Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4211. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993 in 1997 ter srednjeročnega družbenega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993 in 1997, dopolnitev 2000, stran 9415.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02), je Občinski svet občine Metlika na 28. redni seji dne 26. septembra 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993 in 1997 ter srednjeročnega družbenega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993 in 1997, dopolnitev 2000
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87), dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in v letu 1997 (Uradni list RS, št. 50/98) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87), dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in v letu 1997 (Uradni list RS, št. 50/98) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, ki se nanašajo na:
– naravne surovine in rudarstvo,
– promet in zveze,
– komunalno gospodarstvo,
– širitev območij stavbnih zemljišč in
– rabo in preobrazbo prostora.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V poglavju V.3.1. (naravne surovine in rudarstvo) se doda:
– sanira se obstoječi peskokop v Bereči vasi skupaj s sosednjimi degradiranimi zemljišči.
V poglavju V.6.2. (promet in zveze) se doda:
– poveča se območje obstoječega vzletišča “Metlika” v Prilozju za potrebe višje kategorije.
V poglavju V.6.5. (komunalno gospodarstvo) se doda:
– obstoječa deponija odpadkov Bočka se ukine in zapre, na sanirani in razširjeni lokaciji pa se predvidi kompostarna in organizira prostor za odlaganje odslužene bele tehnike in sekundarnih surovin.
V poglavju V.9.1. (strategija urejanja prostora) se v drugem odstavku doda:
– spremeni se meja ureditvenega območja naselij in območja namenjena urbani rabi izven naselij v: Hrast pri Jugorju, Bušinja vas, Gornja Lokvica, Kapljišče, Rosalnice, Svržaki, Križevska vas, Krasinec in Podzemelj.
V poglavju V.9.2. (raba in preobrazba prostora) se doda:
– zemljišča v vinogradniškem območju Vinomer in Vidošiči se komasirajo na površini 63,5 ha,
– predvideni so posegi na najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč) v skupni površini 5,1 ha, iz nezazidanih stavbnih zemljišč pa se vrača v kmetijsko rabo 0,8 ha površin, ustrezno se spremeni bilanca rabe prostora.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Metlika, in sicer:
– zasnova kmetijskih zemljišč, karte TTK v merilu 1 : 25000
– zasnova območij za poselitev, karte TTK v merilu 1 : 25000
– ureditvena območja naselij, karte PKN v merilu 1 : 5000.
V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se vsebina kart v merilu 1:5000 (PKN) Semič 40; Metlika 31, 33, 34, 41, 42, 43; Črnomelj 10, 20; Ozalj 1 ustrezno spremeni in dopolni.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Metlika, in sicer listi Semič 40; Metlika 31, 33, 34, 41, 42, 43; Črnomelj 10, 20; Ozalj 1.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-11/02
Metlika, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti