Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4236. Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU)
4237. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-B)

Drugi akti

4238. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4239. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih
4353. Uredba o spremembi uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi - Bled 2002
4354. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
4355. Uredba o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
4356. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec

Odloki

4357. Odlok o izdaji kovancev za 20 in 50 tolarjev

Sklepi

4240. Sklep o imenovanju častnega konzula v San Carlos de Bariloche
4241. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v San Carlos de Bariloche
4242. Sklepa vlade

MINISTRSTVA

4243. Pravilnik o nošenju policijske uniforme
4244. Pravilnik o zbiranju in uporabi podatkov o razvoju telekomunikacijskega trga
4245. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
4246. Pravilnik o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002
4247. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
4248. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4249. Soglasje k spremembi akta o ustanovitvi ustanove Nacionalna fundacija za poslovno odličnost, ustanova
4250. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2002

USTAVNO SODIŠČE

4251. Odločba o ugotovitvi, da je določba 53. člena zakona o pospeševanju turizma, kolikor se nanaša na osebe, ki ob uveljavitvi zakona niso izpolnjevale pogojev iz drugega odstavka 34. člena zakona, v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

4252. Sklep o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4253. Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
4254. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002
4255. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2002

OBČINE

Ajdovščina

4256. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4257. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2002
4258. Sklep o prenehanju mandata namestnika člana Občinske volilne komisije občine Ajdovščina

Bloke

4259. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bloke

Braslovče

4260. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče
4261. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče

Brežice

4262. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2001
4263. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2002
4264. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"
4265. Sklep o preračunu cene storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
4266. Sklep o preračunu cene storitev za starše za programe v vrtcih Občine Brežice

Cankova

4267. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova
4268. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2002

Cerknica

4269. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerknica
4270. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku

Divača

4271. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
4272. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača
4273. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
4274. Sklep o javnem dobru
4275. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Dol pri Ljubljani

4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
4277. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol
4278. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003

Grad

4279. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Grad

Jesenice

4280. Spremembe in dopolnitve odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
4281. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice
4282. Pravilnik o enkratni socialni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice

Kamnik

4283. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Kamnik
4284. Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
4285. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
4286. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4287. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kočevje

4288. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje
4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje
4290. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje
4291. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja S 15 - K RINŽI v Kočevju

Komen

4292. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Komen
4293. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
4294. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Komen
4295. Sklep o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel
4296. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komen
4297. Sklep o razpisu naknadnega referenduma
4298. Sklep o spremembi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Kozje

4299. Pravila za volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Kranj

4300. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002
4301. Uredba o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj
4302. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
4303. Sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4304. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 682/2, pot, k.o. Pševo
4305. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Kranj
4306. Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Križevci

4307. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci

Ljutomer

4308. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ljutomer
4309. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
4310. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer
4311. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer

Metlika

4312. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2002

Mislinja

4313. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mislinja

Moravske Toplice

4314. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Moravske Toplice
4315. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta - predstavnikov Madžarske narodne skupnosti

Murska Sobota

4316. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
4317. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Murska Sobota
4318. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
4319. Program priprave izdelave prostorske dokumentacije (ZN) za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota

Prebold

4320. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2001
4321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2002
4322. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4323. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
4324. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold

Ravne na Koroškem

4325. Odlok o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem
4326. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Obrtne cone Dobja vas

Sevnica

4327. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica
4328. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
4329. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4331. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4332. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica

Sežana

4333. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
4334. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana - kulturni center Krasa
4335. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4336. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
4337. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana
4338. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah, nagradah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana

Slovenj Gradec

4339. Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
4340. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Sveta Ana

4341. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002
4342. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveta Ana
4343. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v volilnih kampanijah za volitve poslancev Državnega zbora, predsednika republike in članov občinskih svetov ter županov na območju Občine Sveta Ana
4344. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Šentjur

4345. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur za leto 2002

Tržič

4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Turnišče

4347. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Turnišče

Velika Polana

4348. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velika Polana

Zavrč

4349. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Zavrč
4350. Sklep o izrabi prostora v občinskem glasilu Dober Den za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v volilni kampanji 2002
4351. Sklep o določitvi programske zasnove javnega glasila "Dober Den"

Zreče

4352. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 2002
2. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Sežana - Občine Sežana
3. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Dane pri Sežani - Občine Sežana
4. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Sežana
5. Popravek odloka o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojih za naselja v Občini Sežana
6. Popravek odloka o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

70. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz kredita Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije (MGPEBES)
71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN)

Vlada Republike Slovenije

72. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Svetovno meteorološko organizacijo (WMO) in Vlado Republike Slovenije o pripravi trinajstega zasedanja Komisije za agrometeorologijo (CAgM-XIII)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti