Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4189. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002, stran 9381.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 33. seji dne 19. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 11/02) se spremeni 3. člen in glasi:
»3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev ter račun financiranja.
                               SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                  691,169.000
– davčni prihodki                  329,363.000
– nedavčni prihodki                  13,145.000
– prihodki od financiranja               1,500.000
– prihodki od premoženja                2,200.000
– transferi iz drugih javnofinančnih
institucij                      328,661.000
– ostali lastni prihodki KS              16,300.000
II. Skupaj odhodki                  702,333.000
– tekoči odhodki                   36,597.000
– tekoči transferi                  181,486.000
– investicijski odhodki               441,158.000
– investicijski transferi               20,292.000
– odhodki KS                     16,300.000
– rezerve                       6,500.000
III. Proračunski primanjkljaj (I–II)         –11,164.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb             –
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                            –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev                          –
C) Račun financiranja                     –
VII. Zadolževanje proračuna                  –
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX. Neto zadolževanje proračuna                –
X. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
na računih
– stanje na ŽR proračuna ob koncu
preteklega leta                   11,164.000«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 219/33-2002
Črenšovci, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti