Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6117. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2008, stran 17512.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 60/07 spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 12. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L o K
o proračunu Občine Divača za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2008 določajo proračun in postopki izvrševanja proračuna občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna občine se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      v EUR|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   11.536.539|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    6.078.750|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |    2.410.352|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |    2.047.217|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE       |     223.948|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     |     139.187|
|    |STORITVE               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |706 DRUGI DAVKI           |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    3.668.398|
|    |(710+711+712+713+714)        |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU       |    2.948.235|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA       |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |      2.873|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |712 DENARNE KAZNI          |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |     17.121|
|    |STORITEV               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |     700.169|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    2.926.259|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |     602.412|
|    |SREDSTEV               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |    2.323.847|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |      1.000|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |      1.000|
|    |VIROV                |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    2.530.530|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |    2.530.530|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   11.595.794|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |    2.054.754|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |     283.824|
|    |ZAPOSLENIM              |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV      |     44.712|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST         |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |    1.712.172|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |      1.527|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |     12.519|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |    1.926.451|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |     83.982|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |     601.325|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |     236.400|
|    |IN USTANOVAM             |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |    1.004.744|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |    7.175.632|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |    7.175.632|
|    |SREDSTEV               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)  |     438.957|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |     332.179|
|    |IN FIZ. OSEBAM            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     106.778|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |     –59.255|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)      |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |        |
|    |V.)                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE          |        0|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)     |     12.745|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |     12.745|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |     –72.000|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII. – II.-V.-  |        |
|    |VIII.)                |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     –12.745|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |     59.255|
+-------+-------------------------------------+----------------+
Predvideno zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znaša njihova ocena 72.000 EUR.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 12.519 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.173 EUR odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. o uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
6. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, je župan pooblaščen, da odloča o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% zneska primerne porabe občine izračunane za tekoče leto.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
7. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanje obveznosti, katerih vrednost presega 4.173 EUR, obvezno pridobiti soglasje župana.
8. člen
O začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča predstojnik neposrednega uporabnika proračuna.
9. člen
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki požarne takse, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki posamezne krajevne skupnosti in jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Če je po sprejemu proračuna vplačan namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge, za katere so opredeljena.
Naloge, ki so bile v skladu z veljavnim proračunom realizirane v letu 2007, za katere pa se zaradi prenosa plačil v leto 2008, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v proračun in v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna, pod pogojem, da so zagotovljena sredstva s prenosom sredstev iz prejšnjega leta.
10. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma sredstev iz posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna občine se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika lahko odpre nov konto, nova proračunska postavka, nov podprogram, glavni program in področje proračunske porabe v kolikor ni bilo mogoče predvideti izvedbe določene naloge.
Župan mora o prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.
12. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, oziroma ne smejo presegati 40% pravic porabe posamezne investicijske naloge ali projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov za tekoče leto.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
13. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
14. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
15. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
16. člen
Javni zavodi in javna podjetja katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem občinskega sveta.
17. člen
Nadzorni odbor Občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom Statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0013/2007-2
Divača, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost