Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6134. Odlok o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica, stran 17548.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 39/06, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter sklep in odločbi US v Uradnih listih RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04, 86/04, 44/05, 40/06 (51/06 – popr.) in 115/06 ter sklep in odločbe US v Uradnih listih RS, št. 7/05, 34/05, 139/06, 29/07 in 58/07), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05, 14/07, 60/07 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04 in 21/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02, 25/02, Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) ter skladno s 143. in 152. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. novembra 2007 sprejel
O D L O K
o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
I. PREDMET UREJANJA
1. člen
(vsebina javne službe)
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica (v nadaljevanju: center), ki obsega:
– tehtanje, kontrolo, preverjanje, prevzem in odlaganje nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav Centra redno ter prekrivanje odlagalne površine telesa odlagališča,
– izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo,
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa v skladu z veljavno zakonodajo,
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih plinov,
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje, predelavo in začasno skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov nevarnih frakcij, biorazgradljivih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov v Centru,
– pripravo ukrepov in nalog po zaprtju odlagališča in
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki, ki nastajajo na območju lokalne skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnosti. Med komunalne odpadke sodijo tudi odpadki z vrtov in parkov, odpadki pri čiščenju cest, ulic, odpadki iz pokopališč, ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01.
(2) V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma biorazgradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: »biološki odpadki«) štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora.
(3) V ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, ki so primerni za ponovno uporabo oziroma predelavo (v nadaljnjem besedilu: »sekundarne surovine«) štejejo odpadki iz gospodinjstva, proizvodnje, ki se po predelavi lahko ponovno uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa poteka ločeno po posameznih vrstah (na primer papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno) ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih procesih prebiranja oziroma predelave odpadkov. Ločeno se zbira tiste komunalne odpadke z značajem sekundarnih surovin, ki jih je po ustrezni predelavi mogoče tržiti ali katerih ločeno zbiranje je smotrno zaradi izogibanja izrabe kapacitet urejenih odlagališč odpadkov.
(4) Embalaža
Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
Embalaža so tudi nevračljivi predmeti, uporabljeni za namene iz prejšnjega odstavka, in pomožna sredstva za embaliranje, ki služijo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga.
(5) V kosovno frakcijo komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: »kosovni odpadki«) štejejo večji odpadni predmeti iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi embalaže (embalaža), pohištvo, neuporabni gospodinjski stroji in drugi nerabni kosi gospodinjske in podobne opreme.
(6) OEEO je električna in elektronska oprema, ki je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno z vsemi sestavinami, podsklopi in potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se jo zavrže.
(7) Azbestno cementni odpadki so odpadki urejeni z državnim predpisom.
(8) »Nevarni odpadki iz gospodinjstev« so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne službe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih.
(9) »Ostanek odpadkov« so neopredeljivi in nerazgradljivi komunalni odpadki, torej tisti komunalni odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti med biološke odpadke, sekundarne surovine ali nevarne odpadke iz gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi ne sodijo med kosovne odpadke ter nastajajo ob porabi v gospodinjstvih in vzporedno z dejavnostmi drugih subjektov, ki ustvarjajo komunalne odpadke; med ostanek odpadkov sodijo tudi ostanki iz prebiranja in predelave ostalih frakcij odpadkov; za povzročitelja veljajo kot »ostanek odpadkov« vsi odpadki, ki jih z vzpostavljenim sistemom ni mogoče zbirati in obdelati.
(10) Predelava odpadkov so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
(11) Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
(12) Telo odlagališča oziroma odlagališče (v nadaljevanju: odlagališče) obsega celoto vseh odloženih odpadkov in sistem tesnjenja odlagališčnega dna, pokritje površin odlagališča, sistema za odvajanje izcedne vode in padavinske vode iz površin odlagališča, sistem odplinjevanja odlagališča in druge tehnične naprave ter obrobne in oporne nasipe in druge tehnične konstrukcije za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča.
(13) Odlagališčni plini so plini, ki izhajajo iz odloženih odpadkov.
(14) Ocena odpadkov je predpisani izpolnjeni obrazec, ki ga zagotovi imetnik odpadkov pred odložitvijo odpadkov na odlagališče in jo izdela pooblaščena institucija skladno s predpisi.
(15) Komunalna infrastruktura za izvajanje javne službe so zemljišča, naprave in objekti namenjeni varnemu odlaganju odpadkov in drugim ravnanjem z odpadki v Centru, ki jo zagotavlja občina.
(16) Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica je lokalna komunalna infrastruktura, izgrajena na območju, ki je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja odlagališča in drugih objektov in naprav, potrebnih za obratovanje Centra.
(17) Tipizirana oprema za izvajanje javne službe je posebej prirejena oprema namenjena varnemu ravnanju z odpadki v Centru in jo zagotavlja izvajalec javne službe.
(18) »Pristojni organ« je organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(19) Načrt ravnanja z odpadki
Načrt ravnanja z odpadki je načrt, ki vsebuje vrsto, količino in vire nastajanja odpadkov in podatke o nastajanju odpadkov in predvidenih trendih njihovega nastajanje, obstoječe in predvidene tehnične, organizacijske ali druge ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti, podatke o predelavi ali odstranjevanju proizvedenih odpadkov, ki ga izvaja ali namerava izvajati sam, svojih obstoječih in načrtovanih objektih in napravah za odstranjevanje odpadkov.
Načrt ravnanja z odpadki je izdelan za obdobje štirih let in v zvezi z odstranjevanjem odpadkov upošteva usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo po tem odloku izvaja zasebnega prava, izbrana skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, in zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
(Tehnični pravilnik)
(1) Mestni svet sprejme Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica (v nadaljevanju: Pravilnik).
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega ločevanja ločenih frakcij, kompostiranja bioloških odpadkov in obdelave pred odlaganjem ter drugih načinov predelave;
– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih iz tega odloka;
– podrobnejšo vsebino katastra Centra, evidenc in zbirk podatkov po tem odloku ter načinu vodenja le-teh;
– druge sestavine, določene s tem odlokom,
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano, s predpisi usklajeno ter nemoteno delovanje javne službe.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora biti tekoče usklajevan z spremembami, tehnološkega, kulturnega in sociološkega značaja ter drugimi dogajanji v prostoru.
5. člen
(Pravice in obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec ima pravice in obveznosti:
– rednega, trajnega, neprekinjenega in strokovnega izvajanja vseh storitev javne službe;
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih vzorcev,
– izvajati redne preglede Centra,
– o vsaki pomembni spremembi vplivov odlagališča na okolje, ki jo ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa, obvestiti inšpekcijo, pristojno za varstvo okolja,
– voditi predpisane katastre, evidence in zbirke podatkov,
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripravljati letne in dolgoročne plane izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku ter poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe (12. člen),
– pripraviti besedilo osnutka in obrazložitve Pravilnika iz 4. člena odloka,
– v sodelovanju s pristojnim organom sprejeti Poslovnik za obratovanje Centra, in sicer v skladu z določi tega odloka in predpisov, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe po tem odloku,
– uporabnikom javne službe po tem odloku zaračunavati plačilo za storitve javne službe v skladu s pravilnikom o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe, in veljavno tarifo (drugi in tretji odstavek 10. člena) ter predpisane dajatve (okoljska dajatev) v zvezi z odlaganjem odpadkov.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministra.
6. člen
(vodenje evidenc in zbirk podatkov)
Izvajalec je dolžan voditi naslednji katastre, evidence in zbirke podatkov:
– zbirke evidenčnih listov za zavezance,
– evidenco obrazcev in ocen odpadkov ter skladno s predpisi,
– podatke o vrsti in količini odloženih oziroma odstranjenih odpadkov,
– podatke o obdelanih odpadkih in o ločenih frakcijah, predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem,
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumentacijo skladno s predpisi,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– kataster Centra,
– poročila o vseh izvedenih delih v Centru,
– zbirke listin, potrebnih za napoved okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– zapisnike iz tretjega odstavka 9. člena o začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki odpadkov,
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe po tem odloku.
7. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij)
(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
(2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja zakon o prostorskem načrtovanju, ima izvajalec tudi javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžan predhodno uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo soglasja seznaniti z le-tem.
(5) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan.
8. člen
(Uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo storitve javne službe po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
9. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) Uporabniki storitev javne službe po prejšnjem členu imajo pravico in dolžnost uporabe storitev javne službe skladno z določili tega odloka, pri čemer so dolžni:
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo oziroma odložitvijo skladno s tem odlokom,
– redno plačevati storitve javne službe.
(2) Ostanek odpadkov, kot je opredeljen z odlokom, ki ureja gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, je dovoljeno odlagati zgolj na odlagališče
(3) Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče, neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo deklariranim, jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik pa jih mora odpeljati na ustrezno skladiščenje. Izvajalec lahko dovoli začasno skladiščenje zavrnjene pošiljke odpadkov na območju odlagališča največ za štiri mesece, da se dopolni ali ponovno izdela ocena odpadkov. O začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki odpadkov se sestavi zapisnik in obvesti pristojno inšpekcijsko službo. V primeru spora o ustreznosti odpadkov za odlaganje na odlagališču, o tem v upravnem postopku odloči pristojni občinski organ.
III. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
(viri financiranja)
(1) Financiranje javne službe se zagotavlja:
a) iz plačil uporabnikov za storitev javne službe,
b) od prodaje ločenih frakcij med obdelanimi komunalnimi odpadki kot sekundarnih surovin obratom za predelavo ločenih frakcij v skladu z operativnim programom,
c) iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom in drugimi predpisi,
d) iz dotacij, donacij in subvencij,
e) iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
f) iz drugih virov.
(2) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti po viru iz točke a) prejšnjega odstavka se določi v pravilniku o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe, ki ga na pobudo izvajalca in na predlog župana sprejme občinski svet v obliki predpisa.
(3) Obveznosti po viru iz točke a) prvega odstavka tega člena se uporabnikom zaračunavajo po tarifi, ki jo na pobudo izvajalca in na predlog župana v obliki predpisa sprejme občinski svet. Izvajalec je pripravljeni predlog tarife dolžan uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati pri njegovi obravnavi na občinskem svetu.
(4) Obveznosti po viru iz točke a) prvega odstavka ter sredstva iz točke b) prvega odstavka v svojem imenu in za svoj račun (račun javne službe) zaračunava in pobira izvajalec.
11. člen
(plačila uporabnikov za storitev javne službe)
Zavezanci za plačilo storitev javne službe po tem odloku so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo storitev javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo javno službo.
Povzročiteljem, ki odpadke pripeljejo na odlagališče sami in niso vključeni v sistem storitev javne službe ravnanja z odpadki, v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, se za storitve javne službe po tem odloku izstavi račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega odloka.
IV. PROGRAMI JAVNE SLUŽBE IN POROČANJE
12. člen
(programi javne službe, poročanje)
(1) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejema občinski svet.
(2) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku mora izvajalec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega plana javne službe za obdobje naslednjih petih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. Kasnejše predloge dolgoročnih planov je izvajalec dolžan pripravljati vsakih pet let, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejema občinski svet.
(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 5. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega odstavka ter poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka se določi v koncesijski oziroma drugi ustrezni pogodbi.
V. NADZOR
13. člen
(izvajanje nadzora, obveščanje)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi občinskega nadzora in inšpekcije, pristojne državne inšpekcijske službe ter policija v okviru svojih pristojnosti.
(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolžne ugotovljene kršitve določil odloka dokumentirati in o tem obvestiti organ občinskega nadzora.
14. člen
(ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev)
V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za odpravo stanja, uvede postopek za kaznovanje kršilca odloka in o tem obvesti pristojni organ.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(opredelitev prekrškov in glob)
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov, če:
– ne izvaja del v skladu z letnim programom in poslovnikom,
– ne pripravi programov javne službe v roku kot je določeno s tem odlokom,
– ne izvaja tehtanja, kontrole odpadkov in telesa odlagališča skladno s predpisi,
– ne zagotavlja obratovalnega monitoringa,
– ne vzdržuje komunalne infrastrukture in opreme,
– ne zagotovi oddaje ali predelave primernih ločenih frakcij,
– ne vodi evidenc ali zbirk podatkov po tem odloku.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca.
16. člen
(opredelitev prekrškov in glob)
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če opusti uporabo storitev javne službe,
– ne spoštuje navodil izvajalca glede odlaganja odpadkov v Centru oziroma določb Poslovnika za obratovanje Centra.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(Tehnični pravilnik)
Obrazložen osnutek Pravilnika iz 4. člena tega odloka izvajalec v sodelovanju s pristojnim organom pripravi občinske uprave pripravi najkasneje v 9 mesecih od uveljavitve tega odloka.
18. člen
(Poslovnik za obratovanje Centra)
Poslovnik za obratovanje Centra (5. člen) mora izvajalec v sodelovanju s pristojnim organom občinske uprave sprejeti najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
19. člen
(uskladitev katastra Centra)
Kataster Centra (6. člen) mora izvajalec z dejanskim stanjem uskladiti najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
20. člen
(Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, tarifa)
Obrazložen osnutek pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe, ter tarife (drugi in tretji odstavek 10. člena odloka) pripravi izvajalec v roku devetih mesecev od uveljavitve tega odloka.
21. člen
(izvajalec javne službe)
Izvajanje osebi zasebnega prava iz 3. člena tega odloka se podeli po prenehanju veljavnosti pravnega razmerja med Občino in dosedanjim izvajalcem javne službe, veljavnega na dan uveljavitve tega odloka.
22. člen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Nova Gorica, št. 2/91).
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-11/2005
Nova Gorica, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost