Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4196. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica, stran 9393.

Občinski svet občine Gorišnica je na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) na 24. redni seji dne 21. 2. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica
I. PREDMET IN CILJ SPREJEMA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja sprememb prostorsko ureditvenih pogojev (v nadaljnjem besedilu: PUP) Občine Gorišnica.
Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PUP, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PUP.
Ta program določa nosilca aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev PUP Občine Gorišnica, in sicer za:
– poselitev,
– transportna cona Moškanjci,
– transportno stanovanjska cona Muretinci,
– skladiščna gradbena cona Muretinci,
– šport in rekreacija Moškanjci (2x),
– sanacija divjih odlagališč in gramoznic,
– komunalno čistilne naprave,
– mejni prehod Meje
– ribnik v Paradižu,
– atletski stadion Cirkulane,
– območja varovanja naravne dediščine,
– območja varovanja kulturne dediščine,
– kop gramoza v strugi Drave ob borlskem mostu (levi breg),
– kop gramoza v strugi Drave (levi breg) – Placerovci.
II. IZHODIŠČA, VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
2. člen
Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za območje občine Gorišnica je odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 2000 (Uradni list RS, št. 40/01) in dopolnjenega v letu 2001.
V zadnjih uskladitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gorišnica je bila usklajena tudi sprememba namembnosti za del ureditvenega območja naselja Gorišnica, zato je potrebno za to območje dopolniti pogoje za posege.
III. STROKOVNE PODLAGE
3. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se uporabijo vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte in prostorsko izvedbene akte Občine Gorišnica.
V letu 2001 so bile izdelane posebne strokovne podlage za pripravo PUP, ki opredeljujejo omejitve in pogoje za posege v območja naravne in kulturne dediščine. Naloga je bila naročena in izdelana na ZVNKD Maribor.
Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP se izdelajo po potrebi še druge strokovne podlage.
IV. ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA PRIPRAVE PUP
4. člen
Koordinator aktivnosti bo župan Občine Gorišnica.
Sredstva za pripravo PUP so predvidena v proračunu Občine Gorišnica.
V. SOGLASODAJALCI
5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki sodelujejo pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP Občine Gorišnica so:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Maribor,
– Zavod za varstvo narave RS, Območna enota Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Ljubljana,
– Slovenske železnice,
– Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, Sektor Vodnogospodarstvo Maribor,
– Komunalno podjetje Ptuj,
– Elektro Maribor, PE Ptuj.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodno mnenje in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pogoje pred pričetkom priprave osnutka sprememb in dopolnitev PUP, ki jih mora pripravljalec PUP upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni potrebno.
Na izdelani dopolnjen osnutek odloka pa morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja kako je izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP upošteval postavljene pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
VI. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu s 43. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter v skladu z 53. In 54. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na preglednih katastrskih načrtih PKN v merilu 1:5000 v digitalni obliki.
VII. TERMINSKI PLAN
7. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP:
45 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
30 dni.
Stališča do pripomb:
15 dni po prejemu pripomb iz javne razgrnitve in javne razprave.
Predlog sprememb in dopolnitev PUP:
30 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev PUP na občinskem svetu.
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP se pripravi na podlagi strokovnih podlag in pogojev soglasodajalcev določenih v 4. členu tega programa priprave.
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP župan predloži občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Občinski svet občine Gorišnica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP; sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Gorišnica, Gorišnica 54.
Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Gorišnica v času trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi naročila župana.
Župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži izdelovalcu, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP, dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predloge.
Župan Občine Gorišnica posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP občinskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-101/2002
Gorišnica, dne 23. septembra 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti