Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4223. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, stran 9425.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na seji dne 4. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Štore določa:
– način in postopek sestave seznama upravičencev za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
– način ugotavljanja sorazmernih deležev;
– postopek vračanja vlaganj;
– pogoje za vračanje vlaganj.
Določbe tega odloka se uporabljajo pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, ko Občina Štore nastopa, kot upravičenec do vračila vlaganj na podlagi 2. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA UPRAVIČENCEV
2. člen
Do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi določil tega odloka so upravičeni vsi občani, ki so do 1. januarja 1995, s Krajevno skupnostjo Štore in Krajevno skupnostjo Svetina sklepali pogodbe o sofinanciranju izgradnje primarnega telefonskega omrežja.
Do vračila vlaganj so upravičeni tudi pravni nasledniki občanov iz prejšnjega odstavka, če izkažejo pravno nasledstvo, kolikor je dejanski prvotni upravičenec že mrtev.
3. člen
Seznam upravičencev do vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se sestavi na podlagi prejetih vlog z dokazili o vlaganjih.
Javna objava za zbiranje vlog se opravi v sredstvih javnega obveščanja oziroma v časopisu Štorski občan v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka.
4. člen
V javni objavi se določi:
– katera dokazila morajo občani dostaviti, da se lahko uvrstijo na seznam upravičencev;
– način vlaganja vlog z dokazili;
– rok do katerega morajo biti vloge z dokazili vložene.
V javni objavi so lahko tudi druga določila.
5. člen
Občani morajo vlogam priložiti naslednja dokazila:
– kopijo pogodbe o sofinanciranju izgradnje primarnega telefonskega omrežja;
– kopijo dokazil o plačilu pogodbenega zneska, po pogodbi iz prejšnje alinee.
Pravni nasledniki občanov dejanskih prvotnih upravičencev do vračanja vlaganj, morajo priložiti tudi notarsko overjeno kopijo sklepa o dedovanju.
6. člen
Po preteku roka za vlaganje vlog, bo prispele vloge z dokazili pregledala tričlanska komisija, ki jo v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika imenuje župan.
V primeru nepopolnih vlog bo komisija posameznega občana pozvala, da vlogo dopolni v 15 dneh. Kolikor občan tudi v tem roku ne bo podal popolne vloge, se bo štelo, da vloga ni bila podana.
7. člen
Po preteku roka za morebitne dopolnitve vlog mora komisija v 30 dneh opraviti analizo vlog in primerjavo s podatki, ki jih posreduje Telekom Slovenije d.d.
Po analizi vlog komisija pripravi seznam upravičencev do vračanja vlaganj v javne telekomunikacije. V seznamu ob upoštevanju določb 9. člena tega odloka določi tudi zneske vračil posameznim upravičencem.
8. člen
Seznam upravičencev se v roku določenem z zakonom objavi na oglasni deski občinske uprave, in Krajevne skupnosti Svetina, ter v časopisu Štorski občan.
Seznam upravičencev je podlaga za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV
9. člen
Višina sorazmernih deležev vračil vlaganj, do katerih so upravičeni posamezni občani je odvisna od tega v katerem obdobju so vlagali sredstva v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja in od višine priključnine za telefon v posameznem obdobju.
Za določitev sorazmernih deležev vračil se direktno uporabljajo določila drugega in tretjega odstavka 4. člena zakona in določila tabele, ki jo na podlagi tretjega odstavka zakona sprejme minister pristojen za telekomunikacije.
IV. POSTOPEK IN POGOJI ZA VRAČANJE VLAGANJ
10. člen
Občina Štore vrača deleže dejanskim upravičencem v rokih in pod pogoji, ki jih določa zakon.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Tehnična opravila v zvezi z izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska uprava.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08505-0007/2002-001
Štore, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti