Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4220. Program priprave ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah v Občini Sveta Ana, stran 9420.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 6. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 je Občinski svet občine Sveta Ana na 26. redni seji dne 31. 5. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah v Občini Sveta Ana
1. UVOD
Predmet izdelave ureditvenega načrta, določenega s tem programom priprave, je območje, sestavljeno iz treh delov, ki ležijo:
– v centralnem delu občinskega središča Sveta Ana,
– vzhodno od regionalne ceste 3. reda R3-710,
– južno od lokalne ceste št. 203-060.
Skupno je območje obravnave veliko ca. 5 ha.
Del opisanega območja (v centru naselja in vzhodno od regionalne ceste) je po veljavnih prostorskih planskih aktih za območje Občine Sveta Ana opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja in je namenjeno centralnim, poslovnim, oskrbnim, stanovanjskim in spremljajočim dejavnostim. Del opisanega območja (južno od lokalne ceste) je utemeljeno predviden za širitev ureditvenega območja naselja za potrebe stanovanjske gradnje in je v fazi usklajevanja predloga prostorskega plana občine.
Ker gre v vseh treh delih območja za kompleksno graditev oziroma ureditev, je za izvajanje posegov v prostor potrebno zagotoviti ustrezni prostorski izvedbeni načrt.
Ker je del območja obdelave že pozidan, je glede na vsebinska oziroma programska in zakonska izhodišča primerna oblika prostorskega izvedbenega akta ureditveni načrt.
Ta program priprave določa organizacijske in vsebinske okvirje za izdelavo, javno verifikacijo in sprejemanje ureditvenega načrta za del ureditvenega območja naselja Sveta Ana (v nadaljevanju: URN) ter predstavlja osnovo, da se pripravi in ustrezno sprejme operativna podlaga za poseganje v prostor na način, ki omogoča ustrezno delovanje tangiranih javnih služb in zainteresiranih investitorjev.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO URN
2.1. Naročnik in izdelovalec URN
Naročnik URN je Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah.
Izdelovalec URN bo izbran v skladu s predpisi o oddaji javnih naročil.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave URN
Pri izdelavi URN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski predpisi,
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava URN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela, grafičnega dela in odloka z ustrezno obrazložitvijo ter faze osnutka, predloga in končnih elaboratov URN.
V postopku bodo za pripravo osnutka pridobljeni pogoji ter mnenja organov in organizacij, na akt pa bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
Pred samo izdelavo URN bodo izdelane ustrezne strokovne podlage, na katerih bodo temeljile odločitve v URN.
2.3. Veljavni planski in drugi akti
Pri izdelavi URN se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98) in prostorske sestavine družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98) za območje Občine Sveta Ana,
– odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 37/00),
– odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98) ter ustrezne strokovne podlage, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor v aprilu 2001.
2.4. Strokovne podlage
Za pripravo ureditvenega načrta se izdela topografski oziroma topografsko katastrski načrt v ustreznem merilu (1:1000 ali 1:500) oziroma v digitalni obliki s posnetkom obstoječega stanja na širšem območju obdelave. Navedeni načrt bo predstavljal osnovo za delo.
Pred izdelavo osnutka URN se izdelajo posebne strokovne podlage za center naselja, ki predstavijo možno ureditev v vsaj dveh variantah.
Za del območja obdelave vzhodno od regionalne ceste se izdela geološka prospekcija terena oziroma pridobi geotehnično mnenje o pogojih temeljenja objektov.
Za območje južno od lokalne ceste se izdelajo strokovne podlage s kompleksnim predlogom ureditve območja. V strokovnih podlagah se na ustrezni geodetski podlagi in ob upoštevanju geotehničnih pogojev gradnje in temeljenja objektov pripravi predlog zazidalne zasnove, rešitve prometne ureditve, rešitve komunalne opremljenosti območja in rešitve eventualnih drugih pogojev. Navedene strokovne podlage zagotovi zainteresirani investitor. Kolikor strokovne podlage za navedeno območje ne bodo zagotovljene, se območje izloči iz obravnave v ureditvenem načrtu.
Izdelava morebitnih drugih strokovnih podlag zaenkrat ni predvidena. Potreba po njihovi izdelavi se lahko pojavi na osnovi postavljenih zahtev organov in organizacij v pogojih za izdelavno osnutka ureditvenega načrta in bo v postopku ustrezno razrešena.
3. PRIPRAVA OSNUTKA URN
3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka URN
Na osnovi strokovnih podlag bo izdelovalec URN pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka URN podati pogoje, smernice in mnenja za njegovo pripravo.
3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka URN podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave URN morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Sveta Ana oziroma javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek vključeni tudi drugi organi in organizacije.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.3. Izdelava osnutka URN
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec URN pripravil osnutek URN.
Osnutek ureditvenega načrta bo vseboval:
1. tekstualni del z vsemi potrebnimi utemeljitvami in opredelitvami izhodišč, opisi rešitev predvidenih posegov in ureditev, opisi rešitev infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav ter ureditev, opisi drugih relevantnih rešitev, seznamom in lastniki parcel ter drugimi parcelnimi atributi za parcele, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, etapami izvajanja in pogoji organov oziroma organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi prikazi opredelitev iz planskih aktov, veljavnih za območje občine, prikazi rešitev po posameznih področjih v ustreznem merilu, po potrebi prikazi detajlov v ustreznem merilu ter potrebno geodetsko dokumentacijo,
3. osnutek odloka o ureditvenem načrtu z opisom meje območja po parcelnih mejah, opredelitvijo funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor, pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave, pogoji glede prometnega, komunalnega in energetskega urejanja območja, drugimi pogoji, pomembnimi za izvedbo predvidenih posegov, etapami izvajanja posegov, režimom in začasno namembnostjo zemljišč, ki se ne uporabijo v prvi etapi, tolerancami pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav ter obveznostmi investitorjev in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta.
4. SPREJEMANJE URN
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka URN
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek URN Občinskemu svetu občine Sveta Ana in mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
4.2. Javna razgrnitev osnutka URN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka URN.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Sveta Ana organizirala javne obravnave na sedežu občine.
Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska uprava občine Sveta Ana zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku URN.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec URN strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Sveta Ana.
Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Sveta Ana ni sprejel, ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih pripombe in predlogi niso bili sprejeti.
4.4. Priprava usklajenega predloga URN
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek URN dopolnil v usklajeni predlog URN.
Predlog ureditvenega načrta bo vseboval enake sestavine kot osnutek s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vključeval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k ureditvenemu načrtu ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa ureditveni načrt.
Župan bo usklajeni predlog URN poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Sveta Ana.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu URN
Na usklajeni predlog URN bo izdelovalec URN pridobil soglasja naslednjih pristojnih organov in organizacij:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Sveta Ana oziroma javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom URN soglaša.
4.6. Sprejetje odloka o URN
Župan bo usklajeni predlog URN s pridobljenimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Sveta Ana.
Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. ROKI ZA PRIPRAVO URN
URN bo pripravljen v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: v mesecu juniju 2002,
– strokovne podlage: v 2 mesecih po sklenitvi pogodbe (do konca avgusta 2002),
– obravnava strokovnih podlag v občini: konec avgusta 2002,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka URN: vzporedno z izdelavo strokovnih podlag,
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka URN: vzporedno z izdelavo strokovnih podlag,
– osnutek URN: do konca septembra 2002,
– obravnava in določitev osnutka URN na občinskem svetu: na seji v mesecu oktobru 2002,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka URN: 30 dni; v mesecu novembru 2002,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: do konca decembra 2002,
– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na svoji seji v mesecu februarju 2003,
– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo osnutek URN dopolnjen v usklajeni predlog URN v treh tednih po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga URN,
– Občinski svet občine Sveta Ana bo sprejel odlok o URN po pridobitvi soglasij, predvidoma na svoji seji v mesecu maju ali juniju 2003.
6. FINANCIRANJE PRIPRAVE URN
Sredstva za pripravo URN v okvirni vrednosti 4,500.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Sveta Ana ter s sofinanciranjem Ministrstva za okolje in prostor.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE URN
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 00304-001/2002
Sveta Ana, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti