Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4154. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)

Sklepi

4155. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4156. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4157. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4158. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4159. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4160. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4161. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4162. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4163. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4164. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4165. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4166. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4167. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
4168. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4231. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
4232. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002

Odloki

4233. Odlok o razveljavitvi odloka o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev

Sklepi

4169. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
4234. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje

Drugi akti

4170. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada

MINISTRSTVA

4171. Pravilnik o programih posebnega pomena
4172. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
4173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
4174. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije
4235. Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu

USTAVNO SODIŠČE

4175. Odločba o razveljavitvi 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik, 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta ter posameznih določb odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š4 Dravlje
4176. Odločba o delni razveljavitvi odloka o določitvi volilneh enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava

BANKA SLOVENIJE

4177. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva
4178. Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
4179. Sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva
4180. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4181. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
4182. Sklep o imenovanju okrajnih volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4183. Spremembe pravil kviz loterije "Olimpijska srečka"
4184. Dodatek k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka"

OBČINE

Ajdovščina

4185. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2002

Brežice

4186. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002

Celje

4187. Program priprave parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)

Cerkno

4188. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2001

Črenšovci

4189. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002
4190. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črenšovci
4191. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črenšovci
4192. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Črnomelj

4193. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Črnomelj
4194. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj

Gorišnica

4195. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin
4196. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica

Gornja Radgona

4197. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002
4198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Velclov vrt"
4199. Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače
4200. Sklep o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona
4201. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona
4202. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona

Gornji Petrovci

4203. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci

Grosuplje

4204. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje

Ig

4205. Odlok o načinu vračanja vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ig

Ilirska Bistrica

4206. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za cono c 2-2

Kobarid

4207. Pravilnik o štipendiranju

Kranj

4208. Statutarni sklep o dopolnitvi statuta Mestne občine Kranj

Ljubljana

4209. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2002

Metlika

4210. Odlok o lokacijskem načrtu za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka
4211. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993 in 1997 ter srednjeročnega družbenega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993 in 1997, dopolnitev 2000

Mežica

4212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2002
4213. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mežica
4214. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mežica
4215. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice
4216. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4217. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

4218. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
4225. Odlok o urejanju zelenih površin

Rogaška Slatina

4226. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rogaška Slatina
4227. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina

Slovenska Bistrica

4219. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred

Sodražica

4228. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica
4229. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4230. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveta Ana

4220. Program priprave ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah v Občini Sveta Ana

Šalovci

4221. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne voliltve 2002 v Občini Šalovci
4222. Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002

Štore

4223. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4224. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore

POPRAVKI

1. Popravek zakona o Banki Slovenije (ZBS-1)
2. Popravek zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM)
3. Popravek odredbe o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.09)
4. Popravek navodila o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve
5. Popravek pravilnika o stroških
6. Popravek pravilnika o biorazgradljivosti in označevanju detergentov
7. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
8. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javno dobro
9. Popravek odloka o zazidalnem načrtu za območje Eurotrans v Grosupljem
10. Popravek o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok
11. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
12. Popravek sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 v Občini Ig
13. Popravek pravilnika o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci (prečiščeno besedilo)
14. Popravek odloka o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogaška Slatina
15. Preklic sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti