Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4154. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), stran 9345.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)
Razglašam zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 2002.
Št. 001-22-107/02
Ljubljana, dne 2. oktobra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE (ZSŠP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pravico študentov do subvencionirane študentske prehrane, ter način in merila za subvencioniranje.
2. člen
Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske prehrane in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih. Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki izvajalca.
Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in izvajalcem se uredijo s posebno pogodbo.
II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE PREHRANE
3. člen
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja z računalniško podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor.
Minister, pristojen za delo, izda navodilo, s katerim podrobneje določi način izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalca in ponudnikov subvencionirane študentske prehrane.
4. člen
Višina subvencije za obrok študentske prehrane iz proračunskih sredstev znaša najmanj 75% zneska regresa za prehrano delavcev med delom, določenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
5. člen
Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane se lahko uporabljajo le za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane zagotavlja ministrstvo v višini s pogodbo iz 2. člena tega zakona priznanih stroškov.
III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
6. člen
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ta status pa izkažejo s študentsko izkaznico, indeksom ali s potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo.
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti.
7. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, imajo upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov tudi za sobote in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim programom, opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod.
8. člen
Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s statusom študenta in upravičenci – starši imajo pravico do 5 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.
Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Minister, pristojen za delo, izda navodilo iz 3. člena tega zakona v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje navodila iz prejšnjega odstavka se subvencioniranje študentske prehrane izvaja po dotlej veljavni uredbi in navodilu za izvajanje subvencioniranja študentske prehrane, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/01-19/4
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost