Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6095. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra, stran 17446.

Na podlagi 50. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
1. člen
V 4. členu Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v zadnjem stavku črta beseda »strogo« in besedi »pristojnostih in«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena pravilnika se črta beseda »pristojnem«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Ne glede na določbe tega pravilnika si potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti prijavi za vpis, pridobi davčni organ sam.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena pravilnika se oznaka »17/05« nadomesti z oznako »1/07«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »iz« doda besedilo »drugega, tretjega in četrtega odstavka«.
V drugem odstavku se za besedo »posameznik« doda besedilo »ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije,«.
V tretjem odstavku se besedilo »je vpisana v drug register oziroma evidenco« nadomesti z besedilom »ni vpisana v Poslovni register Slovenije«.
Črta se tretja alineja.
Dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.
V četrtem odstavku se besedilo »in ni vpisana v drug register oziroma evidenco« nadomesti z besedilom », za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga predpisana evidenca,«
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »iz« doda besedilo »drugega in tretjega odstavka«.
V drugem odstavku se črtata prva in tretja alineja.
Dosedanja druga alineja postane prva alineja in dosedanja četrta alineja postane druga alineja.
6. člen
Priloge iz 1, 2, 3 in 4 pravilnika, se nadomestijo s Prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-120/2007/14
Ljubljana, dne 10. decembra 2007
EVA 2007-1611-0104
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost