Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4194. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj, stran 9389.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 33. redni seji dne 1. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve finančnih sredstev, ki so v letnem proračunu Občine Črnomelj namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Črnomelj:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov;
– iz drugih virov.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Črnomelj se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnih semen, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območji s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
4. člen
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, usmerjanju sredstev za ohranjanje in razvoj predlaga Odbor za kmetijstvo in turizem v obliki letnega programa ukrepov.
Letni program ukrepov se pripravi na podlagi določil pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep.
Letni program ukrepov potrdi s sklepom Občinski svet občine Črnomelj.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
1. Splošni kriteriji
5. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj,
– društva, krožki in združenja ter strokovne službe, ki delujejo v Občini Črnomelj na področju kmetijstva.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot regresi, premije, podpore, subvencije, plačila storitev, investicijski odhodki.
3. Zahtevke za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva vložijo upravičenci na podlagi javnega razpisa, natečaja ali javne objave, kolikor ni v določilih 9. člena pravilnika določeno drugače. Prednosti bodo imele zahtevki, ki bodo zagotavljali aktivno zaposlitev in razvoj kmetije z upoštevanjem območji s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami.
4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
5. Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže.
6. Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja vendar največ do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.
6. člen
1. Razpisi, natečaji ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva;
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep;
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki;
– rok do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom, natečajem ali javno objavo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev;
– namen zahtevka;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da za posamezni namen za katerega kandidira ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma izjava o višini sredstev, ki jih je iz teh virov za posamezni namen že pridobil.
3. Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisanih sredstev za posamezni namen,
– višina deleža sofinanciranja, do katerega so upravičeni,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti,
– navedbo meril za dodelitev subvencije, regresa ali drugega finančnega transferja.
7. člen
Občinska uprava občine Črnomelj na podlagi določil pravilnika, javnih razpisov, natečajev in objav pripravi predlog upravičenosti in oceno vloženih zahtevkov.
Posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom pripravi predlog upravičencev za dodelitev finančnih sredstva kolikor v 9. členu pravilnika ni določeno drugače. Komisija je praviloma v naslednji sestavi: predsednik odbor za kmetijstvo in turizem, predstavnik območne kmetijske svetovalne službe, predstavnik občinske uprave.
Odobritev sredstev potrdi župan s sklepom.
8. člen
Župan Občine Črnomelj z vsemi, katerim so bila s sklepom odobrena sredstva, sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje namenske porabe sredstev,
– izvajanje kontrole nad porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obrestmi.
2. Posebni kriteriji
Posebni kriteriji so navedeni v 9. členu in so specifični pri posameznih ukrepih za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
III. UKREPI
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Podpora za urejanje kmetijskih zemljišč in urejanje kmetijske infrastrukture
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal. Agromelioracijska dela obsegajo investicijska vlaganja v odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin obstoječe hidromelioracijske mreže. Sredstva se prioritetno namenjajo za pripravo in izvajanje ukrepov občinskega programa agrarnih operacij in urejanje kmetijske infrastrukture po sklepu župana. Preostali del sredstev se namenja za vzpodbudo drugim upravičencem na podlagi javnega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje izvedbe male agromelioracije lahko pridobijo upravičenci lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč, na območju Občine Črnomelj z zahtevkom na podlagi javnega razpisa. Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov investicijskih vlaganj za izvedbo agromelioracijskih del (stroški opravljenih ur izvajalca del). Upravičenost investicije se dokazuje na podlagi priloženega programa in opisa obsega predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca območna kmetijska svetovalna služba. Maksimalna strnjena površina za katero lahko upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50 ha. Zahtevku mora biti priloženo dokazilo o priglasitvi del, če gre za poseg v prostor oziroma izjavo občine, da investicija ne predstavljajo poseg v prostor in priglasitev ni potrebna, originalni račun za opravljena dela in dokazila o plačilu računa. Pri sofinanciranju manjših agromelioracij imajo prednost prosilci za površine v območjih, ki niso zajeta v občinski plan agromelioracij.
2. Podpora za združevanje kmetijskih zemljišč z namenom urejanja pašnih površin
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo upravičencem za investicijska vlaganja potrebna za urejanje pašnika.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo pašnik na območju Občine Črnomelj z zahtevkom na podlagi javnega razpisa. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja na novo ali obnavlja je o,5 ha, pri skupni obremenitvi 2,5 GVŽ/ha. Sofinancira se do 50% vrednosti investicijskih vlaganj za nabavo materiala za postavitev ograje. Upravičenost investicije se dokazuje s priloženim pozitivnim mnenjem in načrtom ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna služba. Prednost imajo prosilci izven nižinskih območij. Zahtevku mora biti priloženo dokazilo o priglasitvi del, če gre za poseg v prostor oziroma izjavo občine, da investicija ne predstavlja posega v prostor, originalni račun za nakup materiala ter dokazila o plačilu računa.
3. Podpora za programe prestrukturiranja kmetij
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge vrste prestrukturiranja, ki pomenijo razširitev kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva v višini do 30% vrednosti stroškov v naložbo za prestrukturiranje kmetijstva lahko pridobijo upravičenci, z zahtevkom na podlagi javnega razpisa. Upravičeni stroški so investicijska vlaganja v gradnjo ali adaptacijo gospodarskih objektov in nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Zahtevku mora biti priloženo pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije, originalni računi za opravljena investicijska vlaganja ter dokazila o plačilu računov, če gre za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora se lahko izplača tudi v obliki subvencioniranja realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let. Subvencionira se do 100% realne obrestne mere za tekoče leto vendar ne več kot 30% vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo gospodarskih objektov ali nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma s strani banke overjena fotokopija posojilne pogodbe; potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu; potrdilo banke o višini realne obrestne mere v tekočem letu; poslovni načrt oziroma investicijski program, ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki; pri nakupu opreme je potrebno priložiti račun; gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu potrebno tako dovoljenje ter pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe o pomenu investicije za kmetijo.
4. Podpora za razširitev in posodobitev ter pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu, konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev in širitev obstoječih ali novih dejavnosti.
Te dejavnosti so:
I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičeni stroški so investicijska vlaganja v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo opreme za potrebe ureditve objekta namenjenega opravljanju dejavnosti turizma na kmetiji.
Sredstva v višini do 30% vrednosti upravičenih stroškov lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja oziroma širitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji in originalne račune za investicijska vlaganja ter dokazila o plačilu računov, če gre za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
II. Ostale dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičeni stroški so investicijska vlaganja v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo opreme za opravljanje ostalih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji opredeljenih v uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljane dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01).
Sredstva v višini do 40% vrednosti upravičenih stroškov lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja nove dejavnosti za kmetijo in račune za investicijska vlaganja ter dokazila o plačilu računov, če gre za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora za namen razširitve in posodobitve ter pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti se lahko izplača tudi v obliki subvencioniranja realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let.
Subvencionira se do 100% realne obrestne mere za tekoče leto vendar ne več od 30% vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo objektov ali nakup potrebne opreme za opravljanje turistične dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma do 40% vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo objektov ali nakup potrebne opreme za druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma overjena fotokopija posojilne pogodbe; kopije dokazil o že plačanih obrestih v tekočem letu; potrdilo banke o višini realne obrestne mere v tekočem letu; poslovni načrt oziroma investicijski program, ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki; pri nakupu opreme je potrebno priložiti račun; gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu potrebno tako dovoljenje ter pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe o pomenu investicije za kmetijo.
5. Podpora pri nakupu nove tehnologije – specialne mehanizacije
Namen ukrepa
Spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe strojnega krožka – za opravljanje uslug s temi stroji.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, lastniki specialne mehanizacije s katero opravljajo usluge v sklopu strojnega krožka z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Podpora znaša do 30% nabavne vrednosti stroja. Zahtevku mora biti priložen originalni račun oziroma potrdilo o nakupu in dokazilo o plačilu računa, potrdilo o članstvu v strojnem krožku in pozitivno mnenje strojnega krožka o upravičenosti nakupa mehanizacije.
Podpora se lahko izplača tudi v obliki subvencioniranja realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let. Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Subvencionira se do 100% realne obrestne mere za tekoče leto. Višina subvencije ne sme presegati 30% vrednosti investicije v nakup specialne mehanizacije. Zahtevku mora biti priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma overjena fotokopija posojilne pogodbe, kopije dokazil o že plačanih obrestih v tekočem letu, potrdilo banke o višini realne obrestne mere v tekočem letu, poslovni načrt oziroma investicijski program iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki in je bil posredovan banki za odobritev posojila, veljavno dokazilo o nakupu mehanizacije ter pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe o pomenu investicije za kmetijo.
6. Podpora za nakup obdelovalnih kmetijskih površin
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo upravičencem, ki vlagajo v nakup obdelovalne zemlje na območju Občine Črnomelj in so za te namene najeli posojilo pri banki.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Subvencionira se do 100% realne obrestne mere za tekoče leto. Višina subvencije ne sme presegati 50% vrednosti investicije v nakup obdelovalnih kmetijskih površin. Zahtevku mora biti priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma overjeno fotokopijo posojilne pogodbe, kopije dokazil o že plačanih obrestih v letu tekočem letu, potrdilo banke o višini realne obrestne mere v tekočem letu, poslovni načrt oziroma investicijski program iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki in je bil posredovan banki za odobritev posojila, veljavno dokazilo o nakupu zemlje. Pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe o pomenu investicije za kmetijo.
7. Sofinanciranje izobraževanja in raziskovanja za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičeni vsi upravičenci, ki si želijo izpopolniti znanje s prej navedenim namenom po programu izobraževanja, ki ga organizira kmetijska svetovalna služba, društva v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo in ostali verificirani izvajalci izobraževanj. Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev predavateljem, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezni izobraževalni program, uporabo prostorov za izvedbo tečajev in seminarjev, nabavo strokovne literature, izvedbo strokovnih ekskurzij, demonstracijskih poskusov, tekmovanj, strokovnih prireditev, raziskovalnih nalog ter drugih programov razvojne dejavnosti na področju kmetijstva.
Sredstva se dodeljujejo pooblaščenim izvajalcem programa izobraževanja ali kmetom udeležencem izobraževalnega programa na podlagi vloge, ki jo pripravi kmetijska svetovalna služba iz katere je razviden upravičenec, podatki o upravičencu in dokazila o izvedbi izobraževalnega programa.
Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje posameznega izobraževalnega programa je odvisna od razpoložljivih sredstev in lahko znaša do 100% upravičenih stroškov.
8. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa
Sofinancira se programe in aktivnosti društev s področja kmetijstva za organizacijo in izvedbo osnovne dejavnosti društev in strokovnega dela na področju kmetijstva kot je: organizacija in izvedba ter sodelovanja na strokovnih prireditvah kot so razstave, demonstracije, tekmovanja, skupni nastopi na trgu; promocijske dejavnosti pomembne za razvoj podeželja; druge aktivnosti pomembne za razvoj podeželja predvsem izdajanje strokovno-informativnih publikacij, organiziranje izobraževanj in druge aktivnosti na področju prenosa informacij pomembnih za razvoj podeželja; izvajanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj podeželja in spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do podpore so upravičena društva, krožki in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Črnomelj. Sofinanciranje programov in drugih aktivnosti poteka na podlagi javnega poziva k oddaji letnih programov društva. V pozivu se objavijo tudi pogoji in merila za izbor sofinanciranja programov in drugih aktivnosti. Uprava Občine Črnomelj pripravi predlog izbora za sofinanciranje programov, ki ga obravnava Odbor za kmetijstvo in turizem in ga potrdi župan s sklepom. Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma aktivnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev za te namene in lahko znaša do 100% stroškov posameznega programa.
9. Sofinanciranje prevoza vode
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za delno pokrivanje stroškov prevoza vode na območja, ki niso preskrbljena s tekočo pitno vodo.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do sofinanciranja prevoza vode so upravičene gospodarstva na območju Občine Črnomelj, kjer ni preskrbe s tekočo vodo. Sofinancira se do 50% stroškov prevoza. Za upravičence subvencijo uveljavlja, na podlagi letne pogodbe z Občino Črnomelj, javno podjetje Komunala Črnomelj.
10. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov prevoza mleka na progah, ki niso rentabilne, vendar so pomembne zaradi zagotavljanja odvoza mleka iz posameznih območji in s tem zagotavljanja ohranjanja mlečne proizvodnje na teh območjih.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do sofinanciranja prevoza vode so upravičeni kmetije iz posameznih območjih, kjer je prevoz mleka nerentabilen. Sredstva se dodeljujejo pravnim ali fizičnim osebam, ki zagotavljajo odvoz mleka na teh območjih. Podpora znaša do 100% stroškov prevoza. Višina sredstva za te namene je odvisna od razpoložljivih namenskih sredstev in se določi na podlagi pripravljenega letnega izračuna stroškov prevoza, ki ga pripravi organizator prevoza. Sredstva se dodelijo na podlagi pogodbe z organizatorjem prevoza mleka.
11. Sofinanciranje priprave in izvajanja projektov na področju kmetijstva
Namen
Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave in izvajanje razvojnih projektov na področju kmetijstva, ki se jih natančneje opredeli v letnem programu ukrepov.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva se dodeljujejo na podlagi ustrezne pogodbe sklenjene o sofinanciranju z občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta in na podlagi drugih dokazil o izvajanju in financiranju projekta. Sofinancira se do 100% vrednosti stroškov priprave oziroma izvedbe projekta. Višina sredstev po posameznem programu se določi na podlagi ocene programa in razpoložljivih sredstev za te namene.
10. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezni ukrep, predvidenem po letnem programu, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika. Na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo in turizem o prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
11. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja uprava Občine Črnomelj oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Člani te komisije so tudi predstavniki matičnih delovnih teles občinskega sveta.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko uporabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Upravičenec podpiše tudi izjavo o resničnosti navedb podatkov. V primeru navedb neresničnih podatkov se upravičencu ne dodeli sredstev in izgubi pravico do uveljavitve proračunskih sredstev Občine Črnomelj še v naslednjem letu.
Pri dodelitvi pomoči je potrebno upoštevati, da se le-ta lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva ne smejo biti pričete pred 1. januarjem tekočega leta, razen za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več fazah. Podana mora biti ocena možnosti preživetja s strani kmetijske svetovalne službe.
Upravičenec po tem pravilniku ne more kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma za isti namen.
Skupna višina prejetih sredstev iz naslova dotacij, subvencij in podpor ne sme presegati 40% upravičenih stroškov investicije, oziroma 50% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo. V primeru, da investicije izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije, je višina pomoči 45% upravičenih stroškov investicije oziroma 55% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/01) in pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj. Spremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01).
Št. 320-01-11/2001
Črnomelj, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti