila vpišejo dodatne podatke, ki jih potrebujejo za spremljanje plačilnih transakcij.
4. člen
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika lahko do 1. januarja 2009, proračunski uporabniki v plačilna navodila za plačila v breme računov proračunov lokalnih skupnosti oziroma v breme računov proračunskih uporabnikov proračunov lokalnih skupnosti, v predpolje in v polje referenca obremenitve vpišejo naslednje podatke:
oznaka  šifra PU  –  proračunska   – oznaka leta
modela          postavka +
             podkonto
2 mesti 4 mesta +    10 mest (4+6) +  4 mesta
     kontrolna    kontrolna
     številka    številka
     P1       P2         P3
V predpolje reference obremenitve se vpiše:
– za porabo proračunskih sredstev oznaka modela 48,
– za porabo lastnih sredstev oznaka modela 38.
V polje referenca obremenitve se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1),
– proračunska postavka in podkonto (P2) in
– oznaka leta (P3).
Med podatkoma P1 in P2 ter med podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata 4 mestna šifra iz veljavnega registra proračunskih uporabnikov, ki ga vodi UJP, in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+1 številčni znak).
Proračunsko postavko in podkonto (P2) sestavljajo oznaka proračunske postavke iz proračunov lokalnih skupnosti, številka podkonta odhodka oziroma drugega izdatka iz enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ter kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+6+1 številčni znak).
Oznaka leta (P3) je proračunsko leto, na katerega se nanaša izplačilo (4 številčni znak).
Proračunski uporabniki lahko v plačilna navodila na prvih sedem mest polja namen nakazila vpišejo dodatne podatke, ki jih potrebujejo za spremljanje plačilnih transakcij.
5. člen
Ne glede na določila 3. in 4. člena tega pravilnika proračunski uporabniki v plačilna navodila za izplačila:
– plač in drugih izdatkov zaposlenim,
– obdavčljiva izplačila fizičnim osebam,
– socialnih transferov,
– prispevkov za socialno varnost in
– drugih dajatev prej navedenih izplačil v breme računa državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti oziroma v breme računov proračunskih uporabnikov vpišejo naslednje podatke:
V predpolje in v polje referenca obremenitve se vpiše naslednje podatke:
oznaka  šifra PU  –  številka   –  oznaka leta
modela          obračuna
40    4 mesta +    10 mest +     4 mesta
     kontrolna    kontrolna
     številka    številka
     P1       P2        P3
V predpolje reference obremenitve se vpiše oznaka modela 40.
V polje referenca obremenitve se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1),
– številka obračuna (P2) in
– oznaka leta (P3).
Med podatkoma P1 in P2 ter med podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata 4 mestna šifra iz veljavnega registra proračunskih uporabnikov, ki ga vodi UJP, in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+1 številčni znak).
Številko obračuna (P2) je 10 mestna oznaka, ki jo prosto izbere posamezni proračunski uporabnik, in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (10+1 številčni znak).
Oznaka leta (P3) je proračunsko leto, na katerega se nanaša izplačilo (4 številčni znak).
Proračunski uporabniki lahko v plačilna navodila na prvih sedem mest polja namen nakazila vpišejo dodatne podatke, ki jih potrebujejo za spremljanje plačilnih transakcij.
III. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE REFERENCA ODOBRITVE
6. člen
V plačilna navodila za plačila v dobro računa državnega proračuna in računov proračunov lokalnih skupnosti oziroma v dobro računov proračunskih uporabnikov se vpišejo podatki, določeni s tem pravilnikom.
V predpolje in v polje referenca odobritve se vpiše naslednje podatke:
oznaka  šifra PU  –  podkonto   –  številka
modela                   računa in
                      oznaka leta
2 mesti  4 mesta +    6 mest +     8 mest (6+2)
     kontrolna    kontrolna
     številka    številka
     P1       P2        P3
V predpolje reference odobritve se vpiše:
– za nakazila proračunskih sredstev oznaka modela 18,
– za nakazila lastnih sredstev oznaka modela 28.
V polje referenca odobritve se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1),
– podkonto (P2) in
– številka računa in oznaka leta (P3).
Med podatkoma P1 in P2 ter med podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata 4 mestna šifra iz veljavnega registra proračunskih uporabnikov, ki ga vodi UJP, in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+1 številčni znak).
Podkonto (P2) sestavljata številka podkonta prihodka oziroma drugega prejemka iz enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ter kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (6+1 številčni znak).
Številko računa in oznako leta (P3) sestavljata številka računa, ki jo določi prejemnik sredstev, in leto (6+2 številčni znak).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Z enim plačilnim navodilom se lahko opravi vplačilo le za eno številko podkonta prihodka, podkonta finančnih terjatev in naložb, podkonta zadolževanja in odplačil dolga iz enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Z enim plačilnim navodilom iz 3. člena tega pravilnika se v breme računa državnega in proračunov lokalnih skupnosti oziroma računov proračunskih uporabnikov državnega in proračunov lokalnih skupnosti lahko opravi izplačilo po enem dokumentu za več številk podkontov odhodkov, podkontov finančnih terjatev in naložb, podkontov zadolževanja in odplačil dolga iz enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Z enim plačilnim navodilom iz 4. člena tega pravilnika se lahko do najkasneje 1. januarja 2009 v breme proračunov lokalnih skupnosti oziroma računov proračunskih uporabnikov proračunov lokalnih skupnosti opravi izplačilo le za eno številko podkonta odhodka, podkonta finančnih terjatev in naložb, podkonta zadolževanja in odplačil dolga iz enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
8. člen
Proračunski uporabniki v zahtevke za vračila preveč izplačanih ali napačno izplačanih sredstev iz proračuna navedejo podatke za polje referenca odobritve po modelu 18, pri čemer za podatek P2 vpišejo podkonto odhodkov.
Proračunski uporabniki v plačilna navodila za vračila napačno prejetih denarnih sredstev, za založena sredstva in varščine vpišejo podatke za model 05.
Do najkasneje 1. 1. 2009 proračunski uporabniki v breme proračunov lokalnih skupnosti oziroma računov proračunskih uporabnikov proračunov lokalnih skupnosti za vračila napačno prejetih denarnih sredstev, za založena sredstva in varščine vpišejo podatke za model 48, kjer za podatek P2 v polje referenca obremenitve vpišejo proračunsko postavko in podkonto razreda 2.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge (Uradni list RS, št. 86/99 in 94/01).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati s 1. januarjem 2008.
Št. 4-10/2007/1
Ljubljana, dne 5. decembra 2007
EVA 2007-1611-0210
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost