Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6147. Odlok o občinskih taksah v Občini Štore, stran 17567.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 40/06), Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) in člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 6. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Štore
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Štore, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
Taksni predmeti
2. člen
V Občini Štore se plačuje občinsko takso za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav ali zabavnih prireditev;
2. oglaševanje na javnih mestih;
3. parkiranje na javnih površinah;
4. druge oblike uporabe javne površine, če tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drugačen način plačila.
Prijava taksnega predmeta
3. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje občinske uprave za vse taksne predmete, ki posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih ali kakorkoli vplivajo na promet.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov za katere je potrebno dovoljenje iz 3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.
Taksni zavezanci
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina komunalne takse
6. člen
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki so sestavni del tega odloka.
Vrednost točke za obračun občinskih taks določi občinski svet s sklepom.
Odmera občinske takse
7. člen
Občinska taksa se odmeri:
– z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda občinska uprava;
– za taksne predmete, za katere ni potrebno dovoljenje iz 3. člena tega odloka, z odločbo občinske uprave ali uradne ugotovitve pooblaščene osebe občinskega nadzora.
Obračun in plačilo občinskih taks
8. člen
Na podlagi določb 7. člena tega odloka se taksa obračuna ob nastanku taksne obveznosti.
Za taksne tarife pri katerih je predviden letni obračun, se v primeru krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna.
9. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in času trajanja.
10. člen
Odmerjena taksa se plačuje v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri, oziroma v primeru, če je zavezanec proračunski uporabnik v 30 dneh od prejema odločbe o odmeri.
Taksa se plačuje v naprej, oziroma tako kot je določeno z odločbo o odmeri.
Veljavnost dovoljenj za postavitev taksnega predmeta iz 7. člena tega odloka preneha, če zavezanec takse ne plača v roku, ki je določen v odločbi o odmeri.
11. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka, poda predlog za izterjavo zapadle taksne obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti
12. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe storitve, preneha pa s potekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
13. člen
Dejstvo, da taksni zavezanec taksnega predmeta začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.
Oprostitev plačila takse
14. člen
Oprostitev plačila občinske takse se upošteva v naslednjih primerih:
– objave državnih in drugih upravnih organov ter krajevne skupnosti;
– objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani Občine Štore in prireditev, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj kulture, športa, turizma in drugih podobnih dejavnosti v Občini Štore;
– objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi;
– taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti;
– drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 15. členu tega odloka.
15. člen
Občinska uprava oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– z obnovo posebej zaščitenih in obeleženih znamenitosti (spomenikov);
– z obnovo objektov v lasti Občine Štore;
– s prireditvami ali aktivnostmi promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Štore in so sofinancirane s strani občine, pod pogojem da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami, ki jih organizira občina, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Štore in Republika Slovenija;
– s prireditvami ali aktivnostmi humanitarnih organizacij;
– s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v občini;
– s tradicionalnimi prireditvami (gasilske, turistične, kulturne, športne in druge podobne prireditve), ki jih prirejajo društva v občini, v kraju svojega sedeža.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
16. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja občinska uprava oziroma za to pooblaščene službe občinskega nadzora.
III. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek posameznika:
1. ki ne prijavi taksnega predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navade napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja občinske uprave.
Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 1250 EUR.
Posameznik, ki v zvezi samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 800 EUR.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se odgovorno osebo pravne osebe kaznuje z globo 125 EUR.
18. člen
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje oziroma izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni bila plačana, se kaznuje z globo 350 EUR.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ne glede na določilo drugega odstavka 6. člena tega odloka znaša vrednost točke za obračun občinskih taks 0,0417 €.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 15/96).
Za taksne predmete, za katere zavezanci že plačujejo komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Štore, se izda odločbo na podlagi 7. člena tega odloka in sicer pred prvim obračunom po pričetku uporabe odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2008 dalje.
Šifra: 426-0010/2007-1
Štore, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
          TARIFE OBČINSKIH TAKS

  TARIFA ŠT. 1 – ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN ZA PRIREJANJE
RAZSTAV IN ZABAVNIH PRIREDITEV

  Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov, razen
pločnikov v smislu tarife št. 4, za prirejanje razstav in
drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki in podobno)
se plača:

+-----------+------------------------------------+-------------+
|1.1.    |Za uporabo javnih površin od m2 –  |Št. točk   |
|      |dnevno               |       |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|1.1.1.   |za tlakovane ali asfaltirane    |   4   |
|      |površine              |       |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|1.1.2.   |za dodatno opremljene površine   |   5   |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|1.1.3.   |Za makadamske in ostale posebej   |       |
|      |urejene površine          |   2,5   |
|      |– za prvih 300 m2 uporabne javne  |   1,5   |
|      |površine              |       |
|      |– za dodatne javne površine nad 300 |       |
|      |m2                 |       |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|1.1.4.   |Za uporabo ne vzdrževanih javnih  |   1   |
|      |površin               |       |
+-----------+------------------------------------+-------------+


  Opombe:
  a) Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge
urejene in neurejene javne površine na območju občine ter javni
prostori in površine v lasti občine;
  b) Dodatno opremljene površine pod tarifo 1.1.2. so
površine, ki so nadstandardno opremljene (tlaki, nadstreški,
senčila in podobno), pa tega dodatnega standarda ni ustvaril
taksni zavezanec.

  TARIFA ŠT. 2 – ZA OGLAŠEVANJE NA JAVNIH MESTIH

  Za reklamne napise, objave, oglase, označevalna sredstva ter
podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so
postavljena, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
se plača

+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.1.   |letno, če so trajnega značaja – do 1 | št. točk  |
|     |m2                  |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.1.1.  |za:                  |  3000   |
|     |– samo stoječe table in stenske    |       |
|     |table;                |       |
|     |– plakatni steber;          |       |
|     |– obešanke na drogovih javne     |       |
|     |razsvetljave;             |       |
|     |– prenosljivi ulični panoji;     |       |
|     |– ulični transparenti;        |       |
|     |– vitrine;              |       |
|     |– zastave;              |       |
|     |– plakati, nalepke napisi;      |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna dodatnih 1000 točk.

+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.1.2.  |Za vse predmete pod štev. 2.1.1.   | št. točk  |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |Če so osvetljeni z lastnim virom   |  4000   |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna dodatnih 2000 točk.
+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.1.3.  |letno, če so trajnega značaja     | št. točk  |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |za slikovno ali pisno obdelane fasade |  1000   |
|     |stavb – do 1 m2            |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna dodatnih 500 točk.

+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.2.   |dnevno, če so začasnega značaja – do | št. točk  |
|     |1 m2                 |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.2.1.  |za:                  |   10   |
|     |– samo stoječe table in stenske    |       |
|     |table;                |       |
|     |– plakatni steber;          |       |
|     |– obešanke na drogovih javne     |       |
|     |razsvetljave;             |       |
|     |– prenosljivi ulični panoji;     |       |
|     |– ulični transparenti;        |       |
|     |– vitrine;              |       |
|     |– zastave;              |       |
|     |– plakati, nalepke napisi;      |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna dodatnih 8 točk.

+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.2.2.  |Za vse predmete pod štev. 2.2.1.   | št. točk  |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |Če so osvetljeni z lastnim virom   |   40   |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna dodatnih 20 točk.

+---------+--------------------------------------+-------------+
|2.2.3.  |dnevno, če so začasnega značaja    | št. točk  |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |za slikovno ali pisno obdelane fasade |   10   |
|     |stavb – do 1 m2            |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna dodatnih 5 točk.
  Opombe:
  a) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma na
javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova
sporočilnost usmerjena navzven, odprt prostor, ne glede na
lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.
  b) Površino taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja
najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove točke. Pri
dvostranskih ali večstranskih napisih oziroma drugih taksnih
predmetih, razen pri svetlobnih izveskih, se vsaka stran šteje
kot en taksni predmet.
  c) Ne šteje se za taksni predmet ena objava firme ali en
drug napis, ki je po zakonu obvezen, pod pogojem, da po vsebini
ustreza veljavnim predpisom. Vsaka nadaljnja označba firme se
šteje, kot reklamni napis, oziroma kot taksni predmet.

  TARIFA ŠT. 3 – ZA PARKIRANJE NA JAVNIH POVRŠINAH

  Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne
namene, se plača dnevno za vsak začeti m2:


+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |                   | Št. točk  |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|3.1.   |Za asfaltirane, betonske in podobne  |   1,5   |
|     |utrjene površine           |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|3.2.   |Za utrjene makadamske površine    |   1   |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|3.3.   |Za druge (neutrjene) površine     |   0,5   |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Opomba:
  Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen
namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora
(parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora za
večje politične, zabavne ali druge gospodarsko – pridobitvene
prireditve) in je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega
akta.

  TARIFA 4 – ZA DRUGE OBLIKE UPORABE JAVNE POVRŠINE

  Za druge oblike uporabe javnih površin, kot je postavitev
gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov,
telefonskih govorilnic, stojnic, uporabo pločnikov v
gospodarske, gostinske namene se plača:

+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.1.   |Za uporabo tlakovanih, asfaltiranih  | Št. točk  |
|     |ali posebej vzdrževanih javnih    |       |
|     |površin za gradbene namene za     |       |
|     |ureditev gradbišč za potrebe gradnje, |       |
|     |rekonstrukcije ali adaptacije dnevno |       |
|     |od m2:                |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.1.1.  |stanovanjskih objektov        |   1   |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.1.2.  |poslovnih ali drugih objektov     |   3   |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.1.3.  |poslovno stanovanjskih objektov    |   2   |
+---------+--------------------------------------+-------------+


+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.2.   |Za uporabo javnih površin za     | Št. točk  |
|     |gostinstvo, trgovino in podobno    |       |
|     |(razen za javne tržnice) dnevno od  |       |
|     |m2:                  |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.2.1.  |za dodatno opremljene površine    |   3   |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.2.2.  |za tlakovane ali asfaltirane površine |   2   |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.2.3.  |Za makadamske ali ostale posebej   |       |
|     |vzdrževane površine:         |   1,5   |
|     |– za prvih 300 m2 uporabljene javne  |   1   |
|     |površine               |       |
|     |– za površine nad 300 m2       |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+


+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.3.   |Za uporabo pločnika pred poslovnimi  | Št. točk  |
|     |prostori se taksa plača od vsakega  |       |
|     |začetega m2:             |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.3.1.  |letno                 |   900   |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|4.3.2.  |mesečno                |   100   |
+---------+--------------------------------------+-------------+


  Opombe:
  a) Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
pločniki, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene
javne površine na območju občine ter javne površine in prostori
v lasti Občine Štore.
  b) Dodatno opremljene površine pod tarifo 4.2.1. so
površine, ki so nadstandardno opremljene (tlaki, nadstreški,
senčila in podobno), pa tega nadstandarda ni ustvaril taksni
zavezanec.
  c) Taksni predmeti pod tarifo 4.2. in 4.3. vključujejo
uporabo pločnika in druge javne površine pred poslovnim
prostorom, oziroma v njegovi neposredni bližini, za opravljanje
dejavnosti, kot se opravlja v poslovnem prostoru in vsako drugo
omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih interesov
(npr. zagrajevanje javne površine pred poslovnim prostorom,
postavljanje gostinskih miz ipd.)

AAA Zlata odličnost