Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4192. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 9387.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 33. seji dne 19. 9. 2002 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnikov Občine Črenšovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega zbora.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki in pisna soglasja za elektorje oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Črenšovci najpozneje v 20 dneh od dneva sprejema teh pravil.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika o delu občinskega sveta voli elektorje oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje število glasov oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
9. člen
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
10. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji izvoljenega elektorja in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na sejo občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve v državni svet 27. 11. 2002.
Št. 222/33-02
Črenšovci, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost