Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6091. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 17437.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04 in 117/05, 114/06 – ZUE in 138/06) se v enotnem kontnem načrtu (Priloga I) v okviru konta 4029 – Drugi operativni odhodki odpre nov podkonto, ki se glasi:
»402943 – Stroški EU sodelavcev«.
2. člen
V okviru podskupine kontov 403 – Plačila domačih obresti se odpre nov konto in dva podkonta, ki se glasijo:
»4035 – Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
403500 – Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR
403510 – Plačila obresti na vloge subjektom, vključenim v sistem EZR«.
3. člen
V okviru skupine kontov 40 – Tekoči odhodki se odpre nova podskupina kontov, konto in podkonto, ki se glasijo:
»405 – Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta
4050 – Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta
405000 – Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta«.
4. člen
V okviru konto 4117 – Štipendije se naziv podkonta 411700 Republiške štipendije spremeni tako, da se glasi:
»411700 – Državne štipendije«.
5. člen
V okviru konta 4117 se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»411703 – Zoisove štipendije
411704 – Nagrada dijaku ali študentu za prispevek k trajnostnemu razvoju«.
6. člen
V okviru skupine kontov 44 – Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev se odpre nova podskupina kontov, konto in trije novi podkonti, ki se glasijo:
»444 – Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
4440 – Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
444000 – Dana likvidnostna posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
444001 – Dana kratkoročna posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
444002 – Dana dolgoročna posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR«.
7. člen
V okviru konta 7000 – Dohodnina se spremenita naziva podkontov 700010 – Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od nepremičnin in 700011 – Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu tako, da se glasita:
»700010 – Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin
ter
700011 – Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«.
8. člen
V okviru konta 7031 – Davki na premičnine se naziv podkonta 7031 – Davek od premoženja – na posest plovnih objektov spremeni tako, da se glasi:
»703100 – Davek na vodna plovila«.
9. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se odprejo novi podkonti, ki se glasijo:
»704725 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
704726 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
704727 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
704728 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
704729 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin
704730 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin
704731 – Zamudne obresti od požarnih taks«.
10. člen
V okviru konta 7102 – Prihodki od obresti se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»710218 – Prihodki od obresti danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR«.
11. člen
Naziv podskupine kontov 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se spremeni tako, da se glasi:
»722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev«.
12. člen
Naziv konta 7222 – Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in naziv podkonta 722200 – Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev se spremenita tako, da se glasita:
»7222 – Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev
722200 – Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev«.
13. člen
V okviru skupine kontov 75 – Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev se odpre nova podskupina kontov, konto in podkonti, ki se glasijo:
»753 – Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
7530 – Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
753000 – Prejeta vračila danih likvidnostnih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
753001 – Prejeta vračila danih kratkoročnih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
753002 – Prejeta vračila danih dolgoročnih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR«.
14. člen
V okviru konta 7821 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) se odprejo novi podkonti, ki se glasijo:
»782106 – Prejeta sredstva iz naslova operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 infrastrukture 2007–2013
782107 – Prejete obresti od sredstev iz naslova operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
782108 – Prejeta sredstva iz strukturnih skladov iz naslova operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013
782109 – Prejete obresti od sredstev iz strukturnih skladov iz naslova operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013
782110 – Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 2007–2013
782111 – Prejete obresti od sredstev iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 2007–2013
782112 – Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanje Slovenija – Madžarska 2007–2013
782113 – Prejete obresti od sredstev iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007–2013
782114 – Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007–2013
782115 – Prejeti obresti od sredstev iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanje Slovenija – Hrvaška 2007–2013«.
15. člen
V okviru konta 7822 – Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) se odpreta nova podkonta, ki se glasita:
»782204 – Prejeta sredstva iz naslova operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013
782205 – Prejete obresti od sredstev iz naslova operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013«.
16. člen
V okviru konta 7830 – Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) se odpreta nova podkonta, ki se glasita:
»783004 – Prejeta sredstva iz kohezijskega sklada iz naslova operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013
783005 – Prejete obresti od sredstev iz kohezijskega sklada iz naslova operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013«.
17. člen
Naziv konta 9000 – Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se spremeni tako, da se glasi:
»9000 – Splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva«.
18. člen
Naziv konta 9410 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se spremeni tako, da se glasi:
»9410 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva«.
19. člen
Naziv podskupine kontov 980 – Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se spremeni tako, da se glasi:
»980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva«.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati s 1. januarjem 2008.
Št. 4-6/2007
Ljubljana, dne 5. decembra 2007
EVA 2007-1611-0202
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost