Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6130. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2008, stran 17536.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 10. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Log - Dragomer za leto 2008 določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |                 |      v eurih|
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     |   Proračun leta|
|    |                 |       2008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI          |     2.151.952|
|    |(70+71+72+73+74+78)        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Tekoči prihodki (70+71)      |     1.920.848|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |Davčni prihodki (700+703+704+706) |     1.736.888|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     1.486.634|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |      162.254|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      88.000|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |Nedavčni prihodki         |      183.960|
|    |(710+711+712+713+714)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki|      17.504|
|    |od premoženja           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       1.800|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni |        900|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       1.700|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |      162.056|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |Kapitalski prihodki (720+722)   |      169.185|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |         0|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      169.185|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |         |
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |Prejete donacije (730+731)    |        100|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |        100|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |Transferni prihodki (740)     |      61.819|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      61.819|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |     2.969.952|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |Tekoči odhodki          |      821.963|
|    |(400+401+402+403+409)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      129.930|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      17.543|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |      615.180|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |      59.310|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |Tekoči transferi (410+411+412+413)|      845.719|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |      59.624|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |      289.543|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      93.512|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |      403.040|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |Investicijski odhodki (420)    |     1.207.918|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     1.207.918|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |Investicijski transferi (431+432) |      94.352|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |      30.000|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki  |         |
|    |niso proračunski uporabniki    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi    |      64.352|
|    |proračunskim uporabnikom     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI |     –818.000|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I-II)       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     |   Proračun leta|
|    |                 |       2008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil in |         0|
|    |prodaja kapitalskih deležev    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |Dana posojila in povečanje    |         0|
|    |kapitalskih deležev        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         0|
|    |in finančnih naložb        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(IV.-V.)             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     |   Proračun leta|
|    |                 |       2008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)         |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |Zadolževanje           |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (55)       |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |Odplačila dolga          |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     –818.000|
|    |RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)   |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)    |      818.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |      818.000|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (organi občine in občinska uprava), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami, predpisani s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Log - Dragomer. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02, 105/06), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v sanacijo deponije,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2008 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi v letu 2008 so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 29.310 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 29.310 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 do 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 ne zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Log - Dragomer, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Log - Dragomer v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 410-1/2007
Dragomer, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost