Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6136. Sklep o začasnem financiranju v obdobju januar–marec 2008, stran 17552.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 (Uradni list RS, št. 102/07) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06) je župan Mestne občine Novo mesto dne 17. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina), v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 (Uradni list RS, št. 102/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina Podsk. Konto Naziv konta         PRORAČUN januar–marec
                         2008 v EUR
-----------------------------------------------------------------------
I.          SKUPAJ PRIHODKI            6.367.374,32
           (70+71+72+74)
           TEKOČI PRIHODKI (70+71)        5.779.226,28
70          DAVČNI PRIHODKI            4.986.155,56
           700 Davki na dohodek in        4.505.734,91
           dobiček
           703 Davki na premoženje         248.307,21
           704 Domači davki na blago        232.113,44
           in storitve
71          NEDAVČNI PRIHODKI            793.070,72
           710 Udeležba na dobičku in       119.458,79
           dohodki od premoženja
           711 Takse in pristojbine         15.140,07
           712 Denarne kazni            45.077,23
           713 Prihodki od prodaje         12.950,73
           blaga in storitev
           714 Drugi prihodki           600.443,90
72          KAPITALSKI PRIHODKI           43.179,15
           720 Prihodki od prodaje          5.065,71
           osnovnih sredstev
           722 Prihodki od prodaje         38.113,44
           zemljišč in neopredmetenih
           dolgoročnih sredstev
74          TRANSFERNI PRIHODKI           544.968,89
           740 Transferni prihodki iz       527.073,34
           drugih javnofinančnih
           institucij
           741 Prejeta sred. iz držav.       17.895,55
           proračuna iz sred.
           proračuna Evropske unije
II.         SKUPAJ ODHODKI            6.341.435,33
           (40+41+42+43)
40          TEKOČI ODHODKI            1.550.599,62
           400 Plače in drugi izdatki       454.990,85
           zaposlenim
           401 Prispevki delodajalcev        77.179,79
           za socialno varnost
           402 Izdatki za blago in         988.682,59
           storitve
           403 Plačila domačih obresti       29.746,39
41          TEKOČI TRANSFERI           2.561.107,98
           410 Subvencije             200.464,70
           411 Transferi posameznikom       377.417,36
           in gospodinjstvom
           412 Transferi neprofitnim        25.574,56
           organizacijam in ustanovam
           413 Drugi tekoči domači        1.957.651,36
           transferi
42          INVESTICIJSKI ODHODKI         1.728.727,33
           420 Nakup in gradnja         1.728.727,33
           osnovnih sredstev
43          INVESTICIJSKI TRANSFERI         501.000,40
           432 Investicijski transferi       501.000,40
           proračunskim
           uporabnikom
III.         PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-        25.938,99
           II.) (PRORAČUNSKI
           PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina Podsk. Konto Naziv konta         PRORAČUN januar–marec
                         2008 v EUR
-----------------------------------------------------------------------
IV.         PREJETA VRAČILA DANIH          18.572,19
           POSOJIL IN
           PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
           (75)
75          PREJETA VRAČILA DANIH          18.572,19
           POSOJIL IN
           PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
           (750+751+752)
           750 Prejeta vračila danih        18.572,19
           posojil
           751 Prodaja kapitalskih
           deležev
V.          DANA POSOJILA IN POVEČANJE          0,00
           KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44          DANA POSOJILA IN POVEČANJE          0,00
           KAPITALSKIH DELEŽEV
           (440+441)
           440 Dana posojila
           441 Povečanje kapitalskih
           deležev
VI.         PREJETA MINUS DANA POSOJILA       18.572,19
           IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
           DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina Podsk. Konto Naziv konta         PRORAČUN januar–marec
                         2008 v EUR
-----------------------------------------------------------------------
VII.         ZADOLŽEVANJE (50)               0,00
50          ZADOLŽEVANJE (500)              0,00
           500 Domače zadolževanje
VIII.        ODPLAČILA DOLGA (55)           44.511,18
55          ODPLAČILA DOLGA (550)          44.511,18
           550 Odplačila dolga           44.511,18
IX.         POVEČANJE (ZMANJŠANJE)            0,00
           SREDSTEV NA RAČUNIH
           (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.          NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-        –44.511,18
           VIII.)
XI.         NETO FINANCIRANJE            –25.938,99
           (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-----------------------------------------------------------------------
           STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
           DNE 31. 12. 2007
9009         Splošni sklad za drugo         534.000,00
-----------------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporablja Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 66/07) in Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-13/2007-1600
Novo mesto, dne 17. decembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost