Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4170. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada, stran 9352.

Na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 1. člena zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00 in 59/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E A K T A
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
1. člen
V naslovu akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01 in 84/01) se beseda »akt« nadomesti z besedo »sklep«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črtata besedi »kreditov ali«.
3. člen
V tretji alinei prvega odstavka 4. člena se črta beseda »nepovratnih«.
V osmi alinei prvega odstavka 4. člena se za besedo »scenaristike« dodata besedi »in projektov«.
4. člen
V 6. členu se del besedila, ki se glasi: »Organi sklada so« nadomesti z besedilom:
»Organa sklada sta«.
Na koncu druge alinee 6. člena se namesto vejice postavi pika in črta tretja alinea.
5. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besede »poslovnega in programskega direktorja« nadomestijo z besedo »upravo«.
Črta se sedma alinea prvega odstavka 8. člena.
6. člen
V prvem stavku prvega odstavka 10. člena se besede »poslovnega ali programskega direktorja sklada« nadomesti z besedo »uprave«.
V drugem stavku prvega odstavka 10. člena se besedi »član uprave« nadomestita z besedo »uprava«.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Uprava sklada ima enega člana (v nadaljevanju: direktor), ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet sklada na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis določi nadzorni svet.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovno popolnoma sposobna in ki ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot 3 mesece, če še ni izbrisana.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo;
– najmanj pet let vodstvenih izkušenj na področju poslovanja ali filmske dejavnosti;
– poznati področje dela sklada;
– imeti sposobnosti za organizacijo in vodenje dela;
– izkazati aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi predsednik nadzornega sveta.«
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja sklad,
– organizira in vodi poslovanje sklada,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja,
– odgovarja za zakonito, namensko, učinkovito in gospodarno ravnanje s premoženjem in s sredstvi v upravljanju sklada,
– predlaga poslovno politiko, zlasti razvojni načrt, poslovni načrt in finančni načrt,
– odloča v skladu s finančnim načrtom o (so)financiranju programov in projektov, katerih skupna vrednost (so)financiranja posameznega programa ali projekta znaša do deset milijonov slovenskih tolarjev,
– odloča o (so)financiranju programov in projektov v vrednosti nad deset milijonov slovenskih tolarjev v skladu s finančnim načrtom in po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– določa splošne pogoje poslovanja in organizacijo sistema notranje kontrole ter druge splošne akte sklada ter jih predloži v soglasje nadzornemu svetu,
– sklepa pogodbe o sofinanciranju programov in projektov,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada,
– poroča nadzornemu svetu o izvajanju poslovne politike sklada in predlaga poslovno poročilo,
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo,
– na podlagi poslovnega in finančnega načrta ter programa sklada odloča do določenega obsega o razporejanju sredstev sklada med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev sklada ter o nabavi in porabi obratnih sredstev,
– imenuje člane strokovno-programskih komisij, po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– spremlja, nadzira in ocenjuje izvajanje letnega programa s strani izvajalcev projektov,
– pripravlja v sodelovanju s strokovno-programskimi komisijami strokovne analize kinematografskih dejavnosti in z njimi seznanja nadzorni svet,
– predlaga, na osnovi mnenja strokovno-programskih komisij, kriterije za podeljevanje nagrad in priznanj za vrhunske dosežke na področju kinematografije in za življenjsko delo filmskega ustvarjalca,
– opravlja druge naloge, določene s splošnimi akti sklada, zakoni in drugimi predpisi.
Direktor odgovarja skladu za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.«
9. člen
V prvem stavku 13. člena se črta beseda »Poslovni«.
10. člen
V naslovu 14. člena se črtajo besede »poslovnega in programskega«.
V prvem odstavku 14. člena se črtajo besede »poslovni ali programski«.
V drugem odstavku 14. člena se črtajo besede »poslovni ali programski«.
11. člen
V prvem odstavku 15. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Postopek javnega razpisa se uredi s splošnim aktom sklada. «
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitve o sofinanciranju programov in projektov sprejema direktor na podlagi mnenja strokovno-programskih komisij v skladu s tem sklepom, poslovno politiko, splošnimi akta sklada in drugimi veljavnimi predpisi.«
12. člen
Črta se 16. člen.
13. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta beseda »programskega«.
V drugem odstavku 17. člena se črta beseda »Programski«.
14. člen
V drugem stavku 19. člena se namesto vejice za besedo »mest« namesto vejice postavi pika, preostalo besedilo se črta.
15. člen
V tretjem odstavku 24. člena se črta beseda »poslovni«.
16. člen
Postopki javnih razpisov o (so)financiranju programov in projektov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega sklepa, se izvedejo po dosedanjih predpisih in splošnih aktih sklada.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 643-03/2001-5
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti