Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4207. Pravilnik o štipendiranju, stran 9409.

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 57/01), programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (SOČA 2006) in Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2002 (sprejeto na 78. seji Vlade RS, dne 13. 6. 2002) in pogodbe med Ministrstvom za gospodarstvo in Posoškim razvojnim centrom je Posoški razvojni center dne 23. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi omenjene pogodbe med Ministrstvom za gospodarstvo in Posoškim razvojnim centrom je naloga Posoškega razvojnega centra kot štipenditorja na osnovi sprejetega pravilnika izvajati javni razpis in štipendiranje izbranih štipendistov na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin (v nadaljevanju: v Posočju).
2. člen
S tem pravilnikom so določena merila in pogoji za uveljavljanje pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja le-teh in posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih obveznosti do štipenditorja.
3. člen
Štipendije po tem pravilniku so namenjene:
– posameznikom, ki imajo zaključeno vsaj srednješolsko izobrazbo in se nameravajo po dokončanju višje stopnje izobrazbe (in sicer VII., VIII. ali IX. stopnje) zaposliti ali samozaposliti v Posočju,
– diplomantom VI. in VII. stopnje, katerih izobrazba ne ustreza povpraševanju po delu v Posočju in so se pripravljeni dodatno izobraziti za novo delovno mesto, ki jim je zagotovljeno v Posočju.
Štipendije po tem pravilniku se dodeljujejo:
– kot samostojne štipendije tistim, ki se bodo po končanem šolanju zaposlili ali samozaposlili v Posočju ali
– kot dodatne štipendije h kadrovskim štipendijam, ki jih po uveljavitvi tega pravilnika na novo razpišejo podjetja ali organizacije z območja Posočja za tiste, ki se bodo po končanem šolanju zaposlili v Posočju, in sicer v obeh primerih za:
– deficitarne poklice, ugotovljene na osnovi izdelane in vsakoletno dopolnjene analize Posoškega razvojnega centra o deficitarnosti poklicev v podjetjih in organizacijah, ki imajo sedež v Posočju,
– za druge poklice, za katere v tej analizi Posoški razvojni center oceni, da so perspektivni glede na potrebe v Posočju ali širše.
II. POGOJI IN MERILA
4. člen
Pravico do štipendije za poklice, opredeljene v predhodnem členu, lahko uveljavijo študentje visokih strokovnih šol in fakultet (univerzitetni in visoki strokovni programi), ki se izobražujejo po dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo doma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– nimajo republiške, Zoisove štipendije ali kadrovske štipendije, ki jo podeljujejo podjetja ali organizacije izven Posočja,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij javno veljavno diplomo visokošolskega zavoda in so dosegli med študijem najmanj povprečno oceno 7.
5. člen
Merila za izbor kandidatov bodo opredeljena v razpisu in razpisni dokumentaciji, ki bo pripravljena na podlagi tega pravilnika.
6. člen
Pravice do štipendije za dodiplomski študij ne more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju republike Slovenije,
– prejema kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje podjetje ali organizacija izven Posočja,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe.
7. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku za dodiplomske študente ne sme biti nižja od 30% zajamčene plače v Republiki Sloveniji. Zgornja meja po tem pravilniku podeljene štipendije (tudi če gre za kombinacijo s štipendijo, podeljeno s strani podjetja) ne sme preseči Zoisove štipendije, ki bi jo ta kandidat pridobil, če bi bil do nje upravičen.
Študentom pripada tudi dodatek za stroške prevoza za primestni ali medkrajevni promet z javnimi prevoznimi sredstvi ali dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča (po Pravilniku o štipendiranju, UL RS, štev. 48/1999, 43/2000, 62/2001, torej največ v višini 40% zajamčene plače).
8. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku zviša za 2% zajamčene plače.
9. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:
– nad   7   do vključno   8     3%    zajamčene plače,
– nad   8   do vključno   9     6%    zajamčene plače,
– nad   9               10%    zajamčene plače.
Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem študijskem letu.
Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem letniku izobraževanja.
10. člen
Podiplomski študentje lahko prejemajo štipendijo dve leti za vsako stopnjo izobrazbe (VIII., IX.), in sicer v višini 100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
11. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do 50% zajamčene plače.
III. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
12. člen
Štipendije po tem pravilniku se podelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Posoški razvojni center najkasneje do konca avgusta tekočega leta, za študijsko leto 2002/03 pa izjemoma najkasneje do sredine oktobra.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o tem, komu so namenjene štipendije, pogoje in merila za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat in roke za oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
13. člen
Vloge, prispele po preteku razpisnega roka, se štejejo za zamujene, razen, če:
– je kandidat zamudil rok iz opravičljivih zdravstvenih razlogov,
– se je kandidat vrnil s služenja vojaškega roka,
– se je kandidat naknadno vpisal,
– kandidat do izteka razpisanega roka še ni prejel obvestila o negativni rešitvi vloge za republiško, Zoisovo štipendijo ali kadrovsko štipendijo, za katero je zaprosil pri podjetju ali organizaciji izven Posočja.
Vlogo iz prejšnjega odstavka mora kandidat podati najkasneje 15 dni po nastopu oziroma prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka, vendar najkasneje do 31. decembra.
IV. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
14. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpisnem roku in za kandidate, ki so zamudili rok zaradi razlogov, navedenih v 13. členu tega pravilnika in ki so na osnovi pogojev in meril po tem pravilniku izbrani na razpisu.
Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec celotno študijsko leto.
15. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno leto.
16. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem letu, najkasneje do izteka razpisnega roka oziroma najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril iz tega pravilnika.
17. člen
Štipendist je dolžan v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– diplomo, magisterij ali doktorat,
– odhod na služenje vojaškega roka,
– porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter
– druge spremembe.
V. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE
18. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva,
– če je štipendist izdelal letnik in v petnajstih dneh po zaključku študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 16. člena.
Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim študijskim letom.
19. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško ali Zoisovo štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu,
– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 16. in 17. členom tega pravilnika.
20. člen
Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom roka, razen po določbi druge alinee prejšnjega člena, mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. člen
Štipendist sklene s Posoškim razvojnim centrom pogodbo, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, s poudarkom na tem, da se štipendist v Posočju zaposli za nedoločen čas oziroma vsaj za dobo, ki je enaka dobi štipendiranja. Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven Posočja.
To določilo velja le, če mu je v Posočju zagotovljeno ustrezno delovno mesto v roku 6 mesecev po tem, ko je uspešno zaključil šolanje in o tem obvestil Posoški razvojni center.
22. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista, njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to vplivalo na opustitev izobraževanja.
VI. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
23. člen
Obrazce za uveljavljanje pravice do štipendije o tem pravilniku je mogoče dvigniti na Posoškem razvojnem centru in na sedežu vseh treh občin v Posočju.
24. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za gospodarstvo. Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, Agencije RS, za regionalni razvoj in Posoškega razvojnega centra.
Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predstavniki in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih kandidati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in tem pravilniku.
Komisija lahko s sklepom določi dodatne kriterije za podelitev štipendij.
Komisija delo na javnem razpisu zaključi s poročilom v katerem povzame potek javnega razpisa oziroma glavne aktivnosti komisije. Sestavni del poročila je tudi seznam štipendistov s pripadajočim izračunom višine štipendije za posamezne štipendiste za tekoče študijsko leto.
Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede podelitve štipendij.
25. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno obveščeni v 15 dneh od sprejema sklepa.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora. Ugovor se vloži v 8 dneh od dne vročitve sklepa.
O ugovoru odloča strokovna komisija, ki je sprejela sklep. Njena odločitev je dokončna.
26. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani štipendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kobarid, dne 23. septembra 2002.
Direktor
Posoškega razvojnega centra
Lucijan Rejec, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost