Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4222. Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002, stran 9423.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 28. redni seji dne 30. 8. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev proračunskih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Šalovci. Njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci so predvidena za naslednje namene:
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji in prašičereji,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic,
– izboljšanju rodovitnosti in strukture tal,
– sofinanciranju ukrepov katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva na območju Občine Šalovci.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Šalovci, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane. Subvencije oziroma denarne pomoči se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju ozemeljskih meja Občine Šalovci.
5. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci se dodeljujejo v obliki subvencij, regresov in plačil storitev. Sredstva se lahko dodelijo le, če pomenijo spodbudo za projekt oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene navedene v 9. členu tega pravilnika podati izjavo, da se posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov že prejeli.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi pogojev, ki jih objavi Občina Šalovci v obliki javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v občinskem glasilu.
Javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki ji mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo. Organ izdela poročilo v katerem navede vloge o katerih ni bilo mogoče vsebinsko odločati, vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev in vloge iz katerih izhaja utemeljenost dodelitev sredstev. Na podlagi poročila izdela predlog za odločanje.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog občinskega upravnega organa pristojnega za kmetijstvo, pooblaščena oseba s strani župana.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
II. UKREPI
9. člen
1. Sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja plemenic krav in plemenskih svinj
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja v kmečki reji.
2. Analiza krme in zemlje – regres
Namen ukrepa
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3. Apnenje zemlje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje lastnosti tal (odvzame se kislost), kar ima za posledico vzpostavitev ohranjanje in vzdrževanje narave rodovitnosti tal.
Višina pomoči
– subvencionira se nakup apnenca v višini 8.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– posestni list za površine na katerih se ukrep izvaja,
– originalen račun nakupa apnenca.
4. Sofinanciranje testiranja škropilnic
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranje škropilnic.
5. Sofinanciranuje nakupa semen za strniščne posevke – za podor
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja, strukture in rodovitnosti tal z vključevanjem rastlin za zeleni podor (facelija, bela gorjušica in oljna redkev). Ukrep je naravnan k približevanju okolju prijaznega kmetovanja.
Višina pomoči
– 30% upravičenih stroškov pri nakupu semena
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– originalen račun kot dokaz nakupa iz katerega je razvidno ime omenjenih rastlin.
6. Sofinanciranje zavarovanja posevkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni pridelavi poljščin
Višina pomoči
– 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (zavarovalnice) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– zavarovalne police
– seznam zavarovancev.
7. Pokrivanje zdravljenja čebeljih panjev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjevanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija.
Višina pomoči
Subvencija znaša 1.500 SIT na panj.
Pogoji za pridobitev pomoči.
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– seznam članov društva in številom panjev na člana.
10. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 30. 11. 2002.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti namensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002, ki je bil objavljen 15. 3. 2002 v Uradnem listu RS, št. 23.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 426-03/02
Šalovci, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti