Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Velclov vrt", stran 9395.

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 25. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Velclov vrt”
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Velclov vrt (Uradne objave Pomurskih občin, št. 25/88 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 13/98, 17/98 in 23/99). Spremembe in dopolnitve so izdelane v letu 2002 pod številko 4/01-ZN/GR na ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota.
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– obrazložitev s prilogami (soglasja) ter
– grafične priloge.
3. člen
V 4. členu odloka se besedilo, ki se glasi: “kjer je možna gradnja za servisno obrtno dejavnost” nadomesti z besedilom: “kjer je na parceli št. 539/1 k.o. Gornja Radgona možna gradnja večjih objektov brez stanovanj, namenjenih za proizvodne in skladiščne dejavnosti ter poslovne prostore in za lokale.”
4. člen
Za drugim odstavkom 8. člena odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Odstopanja od tlorisnih velikosti objektov, ki se gradijo na parceli št. 539/1 k.o. Gornja Radgona so možna le, če je zagotovljeno ustrezno funkcionalno zemljišče.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
10. člen odloka se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Obstoječi tranzitni cevovod magistralnega vodovodnega omrežja, ki poteka po parceli 539/1 k.o. Gornja Radgona se pred izdajo dovoljenja za gradnjo poslovnega ali poslovnih objektov prestavi na drugo lokacijo na stroške investitorja gradnje poslovnih objektov na omenjeni parceli. Trasa prestavljenega cevovoda se ugotovi v posebnem lokacijskem postopku.”
6. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
Velikost funkcionalnega zemljišča za vse objekte v območju obdelave znaša 4 m od fasade. Širina dovozne poti je 3 m.
Proizvodni, obrtni in drugi javni objekti ter lokali morajo imeti glede na svojo dejavnost zadostno število parkirnih mest.
Pri tem je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
dejavnost            število parkirnih mest (PM) na enoto
--------------------------------------------------------------------
večstanovanjski objekti     1 PM za stanovanje
poslovni prostori (pisarne)   1 PM na 30 m2 neto površine
prodajni prostori        1 PM na 30 m2 koristne površine
nakupovalni center       1 PM na 15 m2 koristne površine
gostinski objekti        1 PM na 8 sedežev
gostišča s prenočišči      1 PM na 2 ležišči in 1 PM na
                4 sedeže
prireditveni prostori      1 PM na 5 sedežev
obrtne delavnice, servisi    1 PM na 2 zaposlena”
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-12/1998-3
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti