Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4176. Odločba o delni razveljavitvi odloka o določitvi volilneh enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava, stran 9366.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Štefana Kulčarja iz Lendave, na seji dne 25. septembra 2002
o d l o č i l o:
1. Prvi odstavek 2. člena in 3. člen odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava (Uradni list RS, št. 78/02) se v delu, ki se nanaša na določitev prve do četrte volilne enote, razveljavita.
2. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Občini Lendava.
3. Volitve članov Občinskega sveta občine Lendava v letu 2002 se izvedejo po določbah tretjega odstavka 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnik izpodbija 3. člen odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava (v nadaljevanju: odlok) v delu, ki se nanaša na prvo do četrto volilno enoto. Navaja, da je v nasprotju z 20. členom zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ki izrecno določa, da se morajo volilne enote oblikovati tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Z izpodbijanim odlokom naj bi bilo to načelo kršeno, saj se v prvi volilni enoti voli en član občinskega sveta na 744 prebivalcev, v četrti volilni enoti pa na 471 prebivalcev. Meni, da je sporno tudi to, da je odlok začel veljati po datumu, ko so že začeli teči roki za posamezna volilna opravila. Predlaga zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka.
2. Občina Lendava v odgovoru navaja, da so bile Občinskemu svetu predlagane v odločanje tri variante (varianta s tremi volilnimi enotami, izpodbijana varianta in varianta, da je občina ena volilna enota) in da je občinski svet sprejel izpodbijano varianto. Pri tem naj bi poleg načela, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev, upošteval tudi načelo “teritorialne pokritosti in nedeljivosti” ožjih delov občine, kar naj bi izhajalo iz določbe drugega odstavka 20. člena ZLV.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena odloka sprejelo in, ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Ustavno sodišče je na podlagi 30. člena ZUstS ocenilo tudi ustavnost in zakonitost prvega odstavka 2. člena odloka, ker so določbe obeh členov v medsebojni zvezi.
4. Ustava določa v prvem odstavku 43. člena, da je volilna pravica splošna in enaka. Enakost volilne pravice pomeni enako vrednost glasu vsakega volivca; ta se doseže tako, da se pri oblikovanju volilnih enot upošteva načelo, da se en član predstavniškega telesa voli na približno enako število prebivalcev oziroma volilnih upravičencev. Pogost način kršitve enakosti volilne pravice je oblikovanje različno velikih volilnih enot (nedopustna volilna geometrija). Za dosego enakosti volilne pravice je zato pri oblikovanju volilnih enot treba upoštevati načelo, da se na približno enako število prebivalcev voli po en član predstavniškega telesa.
5. Odlok je na podlagi prvega odstavka 22. člena ZLV oblikoval v Občini večje število volilnih enot. Pri tem bi moral upoštevati določbo prvega odstavka 20. člen ZLV, ki določa, da se volilne enote za volitve članov občinskega sveta oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev, in določbo drugega odstavka 22. člena, ki določa, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj pet članov občinskega sveta. Če je območje razdeljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, obsega volilna enota območje ene ali več takih skupnosti ali dela take skupnosti. Če območje občine ni razdeljeno na ožje skupnosti, obsega volilna enota območje enega ali več naselij ali dela naselja (drugi in tretji odstavek 20. člena ZLV).
6. Odlok v prvem odstavku 2. člena določa, da se volilne enote oblikujejo tako, da se na približno enako število prebivalcev voli pet članov sveta občine. V izpodbijanem delu 3. člena pa določa za Občino Lendava štiri volilne enote, v katerih se voli po pet članov občinskega sveta.
7. Določba prvega odstavka 2. člena odloka je v izrecnem nasprotju s prvim odstavkom 20. člena ZLV. Tretji odstavek 153. člena ustav e določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustav o in zakonom. Odlok občinskega sveta je podzakonski predpis in mora torej biti v skladu z določbami ZLV, konkretno s prvim odstavkom njegovega 20. člena.
8. Po navedbah pobudnika ima Občina Lendava 11140 prebivalcev. Da bi se načelo iz 21. člena ZLV popolnoma upoštevalo, bi se moral en član občinskega sveta izvoliti na 557 prebivalcev. Podatki pobudnika pa kažejo, da sta število prebivalcev na en mandat člana občinskega sveta in odstopanje od povprečja v občini po volilnih enotah takšna:
1. volilna enota: prebivalcev 3720 (en član sveta na 744 prebivalcev – 31,95% navzgor);
2. volilna enota: prebivalcev 2485 (en član sveta na 479 prebivalcev – 10,77% navzdol);
3. volilna enota: prebivalcev 2580 (en član sveta na 516 prebivalcev – 7,36% navzdol);
4. volilna enota: prebivalcev 2355 (en član sveta na 471 prebivalcev – 15,43% navzdol).
Po podatkih občine je v občini 11726 prebivalcev. Da bi se načelo iz 21. člena ZLV popolnoma upoštevalo, bi se moral en član občinskega sveta izvoliti na 586 prebivalcev. Podatki občine pa kažejo, da sta število prebivalcev na en mandat člana občinskega sveta in odstopanje od povprečja v občini po volilnih enotah takšna:
1. volilna enota: prebivalcev 3774 (en član sveta na 754 prebivalcev – 28,66% navzgor);
2. volilna enota: prebivalcev 2701 (en član sveta na 540 prebivalcev – 7,84% navzdol);
3. volilna enota: prebivalcev 2817 (en član sveta na 563 prebivalcev – 3,93% navzdol);
4. volilna enota: prebivalcev 2434 (en član sveta na 485 prebivalcev – 16,89% navzdol).
9. Odstopanja od temeljne zahteve, ki izhaja iz načela enakosti volilne pravice, in izrecne zahteve prvega odstavka 20. člena ZLV, so bistvena. Še najmanjše odstopanje od “idealnega” povprečja je pri tretji volilni enoti. Takšna odstopanja (maksimalna relativna deviacija znaša po podatkih pobudnika skoraj 49,01%, najmanjša pa 40,93%, po podatkih občine 45,56% oziroma 32,59) nedvomno pomenijo kršitev prvega odstavka 20. člena ZLV in poseg v enakost volilne pravice. Tako veliko odstopanje pri oblikovanju volilnih enot pomeni kršitev enakosti volilne pravice v vsakem primeru, tudi če bi morebiti obstajali razlogi, ki bi opravičevali nebistvena odstopanja. Razumevanje drugega odstavka 20. člena ZLV s strani Občine je napačno. Navedena določba ne določa “nedeljivosti” ožjih delov Občine pri oblikovanja volilnih enot, saj omogoča oblikovanje volilnih enot, ki obsegajo območje ožjega dela občine (enega ali več), pa tudi območje dela ožjega dela občine.
10. Glede na navedeno so določbe prvega odstavka 2. člena in 3. člena odloka, v delu, ki se nanaša na prvo do četrto volilno enoto, v neskladju s prvim odstavkom 43. člena in tretjim odstavkom 153. člena ustav e ter v neskladju s prvim odstavkom 20. člena ZLV. Zato jih je ustavno sodišče razveljavilo. Ker je ustavno sodišče razveljavilo izpodbijane določbe odloka že iz navedenih razlogov, ni bilo treba ocenjevati, ali je izpodbijani odlok neustaven tudi zato, ker je bil objavljen in je začel veljati potem, ko so roki za volilna opravila za volitve občinskega sveta že začeli teči.
11. Z razveljavitvijo dela odloka je nastal položaj, kot ga ureja tretji odstavek 22. člena ZLV. Občina bi morala, če bi želela biti razdeljena na več volilnih enot, namesto razveljavljenih določb odloka sprejeti nove. Pri tem bi morala spoštovati 20. člen ZLV, tj., da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Ker so lokalne volitve že razpisane in se bodo izvedle 10. 11. 2002 in ker volilna opravila že tečejo, ustav no sodišče ocenjuje, da občinski svet ne bo mogel pravočasno sprejeti novega odloka, s katerim bi določil nove volilne enote v občini. Zato je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo, da se volitve leta 2002 v Občinski svet občine Lendava izvedejo tako, da se za volilno enoto za izvolitev 20 članov občinskega sveta šteje območje občine (3. točka izreka).
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter prve alinee 52. člena poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. 1. in 2. točko odločbe je sprejelo soglasno. 3. točko odločbe je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu, proti je glasoval sodnik Ribičič.
Št. U-I-326/02-6
Ljubljana, dne 25. septembra 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti