Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2002, stran 9416.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 214/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 33. seji dne 19. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Mežica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: rebalans) določajo višina rebalansa, postopki izvrševanja rebalansa ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA REBALANSA PRORAČUNA
Splošni del rebalansa se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
                          rebalans 2002
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           384.796
Tekoči prihodki (70+71)                 281.319
70 Davčni prihodki                    247.418
700 Davki na dohodek in dobiček             196.381
703 Davki na premoženje                  16.294
704 Domači davki na blago in storitve           34.743
706 Drugi davki                        –
71 Nedavčni prihodki                   33.901
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     20.000
711 Takse in pristojbine                  2.015
712 Denarne kazni                       –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          886
714 Drugi nedavčni prihodki                11.000
72 Kapitalski prihodki                   3.989
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          489
721 Prihodki od prodaje zalog                 –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja                 3.500
73 Prejete donacije                      –
730 Prejete donacije iz domačih virov             –
731 Prejete donacije iz tujine                 –
74 Transferni prihodki                  99.488
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij                 99.488
40 Tekoči odhodki                    109.984
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           20.890
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.173
402 Izdatki za blago in storitve             84.121
403 Plačila domačih obresti                  –
409 Rezerve                        1.800
41 Tekoči transferi                   176.212
410 Subvencije                       4.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       28.705
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam                         31.463
413 Drugi tekoči domači transferi            112.044
414 Tekoči transferi v tujino                 –
42 Investicijski odhodki                 49.300
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          49.300
43 Investicijski transferi                57.900
430 Investicijski transferi                57.900
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
                          rebalans 2002
75 Prejeta vračila danih posojil              8.600
750 Prejeta vračila danih posojil             8.600
751 Prodaja kapitalskih deležev                –
752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
440 Dana posojila                       –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
 
C) Račun financiranja
                          rebalans 2002
50 Zadolževanje                        –
500 Domače zadolževanje                    –
55 Odplačilo dolga                       –
550 Odplačilo domačega dolga                  –
Splošni del občinskega rebalansa – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA REBALANSA
3. člen
Namenski prihodki rebalansa so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva rebalansa se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni z rebalansom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja rebalansa okoliščinam, ki jih pri načrtovanju rebalansa iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju rebalansa in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V rebalansu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena z rebalansom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi sredstev obvešča občinski svet.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, požar, snežni plaz,visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
6. člen
Sredstva občinskega rebalansa se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
7. člen
Za izvrševanje rebalansa je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec rebalansa je župan.
8. člen
Župan lahko dolžniku dolg do višine 40.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine, v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. Ne glede na navedeno v prvem odstavku tega člena, se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak, v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov, v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
10. člen
Zadolževanje Občine Mežica je možno na podlagi predhodnega soglasja ministra za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasje, so nični. Soglasje ministra za finance je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
11. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega rebalansa.
Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Občina mora dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve odplačati do 31. 12. proračunskega leta.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga, v tekočem proračunskem letu.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati, le s soglasjem ustanovitelja, pri čemer se izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2002/02
Mežica, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti