Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4228. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica, stran 9434.

Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 28. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Uradni list RS, št. 78/99) se v 14. členu odloka osma alinea nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev”.
2. člen
V tretjem odstavku 20. člena odloka se doda nova sedemnajsta alinea, ki se glasi:
“zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov”.
Dosedanja sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea postanejo osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea.
3. člen
V 21. členu odloka se v prvem odstavku beseda “izpolnjuje” nadomesti z besedilom “ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge”.
Vrine se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prvega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega stavka, mu preneha mandat po zakonu.”
Drugi odstavek postane tretji odstavek. V drugem stavku tretjega odstavka se besedi “štiri leta” nadomestita z besedama “pet let”.
Tretji odstavek postane četrti odstavek. Na koncu prvega stavka četrtega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: “Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov predlog”.
Sedanja četrti odstavek postane peti odstavek.
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek in številka “45” se nadomesti s številko “20”.
4. člen
V drugem odstavku 26. člena odloka se v peti alinei črta besedilo “in pomočnika ravnatelja”.
5. člen
Peti odstavek 33. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta”.
6. člen
V 34. členu odloka se v prvem stavku drugega odstavka beseda “prijavijo” nadomesti z besedo “objavijo”.
V tretjem odstavku se beseda “prijavo” nadomesti z besedo “objavo”.
Št. 00201-13/02
Sodražica, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti