Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4169. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, stran 9349.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 35. člena in prvega odstavka 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija ustanovi javni zavod Slovensko narodno gledališče Maribor (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Zavod izvaja program in projekte umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih gledaliških, opernih in plesnih predstav, koncertnih in drugih kulturnih dejavnosti.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Slovensko narodno gledališče Maribor je bilo ustanovljeno 27. 9. 1919; ustanovitveni akt je bil dopolnjen z odločbo MLO Maribor, št. 422/52, z dne 28. 6. 1952 in Odločbo o uskladitvi odločbe o ustanovitvi SNG Maribor, št. 022-12/85-07 z dne 19. 6. 1986; ustanovljeno je bilo za izvajanje umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja ter obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Zavod je pravni naslednik Slovenskega narodnega gledališča Maribor, s sedežem v Mariboru, Slovenska ulica 27, vpisan v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod registrsko številko 397-00.
3. člen
Ime zavoda: Slovensko narodno gledališče Maribor.
Skrajšano ime: SNG Maribor.
Sedež javnega zavoda: Maribor, Slovenska ulica 27.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod registrsko številko 397-00.
4. člen
Organizacija javnega zavoda:
Javni zavod sestavljajo organizacijske enote (OE) Drama, Opera in balet, Tehnika ter Uprava s skupnimi strokovnimi službami. Organizacijske enote niso pravne osebe.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod izvaja naslednje naloge, kot javno službo:
– izvaja gledališke, operne in plesne predstave,
– sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami izvaja koncerte in plesne prireditve,
– organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
– organizira gledališki festival Borštnikovo srečanje,
– nudi domicil mednarodnemu tekmovanju opernih pevcev Ondina Otta,
– skrbi za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
– skrbi za gledališko, operno in baletno kulturno vzgojo mladih, slovenskim avtorjem omogoča predstavljanje novih del, vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom ter novimi umetniškimi stremljenji,
– omogoča umetniški razvoj najbolj talentiranim mladim umetnikom,
– skrbi za kulturni razvoj z izdajanjem gledaliških listov in drugih publikacij, neguje strokovno in publicistično refleksijo, skrbi za dokumentiranje in arhiviranje,
– z organizacijo gostovanj drugih domačih in tujih gledališč skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije,
– z gostovanji v Sloveniji predstavlja lastno umetniško produkcijo,
– z gostovanji v tujini predstavlja svojo umetniško produkcijo,
– drugim izvajalcem kulturnih programov nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč,
– umetniškim šolam omogoča predstavitve umetniške produkcije (koncerti, balet...),
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih sosednjih regij,
– vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti in omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– O/ 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/ 92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– DB/ 18.100 proizvodnja usnjenih oblačil,
– DB/ 18.220 proizvodnja drugih vrhnjih oblačil,
– DC/ 19.300 proizvodnja obutve,
– DD/ 20.300 stavbno mizarstvo,
– DD/ 20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/ 20.520 proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja,
– DE/ 21.250 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– DE/ 22.110 izdajanje knjig,
– DE/ 22.120 izdajanje časopisov,
– DE/ 22.130 izdajanje revij in periodike,
– DE /22.310 razmnoževanje zvočnih zapisov,
– DE /22.320 razmnoževanje video zapisov,
– DE /22.330 razmnoževanje računalniških zapisov,
– DH/ 25.240 proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
– DJ/ 28.750 proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
– DN/ 36.140 proizvodnja drugega pohištva,
– G/ 52.710 popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
– H/ 55.301 dejavnost restavracij in gostiln,
– H/ 55.303 dejavnost slaščičarn, kavarn,
– I/ 60.230 drug kopenski potniški promet,
– I/ 60.240 cestni tovorni promet,
– K/ 74.872 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– O/ 93.021 frizerska dejavnost.
7. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. Pred izdajo soglasja k spremembi dejavnosti zavoda ali sprejetjem drugega akta, s katerim ustanovitelj spremeni dejavnost ali naloge zavoda iz predhodnega člena, je ustanovitelj dolžan pridobiti mnenje lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda. Lokalna skupnost mora podati mnenje v roku 30 dni od poziva, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Uprava
9. člen
Upravo sestavljajo:
– poslovni direktor zavoda,
– programski direktor OE Drama,
– programski direktor OE Opera in balet,
– programski direktor OE Tehnika.
10. člen
Poslovni direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Poslovnega direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda ter pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda, ki morajo podati mnenje k predlaganemu kandidatu v roku 20 dni od prejema poziva, sicer se šteje za pozitivno.
Mandat poslovnega direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
11. člen
Za poslovnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih mestih,
– poznavanje področja uprizoritvenih dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati za poslovnega direktorja morajo v prijavi na razpis predložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
12. člen
Poslovni direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese v skladu s statutom opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili.
13. člen
Programski direktor vodi strokovno delo posamezne organizacijske enote in odgovarja za strokovnost dela organizacijske enote.
Programske direktorje imenuje strokovni svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju ustanovitelja. Mandati poslovnih direktorjev trajajo pet let.
14. člen
Za programskega direktorja OE Drama je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo umetniške ali humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja gledališko dramske dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
15. člen
Za programskega direktorja OE Opera in balet je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo glasbene ali baletne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju baletne ali operne dejavnosti,
– poznavanje področja glasbeno – scenske dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje operno baletnega ansambla.
Kandidati morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
16. člen
Za programskega direktorja OE Tehnika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo tehnične ali organizacijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje gledališko tehnične dejavnosti za potrebe dramske, operno baletne in koncertne produkcije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer dva na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo in enega na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda;
– trije predstavniki delavcev ter
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, na podlagi javnega poziva.
Lokalna skupnost mora predlagati kandidata v roku 30 dni od prejema poziva, sicer ga imenuje Vlada Republike Slovenije brez predloga lokalne skupnosti.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta, programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila, ki se sprejema z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
18. člen
Svet zavoda sprejme statut, program dela, finančni načrt, letno poročilo in splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad poslovanjem zavoda ter druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Statut zavoda in njegove spremembe začnejo veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme svet zavoda na skupen predlog poslovnega in programskih direktorjev in po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata zavoda.
K aktu o sistemizaciji daje soglasje minister, pristojen za kulturo.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko da nanj soglasje minister, pristojen za kulturo.
Strokovni svet
19. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet.
Strokovni svet sestavlja devet članov, ki jih imenuje svet zavoda, in sicer:
– predsednika in štiri člane imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda in strokovnjakov s področja dela zavodov po svoji izbiri,
– štiri člane imenuje na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja dela zavoda in daje programskim direktorjem ter svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Način imenovanja in trajanje mandata ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statut.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Zavod upravlja z vsem premoženjem, s katerim je doslej upravljal njegov pravni prednik iz 2. člena.
Premoženje iz prejšnjega odstavka je last Republike Slovenije, na podlagi pogodbe o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda Slovenskega narodnega gledališča Maribor z dne 25. 9. 2002.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
24. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, ki ga ima v upravljanju. Subsidiarno odgovarja za njegove obveznosti Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje z delom dosedanji poslovni direktor zavoda kot vršilec dolžnosti poslovnega direktorja, in sicer do imenovanja novega poslovnega direktorja v skladu s tem sklepom in statutom. Postopek za imenovanje novega direktorja se prične najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
Programski direktorji nadaljujejo delo kot programski direktorji do izteka mandata.
27. člen
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v treh mesecih od konstituiranja sveta zavoda. Do sprejema novega statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
Akt o sistemizaciji delovnih mest mora biti sprejet v treh mesecih od imenovanja vseh organov. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki ni v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
28. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-00/2002-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost