Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6124. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2008, stran 17522.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) sprejemam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2008
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Komen (v nadaljevanju (občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Komen za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT- B; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Komen za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |Skupina/Podskupina        |       v EUR|
|    |kontov/Konto/Podkonto       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     679.865,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |     663.416,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |     527.296,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     449.059,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženja      |     30.536,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |     47.401,00|
|    |storitve             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |706 Drugi davki          |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     136.120,00|
|    |(710+711+712+713+714)       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki|     132.735,00|
|    |od premoženja           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |      2.569,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |712 Denarne kazni         |       441,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       375,00|
|    |storitev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |       380,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |       380,00|
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog   |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |        0,00|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |          |
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731+732)  |       279,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |       279,00|
|    |virov               |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |     15.790,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |     15.790,00|
|    |javnofinančnih institucij     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     679.417,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |     219.971,00|
|    |(400+401+402+403+409)       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |     51.656,00|
|    |zaposlenim            |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      8.162,00|
|    |socialno varnost         |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |     158.453,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      1.700,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |409 Rezerve            |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     216.595,00|
|    |(410+411+412+413+414)       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije          |      3.727,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |     129.545,00|
|    |gospodinjstvom          |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      6.955,00|
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     76.368,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |     218.839,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     218.839,00|
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |     24.012,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |430 Investicijski transferi    |     24.012,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |       448,00|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |          |
|    |(750+751+752)           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |        0,00|
|    |privatizacije           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV|        0,00|
|    |(440+441+442+443)         |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |440 Dana posojila         |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0,00|
|    |in naložb             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |        0,00|
|    |naslova privatizacije       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |443 Povečanje namenskega     |        0,00|
|    |premoženja v javnih skladih in  |          |
|    |drugih osebah javnega prava, ki  |          |
|    |imajo premoženje v svoji lasti  |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |        0,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |          |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)         |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |     172.342,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |     172.342,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |     172.342,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      8.619,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      8.619,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |      8.619,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|     164.171,00|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     163.723,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|      –448,00|
|    |IX.)               |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |     91.838,00|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA      |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo      |     91.838,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 42.658,97 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-10/2007-1
Komen, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost