Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4180. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, stran 9368.

Na podlagi 67. in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
1. člen
V točki 6.3. sklepa o kapitalski ustreznost bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02) se v tretjem odstavku šeste alinee v prvem stavku za besedilom: “dodatni kapital I“ doda beseda “praviloma“.
V točki 6.3. se v tretjem odstavku šeste alinee v drugem stavku za besedo “diskont“ doda besedilo “ob pridobitvi soglasja Banke Slovenije lahko“.
V točki 6.3. se na koncu šeste alinee doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Če postane v času do zapadlosti instrumentov iz drugega odstavka pete alinee te točke kadarkoli očitno, da bo možnost predčasnega izplačila uresničena, je potrebno ne glede na prejšnji odstavek od tega trenutka dalje uporabljati ustrezen kumulativni diskont pri vključevanju teh instrumentov v dodatni kapital I.“
2. člen
V točki 7.2.3. se podtočka 3. spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“3. izpostavljenosti banke iz sklenjenih pogodb o začasni prodaji (repurchase agreements) ter o posoji (lending) tistih vrednostnih papirjev in blaga, ki so vključeni v postavke trgovanja in blaga;“
V točki 7.2.3. se prvi stavek podtočke 4. spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“4. izpostavljenosti banke iz sklenjenih pogodb o začasnem nakupu (reverse repurchase agreements) ter o izposoji (borrowing) vrednostnih papirjev in blaga, ki so vključeni v postavke trgovanja in blaga, ki ustrezajo pogojem (i), (ii), (iii) in (v) ali pogojema (iv) in (v), kot sledi:“
V točki 7.2.3. se pri podtočki 4. pri tretji alinei pod oznako (iii) beseda “stečaja“ nadomesti z besedilom: “neizpolnitve pogodbene obveznosti s strani“.
3. člen
Besedilo: “prodaji in povratnem odkupu“, ki se pojavlja v naslednjih določbah sklepa, in sicer v:
– prvem odstavku, takoj za 5. podtočko v 7.2.3. točki,
– točki 21.1.8.,
– točki 21.1.8.1. – v prvem in tretjem odstavku,
– točki 28.1.1. – v četrtem odstavku,
– točki 28.2.2. – v naslovu te točke ter v prvem in četrtem odstavku ter
– točki 29.2.3.
se nadomesti z besedama “začasni prodaji“.
Besedilo “odkupu in povratni prodaji“, ki se pojavlja v naslednjih določbah tega sklepa, in sicer v:
– drugem odstavku, takoj za 5. podtočko v 7.2.3. točki,
– točki 21.1.8.,
– točki 21.1.8.2. – v prvem odstavku,
– točki 28.1.1. – v četrtem odstavku,
– točki 28.2.2. – v naslovu te točke, drugem in četrtem odstavku ter
– točki 29.2.3.
se nadomesti z besedama “začasnem nakupu“.
4. člen
V 12. točki se pod podnaslovom “Stopnja kreditnega tveganja 0%“ v tretji alinei besedilo “nepreklicno brezpogojno garancijo Republike Slovenije na prvi poziv“ nadomesti z besedilom: “jamstvi Republike Slovenije na prvi poziv“ ter se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za namen tega sklepa Republika Slovenija pomeni pravne osebe javnega prava, ki so na podlagi zakona o javnih financah opredeljene kot neposredni uporabniki državnega proračuna ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje.“.
V 12. točki se pod podnaslovom “Stopnja kreditnega tveganja 20%“ v četrti alinei v drugem odstavku za besedilo “za opravljanje bančnih storitev“ doda besedilo: “ ter Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje in financiranje izvoza“.
V 12. točki se pod podnaslovom “Stopnja kreditnega tveganja 50%“ za besedilom prve alinee doda novo besedilo, ki se glasi: “, vendar največ do 31. 12. 2003.“
5. člen
V točki 13.1. se pod podnaslovom “Skupina z zelo nizkim tveganjem – 0%“ besedilo “nepreklicnimi garancijami Republike Slovenije“ v prvi alinei pod 2) nadomesti z besedilom “jamstvi Republike Slovenije na prvi poziv“.
6. člen
V točki 14.1. se besedilo “denarnega toka odprte pozicije“ nadomesti z besedo “pogodbe“.
7. člen
V točki 14.3. se pri podtočki a. pod naslovom “Metoda tekoče izpostavljenosti“ črta besedilo “s pozitivno vrednostjo“.
8. člen
V prvem odstavku točke 21.1. se kot nov drugi stavek doda besedilo: “Poravnavajo se v prihodnosti in ne zahtevajo začetne čiste finančne naložbe ali le majhno čisto začetno finančno naložbo.“
9. člen
V prvem odstavku točke 24.2.1. se beseda “nominalno“ nadomesti z besedo “kuponsko“.
10. člen
Na koncu prvega odstavka 28. točke se besedilo “zapadli v dokončno poravnavo“ nadomesti z besedama “dokončno poravnani“.
V drugem odstavku točke 28.2.2. se za besedilo “ter pogodbah o“ doda beseda “izposoji“.
11. člen
Pred dosedanji prvi odstavek točke 44.1. se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Nadrejena banka v bančni skupini mora izračunavati kapitalske zahteve za kreditno tveganje tudi na konsolidirani osnovi oziroma za bančno skupino.“
Dosedanji prvi in drugi odstavek točke 44.1. postaneta drugi in tretji odstavek te točke.
12. člen
V prvem odstavku točke 45.2.1. ter prvem odstavku točke 45.3.1. se za besedilom “najprej za“ doda besedilo “nadrejeno banko ter“.
13. člen
V točki 45.2.2. se za besedilom: “za valutno tveganje“ doda besedilo: “nadrejene banke in“.
14. člen
V točki 45.3.2. se za besedilom: “za tržna tveganja“ doda besedilo: “nadrejene banke in“.
15. člen
V naslovu točke 45.4. se za besedama “postavk trgovanja“ doda besedilo “in skupne neto pozicije v tuji valuti“
V prvem odstavku točke 45.4. se v prvem stavku za besedama “postavk trgovanja“ doda besedilo: “in/ali skupne neto pozicije v tuji valuti“ ter za besedama “tržna tveganja“ besedilo: “in/ali valutno tveganje“.
V prvem odstavku točke 45.4. se v drugem stavku za besedama “tržnimi tveganji“ doda besedilo: “in/ali valutnim tveganjem“.
Prva alinea prvega odstavka točke 45.4. se spremeni tako, da se glasi:
“ – nadrejena banka v skupini ugotavlja postavke trgovanja in/ali skupno neto pozicijo v tuji valuti in spremlja tržna tveganja in/ali valutno tveganje iz njihovega naslova na enoten način;“
16. člen
Obrazci KAP-2, KAP-4, KAP-5, KAP-6 in KAP-trg 8, ki so sestavni del sklepa, se nadomestijo z novimi obrazci, ki so sestavni del tega sklepa.
17. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost