Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4210. Odlok o lokacijskem načrtu za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka, stran 9413.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02), je Občinski svet občine Metlika na 28. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka (v nadaljevanju: lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje PA Prostor, d.o.o., pod številko LN –1217/02.
Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
V območje urejanja je vključen sanirani del obstoječe komunalne deponije Bočka in površine, ki so potrebne za ureditev novega zbirnega centra, skladnega s projektom Ravnanja z odpadki v občinah Črnomelj, Metlika in Semič, površine za ureditev pripadajoče komunalne in cestne infrastrukture ter površine v najožjem vplivnem območju.
Površine lokacijskega načrta so vmeščene med potjo parc. št. 4065/3, k.o. Metlika in potjo parc. št. 4064, k.o. Metlika in ležijo na parceli št. 3542/2, k.o. Metlika in severnem delu parcele št. 3536, k.o. Metlika.
Površina celotnega območja meri 1,2112 ha in leži na zemljišču parc. št. 3542/2, k.o. Metlika (odlagališče odpadkov in poslovna zgradba) – 3632 m2 in na delu zemljišča parc. št. 3536, k.o. Metlika (pašnik 1) – 8480 m2 .
3. člen
Določila lokacijskega načrta postavljajo pogoje urejanja za:
– ureditev novih površin za reciklažno dvorišče s sortirnico,
– ureditev površin za kompostiranje odpadkov,
– izgradnjo nove in preureditev obstoječe prometne infrastrukture,
– izgradnjo drugih infrastrukturnih naprav in objektov,
– izgradnjo poslovnega objekta.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
4. člen
Namembnost površin in razporeditev dejavnosti.
Območje lokacijskega načrta je namenjeno sprejemu biorazgradljivih odpadkov in ločenemu zbiranju frakcij komunalnih odpadkov ter obdelavi – sortiranje, kompostiranje.
Za normalno funkcioniranje centra in za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje je potrebna izgradnja spremljajočih objektov in ureditev:
– poslovni objekt z mostno tehtnico tlorisa ca. 6 m x 6 m, višine ca. 3 m (kontejner) je namenjen upravljanju centra – sprejemna pisarna z upravljanjem mostne tehtnice, sanitarije in garderobe ter priročni laboratorij, ki bo opremljen z osnovno opremo za analiziranje pripeljanih odpadkov,
– objekt za sortiranje, ki bo namenjen ročnemu in strojnemu sortiranju odpadkov, je lociran na reciklažnem dvorišču kot nadstrešnica tlorisa ca. 15 m x 40 m, višine ca. 7 m, jeklene konstrukcije, pokrita z jekleno pločevino v obliki simetrične dvokapnice naklona ca. 15°; v končni fazi polnega obratovanja se nadstrešnica zapre,
– reciklažno dvorišče tlorisa ca. 15 m x 50 m mora biti v celoti asfaltirano,
– kompostarna je predvidena na površini velikosti ca. 50 m x 60 m, kjer se uredijo gredice za kompostiranje dimenzij ca. 5 m x 40 m, višine 1,7 m; površina mora biti nepropustna in obdana z robniki, v končni fazi polnega obratovanja se nadkrije z nadstrešnico jeklene konstrukcije, pokrito s pločevino v obliki simetrične dvokapnice naklona ca. 15°,
– garažno-skladiščni objekt je obstoječ znotraj območja, a ni predmet tega lokacijskega načrta; objekt je namenjen garažiranju in servisiranju deponijskih strojev in ostale mehanizacije,
– zbirni bazen za izcedne vode tlorisa ca. 5 m x 4 m,
– zbirno mesto za postavitev kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov v času, ko center ne obratuje, je locirano ob vhodu v center izven ograjene površine,
– zaščitna ograja višine 2 m in vhodna zapornica,
– zunanja ureditev vseh prostih površin.
Poleg teh objektov bodo urejeni oziroma zgrajeni še infrastrukturni objekti:
– rekonstrukcija dovozne ceste z rešetko za pranje in dezinfekcijo vozil,
– parkirne površine za zaposlene,
– sistem zajema izcednih voda z zbirnim bazenom.
III. POGOJI ZA PROMETNE IN KOMUNALNE UREDITVE
5. člen
1. Pogoji za prometno ureditev
Celotno območje se navezuje na javno cesto parc. št. 4065/3, k.o. Metlika na skrajnem severnem robu območja. Isti dovoz služi tudi dovozu do obstoječe deponije odpadkov in do zbirnega mesta postavljenih kontejnerjev. Vsi objekti znotraj deponije so medsebojno povezani z internimi potmi.
2. Pogoji za ureditev komunalne infrastrukture
a) Sistem zajema izcednih voda z zbirnim bazenom
Odvečne izcedne vode iz kompostarne se v urejenem kanalizacijskem sistemu vodijo v zbirni bazen, od koder se reciklirane lahko ponovno uporabljajo za vlaženje kompostnih gredic, sicer jih je treba odvažati na mestno čistilno napravo.
b) Meteorne vode
Meteorne vode se preko kanalizacijskega sistema odvajajo v ponikalnico, po potrebi pa se jih lahko uporabi pri kompostiranju. Meteorne vode iz manipulacijskih površin se pred izpustom v kanal vodijo preko oljnega lovilca.
c) Sanitarne odpadne vode
Odpadne vode iz sanitarij v poslovnem objektu se odvajajo v dvoprekatno greznico z rednim praznjenjem in odvozom na mestno čistilno napravo.
d) Vodovod
Oskrba z vodo, ki zagotavlja potrebe v poslovnem objektu in požarno varnost se zagotovi z izgradnjo vodovoda. Priključek je predviden na glavni cevi prereza 100 mm v obrtni coni v Metliki, dolžina priključnega voda je ca. 1125 m.
e) Objekti energetske preskrbe
Predvideni center bo potreboval električno energijo za razsvetljavo in obratovanje sortirnice in za potrebe poslovnega objekta. Za potrebno oskrbo je treba zgraditi novo TP 20/0,4 kV s pripadajočim priključnim vodom 20 kV, dolžine ca. 600 m in pripadajočo nizkonapetostno omrežje.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH PODROČJIH
6. člen
Varovanje kulturne dediščine
Na obravnavanem območju, kakor tudi v širšem okolju, ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato izdelava strokovnih zasnov določenih z zakonom o varstvu kulturne dediščine ni potrebna.
7. člen
Varovanje naravne dediščine
Celotno območje predvidenega posega se nahaja v neposredni bližini obstoječe deponije z vseh strani obdano z gozdom in je vidno le iz zraka. Teren se pred posegom izravna, drevje in ostala flora pa po potrebi odstrani.
V času izvajanja posega je treba vegetacijo ohranjati v največji možni meri, po izgradnji pa vse proste površine ponovno zasaditi z avtohtonimi grmovnicami in drevjem.
Celotno območje je treba ograditi, da se prepreči prehajanje živali iz naravnega okolja na območje centra, na območju centra pa redno izvajati deratizacijo in dezinsekcijo.
Na obravnavanem območju ni evidentiranih ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, naravnih vrednot ali zavarovanih območij, zato ni naravovarstvenih vsebin, ki bi morale biti upoštevane pri omenjenem lokacijskem načrtu.
8. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode
Za preprečitev onesnaženja tal in podtalnice z izcednimi vodami je treba predvideti:
– zatesnitev tal z asfaltno površino ustrezne debeline nepropustnega asfalta, ki mora biti obdana z betonskimi robniki,
– izgradnjo nepropustnega kanalizacijskega sistema za odvod odvečnih izcednih voda,
– izgradnjo pokritega zbirnega bazena za zbiranje izcednih in tehnoloških voda iz armiranega betona, nepropustnega za vodo in olja.
Za preprečitev onesnaženja tal in okolja zaradi izliva nafte in naftnih derivatov ter strojnih olj in podobnih škodljivih snovi, se zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe, kot so lovilci olj in maščob, urejena pretakališča, lovilne posode in podobno.
Glede na količino vode v zbirnem bazenu je treba izvajati obratovalni monitoring v skladu s pravilnikom.
Pred uporabo zrelega kompostnega materiala je treba analizirati količino nevarnih snovi v njem in pridobiti ustrezno dovoljenje.
9. člen
Ukrepi za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Obravnavano območje je po uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v območje II. stopnje varstva pred sevanjem. Poseg predvideva postavitev transformatorske postaje. Vplivi elektromagnetnega sevanja so glede na meritve Elektroinštituta Milan Vidmar 10 m od transformatorske postaje neznatni.
10. člen
Ukrepi za varstvo pred hrupom
Med gradnjo se pričakuje hrup gradbenih strojev, med obratovanjem pa bodo glavni viri hrupa iz reciklažnega dvorišča, transporta odpadkov, mletja lesovine in iz kompostarne.
Na osnovi strokovne ocene o vplivih zbirnega centra na okolje, mejne vrednosti ravni hrupa ne bodo presegale kritične ravni, dovoljene za IV. območje naravnega ali življenjskega okolja.
Kljub temu se drobljenje odpadkov lahko izvaja le v dnevnem času, meritve hrupa pa je treba izvesti po končanem posegu in vsako tretje leto.
11. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
Onesnaženje zraka se pričakuje le iz kompostarne in zbirnega bazena izcednih voda, kot obremenitev zraka z neprijetnimi vonjavami.
V izogib neprijetnim vonjavam je potrebno:
– gospodinjske odpadke sprotno kompostirati,
– v deževnem vremenu kompostne kupe prekriti s filcem,
– zalivanje kompostnih gredic izvajati z iniciranjem vode v kupe.
12. člen
Ukrepi za varstvo pred požarom
Za varstvo pred požarom sta predvidena dva hidranta z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje, zagotovljen je dovoz interventnih vozil po internih poteh.
Zaradi nevarnosti onesnaženja podtalnice je treba, če je le mogoče, za gašenje uporabiti gasilsko peno ali druga suha gasilna sredstva.
Za zmanjšanje požarne nevarnosti je treba zagotoviti 10 m širok pas brez gozdne vegetacije na obrobju območja centra.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
Predvideno je fazno urejanje območja.
Kot druga faza je predvidena izgradnja nadstrešnice nad gredicami kompostarne in zaprtje nadstrešnice nad reciklažnim dvoriščem, vsi drugi posegi predvideni s tem lokacijskim načrtom predstavljajo prvo fazo izgradnje.
VI. TOLERANCE
14. člen
Za izvajanje posegov, ki jih določa ta lokacijski načrt, so določeni numerični podatki za prenos na teren.
Odstopanja od teh rešitev so možna, če se v nadaljnjem projektiranju ugotovijo rešitve, ki so primernejše iz ekonomskega, okoljevarstvenega, ekološkega, oblikovalskega ali drugega utemeljenega vidika. S tem pa se ne smejo spreminjati osnovne konceptne rešitve, ne sme biti v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji, pridobljenimi k lokacijskemu načrtu.
Odstopanja pri načrtovanju objektov so dopustna do 10%, tako pri horizontalnem, kot pri vertikalnem gabaritu.
VII. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora. Za objekte in ureditve, za katere tehnologija še ni povsem določena in za to v tem LN še ni podrobnih določil za izvedbo posega v prostor, se pripravi izvleček iz tega LN, v katerem se določijo podrobni pogoji za prostorsko urejanje in se ob tem pridobijo ustrezna soglasja.
VIII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na sedežu Občine Metlika in na Upravni enoti Metlika.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-12/02
Metlika, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti