Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4174. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije, stran 9361.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi, ter postopek registracije, način sprejema in oddaje živali oziroma pogoje za začasno namestitev in oskrbo živali ter evidence in veterinarsko sanitarni red v zbirnih centrih.
2. člen
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. zbirni center je registriran objekt, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in združujejo v pošiljke, namenjene za promet;
2. sejem za živali (v nadaljnjem besedilu: sejem) je vrsta zbirnega centra, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in neposredno prodajajo;
3. prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki prevaža živali, kadar je prevoz komercialne narave in se opravlja s pridobitnim namenom;
4. trgovec z živalmi (v nadaljnjem besedilu: trgovec) je pravna ali fizična oseba, ki kot dejavnost opravlja nakup oziroma prodajo živali, razen hišnih živali;
5. razkuževalnik je priprava, napolnjena z razkužilnim sredstvom, v obliki preproge ali kanala, ki je namenjena razkuževanju obutve ljudi ali koles prevoznih sredstev.
II. ZBIRNI CENTER IN SEJEM
3. člen
O nameravanem zbiranju živali v zbirnem centru oziroma na sejmu mora odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma najmanj en delovni dan prej obvestiti pristojno veterinarsko organizacijo s koncesijo.
Odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma mora zagotoviti, da živali v zbirnem centru ali na sejmu nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene kužne bolezni.
4. člen
Zbirni center mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora ograjen z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, z enim vhodom in enim izhodom ter z ločenim ali skupnim razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja po navodilu veterinarja;
– imeti mora pokrito klančino za nakladanje in razkladanje živali v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način prevoza živali;
– imeti mora pisarno za veterinarja;
– živalim mora biti omogočeno napajanje;
– imeti mora dostop do pitne vode z opremo in priborom za umivanje in razkuževanje rok;
– imeti mora prostor, kjer se lahko izvaja veterinarski pregled živali;
– imeti mora fizično ločeno mesto za izolacijo poškodovanih ali poginulih živali;
– imeti mora opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in vozil;
– živali morajo biti zaščitene pred neugodnimi vremenskimi vplivi.
Če ostanejo živali v zbirnem centru več kot 6 ur, mora zbirni center izpolnjevati tudi naslednja pogoja:
– imeti mora hleve, ustrezne vrstam živali, ki se vhlevljajo;
– imeti mora ustrezna skladišča za krmo, steljo in gnoj.
5. člen
Živali, ki gredo v promet preko zbirnih centrov, morajo spremljati veterinarska spričevala. V primeru, da na gospodarstvu izvora živali ni bil opravljen veterinarski pregled le-te, mora ob prihodu živali v zbirni center imetnik živali veterinarju pokazati tudi dnevnik veterinarskih posegov, ki ga hrani na gospodarstvu.
V 24 urah pred odhodom iz zbirnega centra morajo biti živali klinično pregledane in ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni.
Veterinarski pregled prispelih živali opravi veterinar v zbirnem centru, kjer izda eno potrdilo o veterinarskem pregledu za vse živali, ki v isti pošiljki zapustijo zbirni center. Potrdilo o veterinarskem pregledu mora biti neločljivo povezano z veterinarskimi spričevali v zaključeno celoto.
6. člen
Sejem mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora ograjen z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, z enim vhodom in enim izhodom, nad katerima je hkrati mogoč neposreden veterinarski nadzor, ter z ločenim ali skupnim razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja po navodilu veterinarja;
– imeti mora pokrito klančino za nakladanje in razkladanje živali v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način prevoza živali;
– imeti mora dostop do pitne vode z opremo in priborom za umivanje in razkuževanje rok;
– imeti mora pisarno za veterinarja;
– imeti mora fizično ločeno mesto za izolacijo poškodovanih ali poginulih živali;
– živali morajo biti zaščitene pred neugodnimi vremenskimi vplivi.
7. člen
Veterinarski nadzor v zbirnem centru oziroma na sejmu ves čas zbiranja oziroma prodaje živali opravlja veterinar pristojne veterinarske organizacije s koncesijo.
V zbirni center oziroma na sejem se lahko sprejme le živali, ki ne kažejo kliničnih znakov kužnih bolezni, poleg tega pa mora govedo prihajati iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in levkoze, drobnica pa iz gospodarstev, uradno prostih bruceloze (Brucella melitensis).
Vse živali morajo biti predpisano označene in spremljati jih morajo predpisani dokumenti, za kar odgovarja imetnik živali ali odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma, ki sprejme živali.
Zbirni center oziroma sejem mora biti pred začetkom zbiranja živali očiščen in po potrebi razkužen po navodilu veterinarja, ki opravlja veterinarski nadzor.
Pri razkladanju, vhlevljanju in nakladanju živali je treba z živalmi ravnati na predpisan način, da se prepreči vsako nepotrebno trpljenje živali.
Poškodovane živali v zbirnem centru oziroma na sejmu je potrebno fizično ločiti od zdravih živali in jim nuditi takojšnjo veterinarsko pomoč, poginule živali pa mora iz mesta za izolacijo poginulih živali v čim krajšem možnem času odpeljati veterinarsko higienska služba.
Živali se sme nakladati le na vozila prevoznikov, ki so razkužena v skladu s predpisom, ki ureja čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se prevažajo pošiljke živali.
8. člen
Odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma mora voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma imetnika živali ter naslov oziroma sedež;
– datum in čas prihoda v in odhoda iz zbirnega centra oziroma sejma;
– število in identifikacijske oznake živali ali črede, ki pridejo v zbirni center oziroma sejem, ter njihov nameravani cilj;
– številka registrske tablice vozila in številka prevoznika (v nadaljnjem besedilu: evidenčna številka) iz evidence Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
Podatke iz prejšnjega odstavka mora odgovorna oseba hraniti najmanj 3 leta.
9. člen
Registracija zbirnega centra oziroma sejma se opravi na podlagi vloge njegovega lastnika. Če zbirni center oziroma sejem izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, izda VURS o tem odločbo, mu podeli registrirno številko in ga vpiše v register. O vpisu v register VURS obvesti pristojno službo za registracijo in identifikacijo živali.
V register iz prejšnjega odstavka se vpiše:
– osebno ime oziroma firma lastnika;
– naslov oziroma sedež lastnika;
– odgovorna oseba;
– morebitni naziv in naslov registriranega objekta.
VURS začasno odvzame registrirno številko iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da zbirni center oziroma sejem ne izpolnjuje več pogojev iz tega pravilnika. Registrirna številka se zbirnemu centru oziroma sejmu vrne, ko VURS ugotovi, da so ponovno izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.
III. PREVOZNIK
10. člen
Prevoznik mora biti evidentiran pri VURS v skladu predpisom, ki določa pogoje in način prevoza živali.
Prevoznik mora zagotoviti, da iz njegovega vozila za prevoz živali ne padajo oziroma ne iztekajo iztrebki, stelja ali krma.
Prevoznik mora zagotoviti, da živali, za katere je odgovoren, nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene kužne bolezni.
Po vsakem opravljenem prevozu mora prevoznik zagotoviti, da se njegovo vozilo očisti in razkuži v skladu s predpisom, ki ureja čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se prevažajo pošiljke živali.
11. člen
Prevoznik mora za vsako vozilo, ki ga uporablja za prevoz živali, voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– kraj in datum nakladanja in registracijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG – MID) izvora pošiljke živali;
– kraj in datum razkladanja in KMG – MID prejemnika pošiljke živali;
– vrsta, kategorija in število živali, ki se prevažajo;
– kraj in datum razkužbe vozila;
– številke veterinarskih spričeval, ki spremljajo pošiljko živali.
Podatke iz prejšnjega odstavka mora prevoznik hraniti najmanj 3 leta.
IV. TRGOVEC
12. člen
Trgovec lahko z živalmi trguje tako, da živali neposredno kupuje in prodaja, ali pa živali pred prodajo zbira v hlevih, namenjenih izključno vhlevitvi živali, s katerimi trguje.
V primeru, da trgovec živali pred prodajo vhlevlja, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– hlevi morajo biti ustrezni vrsti živali, ki se vhlevlja;
– imeti mora ustrezna skladišča za krmo, steljo in gnoj;
– pred uporabo je treba hleve očistiti in razkužiti po navodilu veterinarja, ki opravlja veterinarski nadzor.
Hlevi iz prejšnjega odstavka morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– biti morajo ograjeni z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, z enim vhodom in enim izhodom ter z ločenim ali skupnim razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja po navodilu veterinarja;
– imeti morajo pokrito klančino za nakladanje in razkladanje živali v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način prevoza živali;
– imeti morajo prostor, kjer se lahko izvaja veterinarski pregled živali.
Če trgovec zadržuje živali v hlevih iz drugega odstavka tega člena, mora zagotoviti, da so živali nameščene in oskrbljene v skladu s predpisi o zaščiti živali, poskrbeti pa mora tudi, da so izvedeni vsi potrebni veterinarski pregledi in testiranja živali ter vsi ukrepi za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni živali.
13. člen
Trgovec mora zagotoviti, da živali, s katerimi trguje, v času trgovanja nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene kužne bolezni.
Trgovec sme trgovati le z živalmi, ki ne kažejo kliničnih znakov kužnih bolezni, poleg tega pa mora govedo prihajati iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in levkoze, drobnica pa iz gospodarstev, uradno prostih bruceloze (Brucella melitensis).
VURS lahko izjemoma odobri trgovanje z označenimi živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, če je zagotovljena sledljivost in so namenjene naravnost v klavnico za takojšnji zakol, ki mora potekati ločeno od rednega klanja.
14. člen
Trgovci morajo biti registrirani v skladu z 9. členom tega pravilnika.
15. člen
Trgovec mora voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma lastnika živali;
– naslov oziroma sedež lastnika živali;
– KMG – MID izvora živali;
– datum nakupa;
– kategorija, število in identifikacijske oznake posameznih živali ali črede;
– evidenčna številka prevoznika, ki je opravil prevoz pošiljke živali;
– osebno ime oziroma firma kupca živali;
– naslov oziroma firma kupca živali;
– KMG – MID namembnega gospodarstva;
– kopije načrtov poti, če so potrebni;
– serijska številka veterinarskega spričevala.
Podatke iz prejšnjega odstavka mora trgovec hraniti najmanj 3 leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Obstoječi zbirni centri, sejmi in trgovci morajo vložiti vlogo za registracijo pri VURS v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zdravstvene statuse čred za govedo in gospodarstev za drobnico, se pričnejo uporabljati 1. julija 2003.
Določbe prve in druge alinee prvega odstavka 4. člena, prve in druge alinee 6. člena ter prve in druge alinee tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika pa se zanje pričnejo uporabljati 1. januarja 2004.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-83/02
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost